Інформація про новину
  • Переглядів: 810
  • Дата: 24-04-2019, 17:43
24-04-2019, 17:43

Банківські операції. Заходи впливу, що застосовуються до банків у разі порушення ними законодавства

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Банківська система України
Наступна сторінка:   Кримінальне право. Кримінальний кодек...

Банківські операції — комплекс взаємопов’язаних дій, угод та послуг, що здійснюються

банками, яким надане чинним законодавством виключне право на їх здійснення.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Вид

Характеристика

Фінан

сові

операції

■ Залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

■ відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі в банківських металах, та рахунків умовного зберігання;

■ розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик

Кредитні операції

■ Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;

■ надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

■ придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

■ лізинг

Банк, крім здійснення фінансових та кредитних операцій, має право здійснювати також діяльність щодо: 1) інвестицій; 2) випуску власних цінних паперів; 3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей; 4) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; 5) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей тощо.

ЗАВДАННЯ. Подискутуйте! Американський письменник Марк Твен зазначав: «Банкір — це людина, яка позичить вам парасольку в сонячну погоду, щоб забрати її, як тільки починається дощ». у чому сутність цього вислову?

Для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки в Національному банку України й інших банках в Україні та за її межами, банківські рахунки для фізичних і юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться в готівковій та безготівковій фор-

ЦІКАВО!

Берегти таємницю клієнта

інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, системи охорони банку та клієнтів (коди, що використовуються банками для захисту інформації тощо), яка стала відомою банку в процесі здійснення банківських операцій, є банківською таємницею. за розголошення банківської таємниці банки та їхні співробітники несуть юридичну відповідальність.

мах. Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові й кредитові платіжні інструменти, що застосовуються в міжнародній банківській практиці.

Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, а за наявності відповідної ліцензії Національного банку України — в іноземній валюті.

Комерційні банки перебувають під постійним наглядом та контролем Національного банку України, який має право застосовувати до них як реакцію на порушення чинного законодавства зокрема, такі заходи впливу:

■ письмове застереження;

■ зупинення виплати дивідендів або розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;

■ встановлення для банку підвищених економічних нормативів;

■ обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій із високим рівнем ризику;

■ накладання штрафів на керівників банків та власне банки;

■ тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником істотної участі в банку права голосу (тимчасова заборона права голосу);

■ позбавлення генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

■ віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного;

■ відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку тощо.

Підстави застосування заходів впливу

Результати інспекційних перевірок діяльності банків. Результати аналізу дотримання банками вимог банківського законодавства з використанням статистичної звітності.

результати перевірок діяльності банків аудиторськими організаціями.

пропозицій фонду гарантування вкладів фізичних осіб. результати перевірок дотримання банками валютного законодавства, здійснених уповноваженими працівниками національного банку

національний банк має право запровадити особливий режим контролю за діяльністю банку, що є додатковим інструментом банківського нагляду, та призначити куратора банку, який здійснює посилений контроль за діяльністю банку, перебуваючи безпосередньо в банку та/або шляхом проведення аналізу фінансової, статистичної звітності та іншої інформації щодо діяльності банку.

1. дайте визначення поняття «банківські операції». 2. назвіть види банківських операцій. 3. Які ще види діяльності, крім фінансових операцій, може здійснювати банк? 4. Які рахунки відкривають банки для здійснення банківської діяльності? 5. у якій формі проводяться банківські розрахунки? 6. назвіть види платіжних інструментів, які використовують банки. 7. вибудуйте логічну послідовність банківських платіжних інструментів залеж

но від найбільш поширених до найменш поширених. 8. назвіть вид операції банку, неналежне виконання якої може мати наслідком внесення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб пропозиції національному банку україни щодо застосування до банку заходів впливу. 9. назвіть підстави застосування заходів впливу до банку. 10. проведіть класифікацію заходів впливу до банків за критеріями., обраними вами самостійно.

Завдання для самоперевірки до теми 8. Законодавство про банки та банківську діяльність

1. згідно зі статтею 99 конституції україни, забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією національного банку україни. за 22 роки існування гривні як національної грошової одиниці відбулося її здешевлення приблизно в 15 разів стосовно провідної валюти світу — американського долара. Як ви вважаєте, чи дає цей факт підставу для висновку, що національний банк україни не виконує своєї основної функції? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. Останнім часом в україні у зв'язку з посиленням боротьби з корупцією право клієнтів банків щодо нерозголошення цією фінансовою установою банківської таємниці дещо знівельовано. Як ви вважаєте, чи не суперечать такі тенденції в розвитку законодавства конституційній нормі, яку містить частина 3 статті 22 Конституції україни? Свою відповідь обґрунтуйте.

3. Поясніть, чому згідно із законодавством в україні діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, однак не існує Фонду гарантування вкладів юридичних осіб.

4. Законодавство про банки й банківську діяльність складається з імперативних і диспозитивних норм. Визначте, який із цих видів правових норм за методом правового регулювання переважає в банківському законодавстві.

5. із переліку заходів впливу, що можуть застосовуватися до банків, визначте найбільш дієві стосовно оздоровлення банків.

6. Порівняйте: адміністративне та індикативне регулювання, яке здійснюється національним банком україни для виконання своїх функцій; кредитні й фінансові операції банків.

Повторення й узагальнення за розділом II. Фінансове право України

I рівень складності (кожен тест оцінюється у 0,5 бала)

1. Суб’єктом фінансових правовідносин НЕ є А Верховна Рада України Б Рахункова палата в Державна фіскальна служба Г Національний банк України

2. За порушення бюджетного законодавства настає відповідальність А адміністративна Б кримінальна в дисциплінарна Г конституційна

3. Оберіть правильне визначення поняття «бюджетний процес».

А регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, затвердженням та аналізом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України Б регламентована певними джерелами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України в регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і перевіркою цього виконання, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України

Г регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України

4. До активних банківських операцій можна віднести А залучення й розміщення вкладів і депозитів

Б отримання кредитів в інших банках в інвестиційні операції Г емісія цінних паперів

5. Найменш суворим заходом впливу, що може застосовуватися до банків у разі порушення ними законодавства, із-поміж перелічених нижче є

А встановлення для банку підвищених економічних нормативів

Б підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами в обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі операцій із пов’язаними з банком особами Г зупинення виплати дивідендів або розподілу капіталу в будь-якій іншій формі

6. До місцевих податків належать А екологічний податок

Б єдиний податок в рентна плата Г мито

II рівень складності (логічна послідовність та логічна пара оцінюються в 1 бал)

7. Розташуйте заходи впливу, що можуть бути застосовані до банків, у порядку зростання ступеня їх суворості.

А укладення письмової угоди з банком, за якою банк або визначена угодою особа зобов’язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо

Б скликання загальних зборів учасників, ради банку, правління банку в встановлення для банку підвищених економічних нормативів

Г зупинення виплати дивідендів або розподілу капіталу в будь-якій іншій формі

8. Установіть відповідність між принципом податкового законодавства та його змістом/

1 фіскальна достатність

2 соціальна справедливість

3 економічність оподаткування

4 нейтральність оподаткування

А встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями

Б установлення строків сплати податків та зборів, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками; в) установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на

збільшення або зменшення конкурентоспроможності платника податків Г установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків Д установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування

9. Установіть відповідність між видом податків та їх характерними ознаками.

1 акцизний податок

2 податок на додану вартість

3 податок на прибуток підприємств

4 прибутковий податок із громадян;

А його об’єктом є загальний оподатковуваний дохід платника за місяць Б основний (прямий, загальнодержавний) податок, який сплачують за результатами своєї господарської діяльності з прибутку всі юридичні особи незалежно від форми власності В непрямий загальнодержавний податок, платіж, який додається до ціни товарів (послуг) під час їх продажу або ввезення в Україну Г непрямий загальнодержавний податок на окремі товари (продукцію), що включається до ціни відповідного товару або плати за послуги

Д прямий місцевий податок, об’єктом оподаткування якого є майно

III рівень складності (порівняння оцінюється у 3 бали)

10. Визначте спільні та відмінні ознаки доходів і видатків державного бюджету України.

IV рівень складності (завдання оцінюється у 3 бали)

11. Визначте суму, яку необхідно внести в банк під 10 % річних, щоб за три роки нарощена сума склала 60 тис. грн.

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Банківська система України
Наступна сторінка:   Кримінальне право. Кримінальний кодек...^