Інформація про новину
  • Переглядів: 810
  • Дата: 24-04-2019, 17:44
24-04-2019, 17:44

Кримінальне право. Кримінальний кодекс, його загальна характеристика, завдання та юридична дія

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Банківські операції. Заходи впливу, що...
Наступна сторінка:   Злочин. Ознаки, склад, види злочинів. Н...

Кримінальне право — галузь права, яка включає в себе сукупність нормативно-правових актів, у яких визначаються підстави й принципи кримінальної відповідальності, злочинність і караність діянь, а також підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності та покарання.

Кримінальне право складається з Кримінального кодексу України (КК), а також рішень Конституційного Суду України, міжнародно-правових договорів України, рішень Європейського суду, інші нормативно-правові акти, які регулюють кримінально-правові відносини. Джерела кримінального права:

■ Конституція України

■ Кримінальний кодекс України

■ Рішення Конституційного Суду України

■ Постанови Пленуму Верховного Суду України

■ міжнародні договори та міжнародні угоди

■ практика Європейського суду з прав людини

■ правова доктрина

Предметом кримінального права є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з вчиненням

і з приводу вчинення діяння, передбаченого Кримінальним кодексом.

Принципи кримінального права України —

основні начала (положення), засади, що характеризують суть кримінального права.

1. Принцип законності. У загальній формі його закріплено в Конституції України таким положенням: «Ніхто не може відповідати за діяння, які на час вчинення не визнавалися законом як правопорушення» (частина 2 статті 58). Зміст цього принципу розкривається також у частині 2 статті 4 КК, згідно із чим «злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння».

2. Принцип рівності громадян перед законом означає, що особи, які вчинили злочин, рівні перед законом і підлягають кримінальній відповідальності незалежно від статі, національності, походження, майнового стану, обійманої посади, віросповідання, переконання тощо.

3. Принцип особистої відповідальності за наявності вини особи є відображенням загаль-ноконституційного принципу, відповідно до якого «юридична відповідальність особи має

індивідуальний характер» (частина 2 статті 61 Конституції). Згідно із цим принципом особа, яка вчинила діяння, що виписано в законі як злочин, підлягає особистій кримінальній відповідальності.

ЗАВДАННЯ. Поміркуйте! Яку роль у кримінальному праві відіграють принципи кримінального права, якщо умови притягнення до кримінальної відповідальності описані у кримінальному кодексі україни?

Кримінальний кодекс України (ККУ) — нормативний законодавчий акт, що визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, до

вкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

Слід зазначити, що виключно ККУ визначає питання злочинності та караності діянь. Структура ККУ передбачає наявність двох взаємопов’язаних частин:

■ загальної, у якій містяться норми загального значення, що визначають основи кримінальної відповідальності, надають поняття злочину, суб’єкта злочину, вини, співучасті, повторності, називають види покарання за злочини та інше;

■ особливої, що містить норми, у яких передбачена відповідальність за окремі види злочинів і зазначені покарання, застосовувані до осіб, що їх вчинили.

Текст кримінального кодексу україни доступний за посиланням у мережі інтернет: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14#n11

Дія Кримінального кодексу

За колом осіб

У просторі

У часових межах

1. Громадяни та особи без громадянства, що постійно проживають на території України, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за кку, окрім випадків:

■ якщо інше передбачено міжнародними договорами,

■ якщо вказані суб'єкти за вчинені злочини зазнали кримінального покарання за межами україни.

2. іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за кку в разі:

■ якщо це передбачено міжнародними договорами;

■ якщо вони вчинили передбачені кку тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян україни або інтересів україни;

■ якщо вони вчинили злочини, передбачені в частині 2 статті 8 кку

1. Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності.

2. злочин визнається вчиненим на території україни, якщо його було виконавцем або співучасником почато, продовжено, закінчено або припинено на території україни.

3. питання про кримінальну відповідальність дипломатичних представників, які не підсудні у кримінальних справах судам україни, у разі вчинення ними злочину на території україни вирішується дипломатичним шляхом

1. злочинність і караність, інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

2. часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

3. закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію в часі

1. дайте визначення галузі кримінального права. 2. визначте місце кримінального права в системі права україни. 3. назвіть джерела кримінального права. 4. Що є предметом кримінального права? 5. назвіть і стисло охарактеризуйте принципи кримінального права. 6. Що

визначає кримінальний кодекс україни? 7. Яким є завдання кку? 8. Що визначають загальна та особлива частини кку? 9. розкрийте особливості дії кку за колом осіб, у просторі та в часових межах.

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Банківські операції. Заходи впливу, що...
Наступна сторінка:   Злочин. Ознаки, склад, види злочинів. Н...^