Інформація про новину
 • Переглядів: 1860
 • Дата: 26-04-2019, 23:24
26-04-2019, 23:24

Підручник Правознавство 11 клас Лук’янчиков (профільний рівень) читати онлайн

Категорія: Правознавство, Підручники


Наступна сторінка:   Підручник "Основи правознавства" за 9 ...

 Рік видання: 2019

 Видавництво: Ранок

 Автори: О. М. Лук’янчиков, Д. О. Новіков, К. Ю. Карелов, В. Т. Машика


 

Зміст

 1. Поняття адміністративного права. Джерела адміністративного права
 2. Адміністративнивно-правові відносини. Публічна адміністрація
 3. Співвідношення переконання и примусу в адміністративному праві. З ...
 4. Поняття та види публічної служби. Державна служба
 5. Права та обов'язки державних службовців
 6. Основні засади проходження служби в органах місцевого самоврядув ...
 7. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення (просту ...
 8. Види адміністративних правопорушень (проступків)
 9. Поняття адміністративної відповідальності та її особливості. Підс ...
 10. Адміністративне стягнення: поняття й види
 11. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення ( ...
 12. Здійснення адміністративного провадження в адміністративному та с ...
 13. Звернення громадян. Електронна петиція
 14. Адміністративне судочинство. Адміністративні суди. Підвідомчість ...
 15. Поняття фінансового права
 16. Фінансова та бюджетна системи України
 17. Система оподаткування
 18. Поняття та види податків і зборів. Відповідальність за порушення ...
 19. Банківська система України
 20. Банківські операції. Заходи впливу, що застосовуються до банків у ...
 21. Кримінальне право. Кримінальний кодекс, його загальна характерист ...
 22. Злочин. Ознаки, склад, види злочинів. Неосудність
 23. Вина, її види. Мотив і мета. Співучасть у вчиненні злочину
 24. Кримінальна відповідальність. Поняття та види обставин, що виключ ...

 

Шановні одинадцятикласники та одинадцятикласниці!

У 10 класі під час вивчення курсу правознавства ви опанували базові знання про державу і право, конституційний лад нашої держави. Тепер ви можете легко відповісти на запитання з теорії походження держави і права, ознаки держави і права, форми державного ладу, місце права в системі соціальних регуляторів суспільних відносин, способи здійснення народовладдя, види правових систем держав світу, будову органів державної влади та місцевого самоврядування, правовий статус громадянина, іноземця, структуру норми права, правосуб’єктність фізичної та юридичної особи, правила правотворчості й тлумачення норм права тощо. Ви вивчили положення Основного закону нашої держави — Конституції України, що стосуються фундаментальних засад української державності, системи конституційних прав та обов’язків громадян України, функціонування гілок влади в Україні тощо. Закріпити свої знання ви могли, розв’язуючи завдання як у межах розділів, так і у спеціальних практичних параграфах.

В 11 класі настав час опанувати знання про провідні галузі права. Цей підручник сприятиме формуванню вашої правосвідомості, підвищенню правової культури, здобуттю правових знань і практичних навичок розв’язання правових ситуацій.

Метою профільного предмета «Правознавство» є:

■ формування системних уявлень про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх у житті;

■ формування правової компетентності, що забезпечує здатність відповідально реалізовувати свої права та обов’язки в конкретній ситуації, налагоджувати соціальне партнерство в розв’язанні суспільних проблем;

■ виховання поваги до людської гідності, дотримання прав людини, демократичних цінностей, верховенства права, справедливості, рівноправ’я;

■ розвиток правової та соціальної грамотності, толерантності, комунікабельності, здатності до активної участі в житті суспільства;

■ сприяння професійному визначенню.

Завданнями, реалізація яких забезпечить досягнення означеної мети, є:

■ сприяти опануванню поняттєвого апарату, загальнотеоретичної основи для розуміння сутності сучасної держави і права, особливостей їх виникнення, функціонування й розвитку;

■ поглибити знання про соціальні норми, верховенство права, державний устрій України;

■ сформувати системне уявлення про права та свободи людини й громадянина та механізми захисту прав і свобод;

■ сформувати позитивне ставлення до дотримання правових норм, ініціативності в реалізації своїх прав;

■ сприяти усвідомленню тісного зв’язку між правовими знаннями й суспільними відносинами, розумінню системи загальнолюдських принципів і цінностей, відображених у Конституції та законах України, правової системи загалом;

■ виробити вміння аналізувати суспільно-політичні події, правові явища та процеси;

■ розвинути вміння користуватися правовими актами, правничою літературою, Інтернет-джерелами;

■ сформувати вміння застосовувати норми права в конкретних життєвих ситуаціях. Правознавство як профільний предмет старшої школи базується на юридичній науці, що вивчає право як особливу систему соціальних норм, правові форми організації і діяльності держави та політичної системи суспільства загалом. Зміст предмета «Правознавство» (профільний рівень) в 11 класі складається із двох навчальних блоків.

Перший блок «Основи публічного права України» складається з таких розділів:

Розділ I. Адміністративне право України. Розділ II. Фінансове право України.

Розділ III. Кримінальне право України. Розділ IV. Вступ до кримінального процесу України.

Другий блок «Основи приватного права України» сформований із таких розділів: Розділ V. Цивільне право України.

Розділ VI. Господарське право України. Розділ VII. Трудове право України.

Розділ VIII. Сімейне право України.

Розділ IX. Земельне право України.

Розділи, які належать до першого блоку, передбачають вивчення галузей права, яким притаманне значне втручання з боку держави. Адже галузі публічного права регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення функціонування всієї державної системи, соціальних та економічних інституцій, законності й правопорядку, захисту громадян від вчинення правопорушень, притягнення винних осіб до юридичної відповідальності

Розділи, які включені до другого блоку, охоплюють галузі права, що стосуються передусім правового регулювання приватного життя людей. Норми галузей приватного права спрямовані на впорядкування цивільних, господарських, трудових, сімейних, земельних та інших відносин шляхом мінімальної участі держави. Держава лише встановлює права та обов’язки суб’єктів приватноправових відносин, окреслює межі реалізації суб’єктивних прав, а також юридичними засобами гарантує їх охорону.

Кожен розділ складається з кількох великих тем. Вони розпочинаються переліком умінь, які ви опануєте. Під час роботи над темами слід приділити особливу увагу розкриттю їх основних понять. Без розуміння юридичних категорій неможливо правильно розтлумачити зміст нормативно-правових актів і застосовувати їх у практичній діяльності. Юридичні терміни — це правова абетка.

Слід зазначити, що підручник містить найбільш поширені точки зору серед вчених із тих чи інших питань правознавства. При цьому майте на увазі, що такі судження не претендують на статус істини. У юриспруденції тривають дискусії щодо визначення сутності багатьох юридичних явищ. До того ж матеріал підручника складений таким чином, що в ньому наявні міжпредметні зв’язки з іншими науками про суспільство: історією, філософією, соціологією, політологією, психологією. Такий підхід допоможе сформувати цілісний погляд на право як суспільне явище, не відірване від інших сторін людського життя.

У тексті параграфів ви зустрінете такі рубрики:

Важливо! — інформація, на яку слід звернути особливу увагу.

Цікаво! — додаткова інформація, що стосується теми.

Поміркуйте! — завдання, що потребують залучення критичного мислення, висловлення власної точки зору.

Пригадайте! — завдання, що потребують залучення вже відомих знань із правознавства та інших предметів.

Подискутуйте! — завдання на обговорення в колі однокласників.

Крім звичайних параграфів, підручник містить і практичні заняття. Вони являють собою комплекс завдань за певною темою, виконання яких дозволить опрацювати необхідні знання, уміння та навички. Завдання до практичних занять доцільно виконувати в окремому зошиті. Вони передбачають як самостійну роботу, так і роботу в групах.

Хотілося б порадити учням та ученицям не заучувати напам’ять весь текст підручника або нормативно-правових актів, адже важливо зрозуміти основні ідеї, які містяться в тексті.

Із цією метою до кожної теми та параграфа складено запитання та завдання для самоперевірки. Для відповідей на них використовуйте не тільки підручник, але й нормативно-правові акти, словники, ресурси мережі Інтернет.

Після кожного розділу в підручнику наведено завдання для повторення й узагальнення матеріалу, різні за формою та рівнями складності. Їх доцільно виконувати в зошиті або на окремому аркуші.

До підручника було розроблено електронний освітній ресурс. Він містить додаткову інформацію до параграфів, а також тестові завдання для самоконтролю, які виконуються в режимі онлайн. Спеціальні позначки на полях підручника підкажуть, коли можна звернутися до електронного додатка.

Із повагою, авторський колектив

Наступна сторінка:   Підручник "Основи правознавства" за 9 ...^