Інформація про новину
  • Переглядів: 59
  • Дата: 27-04-2023, 23:36
27-04-2023, 23:36

Основні поняття й терміни до підручника "Географія" 6 клас Галина Довгань

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Що таке антропосфера? Якими видами гос...
Наступна сторінка:   Географія древня та сучасна. Наука про...


Основні поняття й терміни

Абсолютна висота — відстань по вертикалі від рівня Світового океану до заданої точки.

Абсолютна вологість — кількість водяної пари в грамах, що міститься в 1 м* повітря.

Антропосфера — частина географічної оболонки, що с середовищем життєдіяльності людей.

Атмосфера — зовнішня повітряна оболонка Землі, що складається із суміші газів, водяної пари й різних доміїпок.

Атмосферний тиск — сила, з якою повітря тисне па земну поверхню, на всі тіла й предмети, що розташовані в атмосфері й на поверхні Землі.

Атмосферні опади — вода у твердому й рідкому станах, що ви-падас із хмар або виділяється з повітря.

Кіосфера — оболонка перебування і життєдіяльності живих організмів.

Колото — ділянка суходолу з надлишковим зволоженням і шаром торфу.

Варометр — прилад для вимірювання атмосферного тиску.

Бриз — вітер, який виникає на узбережжях водойм і двічі на добу змінює свій напрямок.

Вертикальна (висотна) поясність — закономірна зміна природних комплексів (висотних поясів), що відбувається з висотою в горах.

Вивітрювання — процес руйнування і зміни гірських порід на земнііі поверхні під впливом коливань температури повітря, води й організмів.

Витік — місце, ід якого починається постійний рух води в руслі (початок річки).

Відносна висота — перевищення однієї точки земної поверхні над іншою.

Відносна вологість — відношення кількості водяної пари, що міститься у повітрі, до його максимально можливої кількості за певної температури, вираженої у відсотках.

Вітер — рух повітря в горизонтальному напрямку.

Вулканізм — процес переміщення магми до поверхні Землі й застигання на ній.

Географічна карта — зменшене й узагальнене зображення земної поверхні на площині за допомогою умовних знаків.

Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі, де стикаються 1 взаємодіють повітряна (атмосферо), водна (гідросфера), тверда (літосфера) оболонки Землі іі оболонка, у якій зосереджене життя (біосфера).

Географічні полюси (Південний і Північний) — точки перетинання уявної осі обертання Землі з поверхнею планети.

Географічні иоясн — найбільші зональні природні комплекси, що закономірно змінюються від екватора до полюсів.

Географія — наука, що внвчас природу Землі, населення та його господарську діяльність.

Геоїд форма Землі.

Гирло місце, де річка внадас в море, озеро або іншу річку.

Гідросфера — безперервна водна оболонка Землі.

Гори — великі ділянки земної поверхні, високо підняті над прилеглою рівнинною територією, зі значними перепадами висот і розчленованим рельєфом.

Горизонталі — умовні лінії на планах і картах, що сполучають точнії з однаковою абсолютною висотою.

Гірські иородм — природні тіла в земній корі, що складаються з одного або декількох мінералів.

Ґрунт — верхній родючий шар земної кори.

Екватор — умовна лінія, що проходить на однаковій відстані від полюсів і розділяє Землю на Північну й Південну півкулі.

Ерозія водна — руйнування грунтів і гірських порід текучими водами.

Затока — частина океану або моря, що врізається у суходіл і мас із ним вільний водообмін.

Землетруси — підземні поштовхи й коливання земної кори.

Земна кора — верхня тверда геосфера Землі.

Зональність — властивість географічної оболонки, яки виражається у закономірній зміні природних комплексів під екватора до нолюсів.

Клімат — багаторічний режим погоди, характерний для певної місцевості.

Літосфера — тверда оболонка Землі, яка включає частину мантії, що розташована вище астеносфери, та всю земну кору.

Літосферні плити — величезні блоки літосфери, відмежовані з усіх боків сейсмічно активними зонами (поясами).

Льодовик — природні скупчення багаторічного льоду, атмосферного походження на суходолі.

Масштаб — відношення довжини відрізка па плані або карті до його справжньої довжини на земній новерхні.

Меридіани — умовні лінії на иоверхиі Землі, що з’єднують за найкоротшою відстанню два географічні полюси Землі: Північний і Півдеппий.

Мінерали — однорідні природні сполуки, що утворюються в земній корі та відрізняються твердістю, блиском, кольором й іншими властивостями.

Морс — частина океану, відділена від нього суходолом або під-вищеииям підводного рельсфу.

Озеро — природна водойма в замкнутих заглибленнях суходолу.

Оісеани — величезні частини Світового океану, відокремлені ділянками суходолу.

Океанічна течія — горизонтальне переміщеная водних мас на великі відстані.

Острів — відносно невелика ділянка суходолу, оточена з усіх боків водою.

Паралелі — умовні лінії, паралельні екватору.

Підземні води — води верхньої частині земпоі кори, які перебувають у рідкому, твердому й газоподібному етапах.

План місцевості — креслення, на якому за допомогою умовних знаків зображена невелика ділянка земної поверхні в зменшеному вигляді.

Погода — Стан нижнього шару атмосфери в певній місцевості в нсв-ний момент часу або протягом якого-небудь періоду часу.

Припливи Й ПІДКЛИНИ — періодичні коливання рівня Світового океану, викликані силою тяжіння Місяця і Сонця.

Природні вони — великі зональні природні комплекси з подібними кліматичними умовами, однорідними грунтами, рослинним і тваринним світом.

Природний комплекс — сполучення компонентів (складових частин) природи, які взаємодіють міме собою і утворюють СДИІіу систему.

Протока порівняно вузький водний простір, що з'єднує океани, моря та інші водойми і розділяє ділянки суходолу.

Рельєф — сукупність нерівностей поверхні літосфери.

Рівнина — велика ділянка земної поверхні з незначними (як правило, до 200 м) коливаннями висот і пологими схилами.

Річка — природний водний потік, що рухається в заглибленні, створеному його рухом.

Річкова долина — витягиутс на багато кілометрів похиле зннжеи-ня рельєфу, у якому розташоване русло річки.

Річкова система — головна річка з притоками.

Сейсмічні пояси — ділянки земної кори, які відрізняються рухливістю і розташування яких пов’язують із межами літосфер-пих плит.

Тектонічні рухи — сукупність різноманітних за напрямком і швидкістю рухів зсмиої кори.

Тип погоди — загальна характеристика погоди, що включає її основні елементи (середні добові температури, стан хмарності, опади, наявність і сила вітру).

Хмарність — ступінь покриття небесного своду хмарами.

Цунамі — гігантські хвилі, що виникають в океанах та морях у результаті вивержень підводних вулканів або землетрусів.

Використані джерела

1. Модельна навчальна програма «Географія. 6—9 класи* для закладів загальної середньої освіти (автори Запотоцький С. П., Карток Г. І., Гладковський Р. Б., Довгань А. Т., Совенко В. В., Даценко Л. М., Назаренко Т. Г., Гільберт Т. Г., Савчук Т. Г., Нікитчук А. В., ЯпепкоВ. С., ДовганьГ. Д.,ГромаВ. Д.,ГоровтіО. В.).

2. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа* на період до 2029 року. URL: https:// osvita.ua/legislation/Scr_osv/54258/.

3. Національний атлас України, інтсрнст-прототип, режим доступу:

http://\vclc.org.ua/atlas/

.

4. Державна служба статистики України, режим доступу:

http://www

. ukrstat.gov.ua/.

5. Загальна географія. 6 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / О. Г. Стадннк, Г. Д. Довгань; За заг. ред. А. Й. Сиротенка. — Харків : Вид-во «Ранок», 2006.

6. Географія : підруч. для 7 кл. закл. загал, серед, освіти / Г. Д. Довгань, О. Г. Стадннк. — Харків : Вид-во «Ранок*, 2020.

7. Остапчук С. М. Картографія: відкрий свою «terra incognita*. Навчальний посібник (Електронне видання). — Рівне : НУВГП, 2019.

8. Загальна географія. 6 клас. Зошит для практичних робіт / Галина Довгань, Олександр Стад пик. — Харків : Вид-во«Ранок*, 2021.

9. Колосок. — Львів : СТ «Міські інформаційні системи», 2006. №12 (42), 2011. Кріт Н. Як виміряти Землю, с. 28—33.

10. Колосок. — Львів : СТ «Міські інформаційні системи», 2000. №6—2017 р. Даценко, Л. Мова карти: від глибин історії до сьогодення / JI. Даценко. — С. 36—45.

11. Голуб В. М. Основи загального землезнавства. Навчальний посібник. — Умань : УВ1ІІ1, 2007. — 122 с.

12. Атлас. Географія 6 клас. — Харків : Внд-во «Райок», 2019.

13. Докгань Г. Д. Усі уроки географії у 6 класі. — Харків : Вид. група «Основа», 2007. — 288 с.

14. Матеріали для викладачів до Всесвітнього тижня космосу, «Супутники покращують наше життя», режим доступу:

https://planetarium.com.ua/image/education/

filcs/2020-tizhden-kosmosu-dlya-vchitcliv-2.pdf.

15. Гсографіка. Географічний портал | Електронний pc-сурс]. — Режим доступу:

http://gwgrafica.net.ua/pLibl/

galiizi gcografiji/metodika vikladannja geografiji/35.

16. Всеукраїнська школа онлайн портал [Електронний ресурс]. — Режим доступу: httpa://lms. e-school.net.

17. PISA: природничо-наукова грамотність / уклад. Т. С. Вакуленко, С. В. Ломакович, В. М. Терещенко, С. А. Новікова; перекл. К. Є. Шумова. — К., 2018.

18.

https://www.osvitanet.com.ua/

— навчально-методичний сайт ПрАТ «Інститут передових технологій*.

19.

https://www.google.com.ua/intl/ru/earth/

— цифровий глобус Google Планета Земля.

20. Інші інтернет-ресурси вільного доступу.

Зміст

Передмова..................................З

Вступ......................................5

§ 1 Знайомство з наукою

про Землю.................................5

§2 Методи та джерела географічних досліджень ... 11

Розділ І. Земля на глобусі й карті.............. 17

Тема 1. Глобус — модель Землі....................... 17

§3 Форма та розміри нашої планети.............17

§4 Рухи Землі та їхні наслідки.................23

§5 Глобус — модель Землі.....................29

Тема 2. Зображення Землі на карті....................35

§6 Види зображення земної поверхні............35

§ 7 Масштаб та його використання...............42

§8 Географічні карти, іхні види та використання ... .48 §9 Вчимося працювати із географічними картами. .. 55

Розділ II. Оболонки Землі........................63

Тема 1. Літосфера..................................63

§10 Внутрішня будова Землі.....................63

§11 Літосферні плити...........................69

§ 12 Землетруси................................75

§13 Вулкаїїізм і яшіша, що його супроводжують ... 81

§14 Міпсрали та гірські породи..................86

§15 Зошіішиі процеси, які зумовлюють зміии

земної корм................................93

§16 Рельєф. Способи зображення рельєфу

на шіанах та картах........................99

§17 Рельєф Землі. Гори та рівнинп..............104

§ 18 Рельєф дна Світового океану................ 110

Тема 2. Атмосфера................................11$

§19 Атмосфера — повітряна оболонка Землі......115

§20 Температура повітря.......................122

§21 Атмосферний тиск.........................128

§22 Вітер.................................... 134

§23 Вологість повітря..........................140

§24 Атмосферні опади......................... 146

§25 Погода...................................152

§26 Клімит...................................158

§27 Життя в повітряному океані................165

Тема 3. Гідросфера................................172

§28 Пдросфера та Гі складові...................172

§29 Частини Світового океану. Острови.......... 178

§30 Властивості вод Світового океану............185

§31 Рухи води у Світовому океані............... 191

§32 Багатства вод Світового океану.............. 198

§33 Річки....................................205

§31 Робота річок..............................213

§35 Озера, болота й штучні водойми.............220

§36 Болота. Штучні водойми і водотоки..........227

§37 Льодовики. Багаторічна мерзлота............233

§38 Підземні води.............................240

§39 Вода — безцінний скарб Землі..............246

Тема 4. Біосфера та грунти.........................253

§40 Біосфера.................................253

§ 41 Ґрунти...................................260

Тема 5. Природні комплекси........................266

§12 Географічна оболонка — найбільший

природний комплекс Землі.................266

§13 Види природних КОМШІЄКСІВ.

Охорона природного середовища.............272

§44 Природні зони та висотні пояси.............279

Тема 6. Антропосфера.............................286

§45 Антропосфера — оболонка людства..........286

Додатки..................................291
Попередня сторінка:  Що таке антропосфера? Якими видами гос...
Наступна сторінка:   Географія древня та сучасна. Наука про...^