Інформація про новину
  • Переглядів: 22
  • Дата: 29-04-2023, 00:26
29-04-2023, 00:26

Біологічні ресурси та закономірності їх поширення.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Біосфера та ґрунти. Природні комплекс...
Наступна сторінка:   Ґрунти.

 

48

БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПОШИРЕННЯ

Ви відкриєте для себе:

людину як особливу ланку ланцюгів живлення; закони природи, які впливають на поширення біоресурсів;

поширення біологічних ресурсів Світового океану та суходолу. -

І

Цінність біосфери для людини

У біосфері є безліч ланцюгів живлення. Людина, як і всі інші живі організми, потребує енергії. Вона поповнює запаси енергії, споживаючи живі організми, та задовольняє інші потреби для своєї життєдіяльності. Тому її можна вважати особливою ланкою у майже всіх ланцюгах живлення. Зі зростанням чисельності людей на планеті кількість живих організмів виявилася недостатньою. Людина навчилася вирощувати корисні рослини та розводити тварнші у потрібній кількості та не залежати від природи. Незважаючи на це, природні багатства є важливими для людства, і тому про їх поширення потрібно знати та дбати про збереження всіх живих організмів. Збереження та невиснажливе використання біорізномнніття та впровадження розумного підходу до збереження природи є однією із найважливіших проблем людства.

Пізнаймо більше

Від ласу утворення біосфери існувало приблизно 500 млн різних видів живих організмів. Нині на земній кулі їх налічується лише трохи більше 2 млн видів (тварин — 1,5 млн видів, рослин — 500 тис. видів, 100 тис. видів вірусів і бактерій та 4,5 тис. видів грибів). На суші більше видів рослин, а у Світовому океані — тварин. Масі» всіх рослин на Землі в багато разів більша, ніж тваріш.

Загальна маса біосфери мепша від маси атмосфери приблизно в 10 тис. разів, гідросфери — в 1 млн разів, я літосфери — більш піж у 10 млп разів.

На 1 кв. км земної поверхні може бути лише кілька великих тварин, і їхня загальна вага рідко сягає 1 т. Дрібних організмів.

наприклад безхребетних, на такій площі дуже багато, і їхня загальна вага іноді досягає кількох десятків тонн.

Нащадки однієї бактерії, якби вони всі збереглися і безиере-шкодио розвивалися, могли б за 108 годин заповнити весь Світовий океан.

Природні багатства планети, які людство використовує для своїх потреб, називають природними ресурсами. Корисні для людини живі організми називають біологічними ресурсами. З-поміж них виокремлюють рослинні та тваринні ресурси, бо вони найбільш використовувані людиною. Рослинні ресурси найчастіше оцінюють за їхньою біологічною масою, а тваринні — за чисельністю.

Пізнаймо більше

Коротко, але докладно про розміри різних організмів на Землі.

2

Особливості та закономірності поширення біологічних ресурсів

Розподіл рослин та тварин на Землі не с рівномірним. Для життя рослин найнеобхіднішимн с умови освітлення, тепло, волога, ґрунти. Без освітлення зелені рослини гинуть. Тепло має ще більше значення для них. Та найголовнішу роль у житті рослин відіграє вода. Кількість вологи позначається на розташуванні певних видів рослин. У зволожених місцях рослинність різноманітніша і пишніша, ніж у посушливих. Ґрунти завдячують рослинам своїм утворенням і також впливають на їх розподіл на земній поверхні.

Тварини потребують тих же умов, що й рослини, але для їхнього життя необхідна їжа. Здатність майже всіх видів тварин до пересування збільшує їхні можливості до пристосування. Та все ж тварини, як і рослини, є залежними від природного середовища.

Пригадайте закономірності розподілу тепла та вологи па земній поверхні. Рослини і тварини вибирають для життя тепліший і вологіший клімат.

Жаркий тепловий пояс, який розміщений між тропіками, обабіч екватора, є найбільш привабливим для рослин і тварин. Розподіл вологи в ньому нерівномірний: поблизу екватора е

надмірна кількість вологи, а ближче до тропіків її стає зовсім небагато. Через цю обставину рослин і тварин дуже багато вздовж екватора та обмаль біля тропіків.

У помірному тепловому поясі немає такого контрастного клімату, як у жаркому. Тут дещо холодніше і волога розподіляється по-іншому. З наближенням до полярних кіл стає холодніше, а з віддаленням від морів та океанів зменшується кількість вологи. Загалом, у цьому поясі рослин та тварин менше, ніж у жаркому.

У поясі вічного холоду та в холодному поясі простежується ця ж закономірність, що й у попередніх поясах. Головна відмінність у тому, що вологи тут достатньо, але холодно. Рослин і тварин у цих поясах дуже мало.

У горах кількість рослин та тварин зменшується з висотою. Пригадуєте, що з висотою знижується температура повітря, а отже, втрачається головна умова для життя.

Загальною закономірністю поширення біологічних ресурсів є зменшення їх кількості від екватора до полюсів, а в горах — від підніжжя до вершин. Це зумовлено зменшенням кількості тепла. У кожному тепловому поясі кількість біоресурсів змінюється залежно від розподілу вологи.

3

Поширення біологічних ресурсів Світового океану та суходолу

Розглядаючи рослини і тварини як біологічний ресурс:, важливо знати їхній видовий склад та дбати про збереження кожного виду. Кожен вид живих організмів поширений на сприятливих для нього територіях. Певну частину земної або водної поверхні, в межах якої зустрічається певний вид рослин чи тварин, називають ареалом. Ареалами можуть бути цілі материки або їх частини, океани чи моря. Вони бувають суцільними або розірваними. Із таких ареалів-пазлів кожного виду складаються карти рослинного та тваринного світу. Приклад такого ареалу, зокрема бука європейського, подано намал. 163.

Біоресурси Світового океану. У Світовому океані поширення живих організмів визначається температурою вод, вмістом у них розчинених газів, що поглинаються з атмосфери, а також наявністю живильних для організмів речовин. В океані живе близько 160 тис. видів тварин і понад 10 тис. видів водоростей.

Пізнаймо більше

Біоресурси Світового океану.

Рослинні організми найбільше сконцентровані у поверхневому шарі вод океану глибиною до 400 м. Це зумовлено перш за все тим, що на такі глибини проникає світло, а отже, є можливим процес фотосинтезу. Тварини поширені в усіх шарах океану, хоч найбільше їх також у поверхневих шарах, де створюється рослинна біомаса. У глибинних шарах тварини живляться залишками відмерлих організмів, що осідають тут, або поїдають одна одну.

Розподіл життя в поверхневому шарі води Світового океану має чітко виражений зональний характер.

В арктичних (антарктичних) широтах через суворість умов біоресурси океану характеризуються малою різноманітністю віщового складу, але порівняно великою біомасою завдяки високому вмісту кисню у воді.

Найбільшою біомасою, продуктивністю живих організмів виділяються помірні широти. Це обумовлено перш за все тим. що тут відбувається інтенсивне перемішування води, і гарним забезпеченням глибин киснем, а також тим, що тут є достатня кількість тепла і світла. Велика маса планктону обумовлює багатство риб, що харчуються ним.

У тропічних широтах біомаса живих організмів найменша, оскільки вода біля поверхні має підвищену солоність, а через високу температуру містить кисню у 2 рази менше, ніж у помірних широтах.

В екваторіальних широтах у районах зустрічі пасатних течій і міжнасатних протитечій відбувається перемішування води, тому район відносно багатий на живильні речовини і кисень. Менша солоність, висока температура вод упродовж року

також сприяють різноманіттю видового складу біоресурсів.

Біорееурен суходолу. Характер рослинності на суходолі насамперед залежить від кліматичних умов — теплового режиму, зволоження, освітленості. Так, у північній частині помірного поясу при достатній кількості тепла і великому зволоженні ростуть хвойні та широколистяні ліси. Поблизу тропіків та в центральних частинах материків при недостатньому зволоженні розташовані безлісні напівпустелі і пустелі. В холодних поясах теж е пустельні простори — арктичні та антарктичні пустелі. Вздовж екватора ростуть вологі ліси, які відрізняються від лісів помірного поясу великою розмаїтістю рослинних ресурсів. Це зумовлюється достатньою кількістю сонячного світла, тепла і вологи в екваторіальному поясі порівняно з помірним. Тваринні ресурси тісно пов’язані з рослинними та особливостями клімату, а тому мають таке саме зональне поширення.

Пізнаймо більше

Найвищим деревом у світі вважається евкаліпт. Його висота в середньому дорівнює висоті сорокаиоверхового будинку. Найбільшою твариною на Землі є енній кит, маса якою становить близько 150 тонн. Стільки ж важать ЗО слоніо або 300 корів.

Найбільшою твариною суші с африканський слон: окремі особини можуть важити близько 7 топи. На день такій тварині необхідно з’їдати не менше 100 кг їжі та випивати близько 200 літрів водн.

Практикуймо

Дослідженим «Які біологічні ресурси використовують у господарській діяльності твого краю?*. (Це дослідження рекомендується провести зи межами великих міст).

Алгоритм виконання

1. Визначте прнродпі території, які будете досліджувати, та створіть карту в додатку Google Карти або зробіть знімок екрана.

2. За допомогою визначників рослин і тварин з’ясуйте їхні назви, запишіть їх. Завантажте на смартфоні додатки PlautNel, iNaturuIisl або скористайтеся ношуковмком Google.

3. Які рослшш і тварини, uu вашу думку, є корисними для людей? Виділіть їх.

4. З'ясуйте, які з них використовують у господарській діяльності. Наприклад, заготівля деревини, збір лікарських трав, ягід та грибів.

5. ГІознапте на карті місця, де проводиться господарська діяльність.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Біологічні ресурси — важливі для людства, і тому потрібно знати про їхнє поширення та дбати про збереження.

Поширення рослинних та тваринних ресурсів на Землі с нерівномірним.

Розподіл біологічних ресурсів у Світовому океані та на суходолі теж нерівномірний.
Попередня сторінка:  Біосфера та ґрунти. Природні комплекс...
Наступна сторінка:   Ґрунти.^