Інформація про новину
  • Переглядів: 35
  • Дата: 29-04-2023, 00:29
29-04-2023, 00:29

Географічна оболонка - найбільша екосистема Землі.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Земельні ресурси. Людина і біосфера.
Наступна сторінка:   Екосистеми як наслідок взаємозв’язкі...

 

51

ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА — НАЙБІЛЬША ЕКОСИСТЕМА ЗЕМЛІ

Ви відкриєте для себе:

найбільший природний комплекс або екосистему Землі:

межі, склад географічної оболонки та її особливості.

1

Географічна оболонка та її межі

Географічна оболонка — комплексна оболонка Землі, в якій стикаються, взаємно проникають і взаємодіють між собою чотири сфери. Вона охоплює верхню частину літосфери, нижню

частину атмосфери, всю гідросферу і всю біосферу (мал. 168). За верхню межу географічної оболонки приймають переважно озоновий екран, нижче якого існує життя і протікають кліма-тотворчі процеси. Нижню межу на суші найчастіше проводять на глибині близько 5 км, а в океані нижньою межею є його дно. Загальна потужність цієї складної комплексної оболонки становить 30-55 км.

Для географічної оболонки характерні певні особливості: с місцем зародження і розвитку життя па Землі та активної діяльності людського суспільства:

велике різноманіття складу речовин, що перебувають у трьох агрегатних станах (твердому, рідкому і газоподібному);

поєднання різноманітних процесів живої, неживої природи та життя людей.

У результаті складних взаємодій сформувалися дуже відмінні ділянки земної поверхні. Якщо її розглянути з космосу, то передусім можна побачити відмінності між сушею та окса-

ііом, гірськими системами і рівнинами, вкритими рослинами, та пустельні простори. Тобто» географічна оболонка, будучи екосистемою планетарного рівня, складається з частин, які дуже відрізняються як своїм зовнішнім виглядом, так і характером протікання природних процесів у них. їх називають природними комплексами або екосистемами. Під ними розуміють закономірне поєднання компонентів довкілля, що перебувають у складній взаємодії та утворюють єдину систему.

Компоненти довкілля треба розуміти як частини географічної оболонки, тобто речовини, які її утворюють. Основних компонентів природи виділяють п'ять: гірські породи, повітря, вода, рослинний і тваринний світ. Особливим компонентом довкілля с людське населення.

2

Особливості географічної оболонки

Географічна оболонка має декілька чітко виражених особливостей.

До найважливіших серед них належать: цілісність, ритмічність (циклічність і поступальність, повторюваність і неповторюваність) розвитку, горизонтальна зональність та висотна поясність.

Цілісність географічної оболонки полягає в існуванні тісних взаємозв’язків між компонентами природи, що її' складають. Зміна будь-якого одного компонента неминуче призводить до зміни інших, а також географічної оболонки в цілому. Цілісність властива всім екосистемам. Прояв цієї закономірності забезпечується постійним існуванням системи кругообі-гів речовини й енергії в географічній оболонці.

Цілісність — найважливіша географічна закономірність, на знанні і врахуванні якої ґрунтуються теорія і практика раціонального використання природних багатств нашої планети.

Практикуймо

Практична робота

Аналіз схем колобігу води, Оксигсну, Карбону в природі

1. Розгляньте схему колообігу та прослідкуйте ШЛЯХ ВОДИ, Оксигену та Карбону.

2. Складіть схеми із малюнком (фотографією) своєї найближчої місцевості, де падппптіть головні лапки кожного колообігу.

Ритмічність розвитку означає, що географічній оболонці властива повторюваність у часі тих чи інших явищ. У природі існують ритми різної тривалості — добовий, річний та багаторічний, віковий.

Добова ритміка обумовлена обертанням Землі навколо своєї осі. Добовий ритм проявляється в зміні температури, тиску і вологості повітря, сили і напрямку вітру (денний і нічний бриз), хмарності, панування припливів і відливів, інтснсив-ності процесу фотосинтезу в рослин, поведінки тварин.

Річна ритміка — це передусім зміна пір року. Вона призводить до зміни погодних умов, режиму річок, розвитку рослин, господарської діяльності людини. Річна ритміка зумовлена річним рухом Землі по орбіті навколо Соппя. а особливо тим, що вісь обертання нашої планети нахилена до площини орбіти. Вона найкраще виражена в помірному поясі і дуже слабо — в екваторіальному.

Пізнаймо більше

Вимилені багаторічними спостереженнями ти дослідженнями також триваліші ритми 11, 22, 80 90 років і більше. Пов’язують їх з активністю Сонця, рухом інших небесних тіл та Сонячної системи в Галактиці.

Вивчення ритмічності має надзвичайно важливе значення для прогнозування розвитку багатьох природних явищ. Ритмічність не означає абсолютне повторення процесів, а передбачає певні відхилення від попереднього стану і поступовий розвиток.

Практикуймо

Об'єднайтесь у групи. Складіть схему взаємозв’язків у оболонках Землі: «Літосфера атмосфера*; «Літосфера гідросфера*; «Літосфера - біосфера*; «Атмосфера - гідросфера*; «Атмосфера - біосфера»; «Гідросфера - біосфера*.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Оболонка Землі, в якій стикаються, взаємно проникають і взаємодіють між собою чотири сфери, є найбільшим природним комплексом або екосистемою Землі. Її називають географічною оболонкою.

Цілісність, циклічність і поступальність, повторюваність і неповторюваність розвитку, горизонтальна зональність та висотна поясність с найважливішими особливостями географічної оболонки.
Попередня сторінка:  Земельні ресурси. Людина і біосфера.
Наступна сторінка:   Екосистеми як наслідок взаємозв’язкі...^