Інформація про новину
  • Переглядів: 297
  • Дата: 29-04-2023, 00:38
29-04-2023, 00:38

Словник термінів і понять з книги "Географія" 6 клас Сергій Запотоцький

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Охорона природи ті невиснажливе приро...
Наступна сторінка:   Географія - наука про нашу планету

СЛОВНИК ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

Абсолютна кипіти — кипіти будь-якої точки земної поверхні від ріння моря, який узято за початок відліку висот.

Абсолютна вологість повітря — кількість мідяної пари я грамах я 1 м1 при певній температурі.

Анемометр — прилад, який використовують для визначення швидкості та напрямку повітряного потоку.

Антропосфера — сфера географічної оболонки, що е середовищем життя та діяльності людини.

Астеносфера — шар Землі, розташований нижче від літосфери, на глибині 50-200 км.

Атлас — систематизований збірник географічних карт, які пов'язані між собою єдиною тематикою, масштабом, картографічною проекцією, доповнені фото-, Ілюстративним та довідковим матеріалом.

Атмосфера — газова оболонка Землі, що утримується біля неї завдяки гравітації й обертається разом з нею ніс єдине ціле.

Атмосферний тиск — сила, з якою тисне повітря на поверхню Землі.

Атмосферні опади — водо в рідкому чи твердому стані, що кипадае з хмар чи безпосередньо з повітря но земну поверхню та предмети.

Бентос — сукупність організмів, які проживають у придонних водних масах.

Біогеографія — наука, що вивчає закономірності поширення й розподілу живих організмів на Землі.

Біосфера — сукупність частин

земних сфер (літосфери, атмосфери. гідросфери), яка заселена живими організмами.

Болото — надмірно зволожена ділянка суходолу, вкрита вологолюбною рослинністю і має шар торфу, завтовшки ЗО см і більше.

Вивітрюваний — руйнування та зміна гірських порід під дією коливання температури повітря, вологи і живих організмів.

Височини — рівними з абсолютними висотами від 200 м до 500 м.

Витік — місце, звідки починається річка.

Відносна висота — перевищення ОДНІЄЇ ТОЧКИ земної llniu-рхні над іншою.

Відносна вологість повітря — відношення абсолютної вологості до тої, яка може міститися в повітрі при ненній температурі.

Вітрові хвилі — коливальні рухи води, що здійснюються вертикально до напрямку свого поширення.

Вододіл — межа (гори, височина, підвищена чіісцекість), яка ділить басейни річок.

Вулкан — утворення, що виникає н результаті грицики а земнім корі, по якій на поверхню вивергаються магма, гази, попіл, вулканічні бомби та водяна пара.

Гейзер — гаряче, періодично фонтануюче джерело.

Географічна інформаційна система — інформаційно-обчислювальна система, призначена для фіксації, збереження, аналізу і відображення всіх форм географічної інформації.

Геоїд — форма фігури, характерна лише нашій планеті.

Геоморфології! — наука про форми рельєфу поверхні Землі.

Гирло — місце, де річка закінчує свого течію, впадаючи в океан, озеро, морг, іншу річку.

Гідрологія — наука, що вивчає природні ноди, закономірності їх формування, руху та розподілу на земній поверхні.

Гідросфера — всі ноди планети (океани, моря. ріки, озера тощо).

Гіпоцентр землетрусу вогнище землетрусу, місце, в якому народжуються ПОШТОВХ!!, утворюються розриви і Зміщений в надрах земної кори.

Гірська ііоро.щ сполучення або скупчення кількох мінералів у великій кількості.

Глобальне потепління — поступове підвищення температури повітря на нокерхні Землі та температури Світового океану.

Глобус — зменшено модель планет або їх супутників, зокрема Землі.

Гори — ділянки земної поверхні, які піднесені на значну висоту', відповідно до прилеглих рівнин.

Горизонталь — лінія на карті чи плані, яка сполучає точки місцевості з однаковою абсолютною висотою.

Градусна сітка — система умовних ліній меридіанів та паралелей, що перетинаютіля між собою.

Екосистема — природний комплекс живих істот, шо взаємодіють з неживого природою.

Екосфера або географічна оболонка — цілісна і бея перервна оболонка нашої планети, що утворилася внаслідок взаємопроникнення

та складної взаємодії окремих геосфер: літосфери, атмосфери, гідросфери. біосфери та антропосфери.

Екотоп — ділянка поверхні землі з більш-менш однотипними умовами існування.

Ерозія річкова — руйнівна робота річки, яка залежить від сили потоку води, його швидкості та складу гірських порід.

Заплава — частина річкової долини, що заливається водою в період розливу річки.

Землетрус — підземні поштовхи та коли най ня земної поверхні.

Земна кора — твердий зовнішній шар літосфери, що піби плаває по поверхні мантії.

Зсуви — сповзання гірських порід вниз схилом під дією сили тяжіння.

Іній — тонкий шар кристалів льоду, що утворюється осіданням водяної пари з повітря на охолоджені предмети.

Картографічний сервіс — спеціалізована інформаційна система, що надає просторові дані у вигляді інтерактивної карти.

Картографія — галузь науки, техніки і виробництва, що займається розробленням, створенням, вивченням і використанням картографічних творів.

Клімат — багаторічний режим погоди, що повторюється з року в рік на тій самій території і в певний час.

Корисні копалини — мінерали і гірські породи, які людина видобуває з надр Землі та її поверхні для

СВОЇХ ІІОТ[И-б.

Краєзнавство — мала географія, яка збирає відомості про певну територію:! різних точок зору: геогрп-

фії, геології, метеорології, рослинного і тваринного гніту, населення, господарства, історії, культури тощо.

Країнознавство — наука, яка займається комплексним вивченням країн.

Легенда карти — снстематазо-наний перелік усіх позначень, які використовуються на карті чи в атласі.

Літосфера — тнерда оболонка Землі, складається із земної кори і верхньої частини мантії до шару астеносфери.

Ложе океану — глибоководна частина дна. яка складається з підводних хребтів та улоговин-рівннн.

Магматична гірська порода — гірська порода, що утворилася в результаті охолодження то затвердіння магми к земній корі аби на поверхні Землі.

Масштаб — відношення відстані на карті до відстані на місцевості.

Материки — найбільші масиви суходолу Землі, більша частина поверхні яких виступає ипд рівнем моря і мають додатні показники абсолютних висот.

Материковий схил — край материка. який круто обривається до дня океану від ріння моря 200 м приблизно до 2000 м углиб.

Меандри — плавні вигини русла річки.

Меридіан — уявна лінія перерізу поверхні земної кулі площиною, проведеною через будь-яку точку земної поверхні і вісь обертання Землі.

Метаморфічна гірська порода —

гірська порода, що угнориляся внаслідок перетворення осадових

і магматичних порід під впливом температури, тиску.

Метеорологія — наука про атмосферу Землі, яка вивчає її фізичні явища та процеси.

Мінерал — однорідне тіло неживої природи, яке складається з хімічних елементів.

Мусони — сезонні вітри нижнього шару тропосфери, що протилежно змінюють свій напрямок двічі на рік.

Нектон — група морських тварин, які доколі активно пересуваються на значні відстані в усій товщі води.

Низовина — форма рельєфу земної покерхні, яка не перевищує 200 м над рівнем моря.

Озеро — природна заглибина (улоговина) на поверхні суходолу, заповнена водою, що не має сполучення з морем.

Океанічні течії — безперервний горизонтальний рух водних мас в океанах і морях у певному напрямку на великі відстані.

Осадова гірська порода — гірська порода, що утпорюстьси біля чи на поверхні Землі в результаті цементації частинок відкладів, які сформувалися при осадженні у водоймах або на суходолі.

Паралель — лінія перетину поверхні земної кулі площиною, паралельною до площини екватора.

Пасати — постійні вітри, які дмуть від північних та південних тропікін під кутом приблизно 45° до екватора.

Планктон — велика група мікроскопічних рослинних і тиярнн-них організмів, які не здатні самостійно рухатися.

Платформи — відносно стійкі та

щільні ділянки земної кори, які утворилися мільярди років тому.

Плоскогір’я — рівнини з абсолютними висотами помад 500 м.

Повітряні маси — великі маси повітря тропосфери і нижньої стратосфери. які формуються над пев-НОЮ територією суші або океану і мають відносно однорідні властивості — температуру, вологість, прозорість.

Погода — стан нижнього шару атмосфери в певному місці і в певний час.

Припливи і відпливи — періодичні коливання рівня води у Світовому океані.

Режим річки — зміна рівня води в річці впродовж року.

Рельєф — сукупність нерівностей поверхні суходолу, дна океанів і морів.

Рівнини — форми рельєфу, поверхня яких е рівною абослабохви-лястою.

Річка — природний водний потік, шо протікає у зниженнях рельєфу, розроблених її рухом.

Річкова долина — поздовжнє заглиблення на земній поверхні, де річковий потік прокладає собі шлях.

Роса — атмосферна волога, яка через охолодження осідає водяними краплями на поверхні.

Сейсмічні пояси Землі — граничні зони між літосферними плитами, для яких пластина висока рухливість і часті землетруси, а також є областями діючих вулканів.

Сейсмограф — прилад для автоматичного запису коливань земної ппмерхиі, зумовлених сейсмічними хвилями.

Синоптична карта — географічна карта певної території, на яку умовними позначеннями нанесені результати спостережень за погодою в певний період.

Суспільна іеоєрафія — частина географічної науки, яка комплексно вивчає антропосферу Землі.

Тектоніка літосферних плит — сучасна геологічна теорія, згідно з якою літосфера розділена на великі плити, які рухаються по астеносфері в горизонтальному напрямку.

Туман — сукупність завислих у повітрі дрібних крапель води або кристаликів льоду, що утворюються в результаті охолодження вологого попітря з подальшою конденсацією водяної пари.

Фенологічні спостереження — спостереження за періодичними сезонними явищами в живій і нежилій природі, що поіГязяііі зі змінами пір року.

Флюгер — прилад, за допомогою якого визначають напрямок і силу вітру в даний момент.

Ііупамі — глибинна хвиля, яка охоплює всю товщу водних мас і рухається н усі боки від сні центра землетрусу.

Шельф — підводні окраїни материків, занурені у воду від рівня моря до 200 м.

Шкала Ріхтера — Ю-ступеиева шкала оцінки енергії землетрусів.

ЗМІСТ

вступ.....................................................................................4

1. Географія древня і сучасна. Наука про землю..........................5

2. Методи географічних досліджень. Джерела географічної

інформації..........................................................................9

3. Особливості організації власних географічних спостережень ... 13

Інтерактивні вправи ..........................................................17

РОЗДІЛ 1. ЗЕМЛЯ НА ГЛОБУСІ Й КАРТІ.......................................17

4. Форма і розміри Землі. Навколосвітня подорож

Фернана Магеллана............................................................19

5. Рухи Землі та їх наслідки...................................................24

6. Глобус — модель Землі.......................................................ЗО

7. Зображення земної поверхні на космічних знімках та

глобусі, картах, планах місцевості.......................................35

8. Визначення напрямків на карті...........................................39

9. Масштаб та його види.........................................................44

10. Визначення відстаней між об’єктами на глобусі та карті.........48

11. Географічні карти та атласи................................................54

12. Легенда карти. Географічна карта в житті людини.................59

13. Географічна карта r житті людини.......................................64

Інтерактивні вправи ..........................................................68

РОЗДІЛ 2. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ. ЛІТОСФЕРА...................................70

Оболонки Землі. Літосфера...........................................................71

14. Будова Літосфери..............................................................70

15. Літосферні плити, наслідки їх переміщення..........................74

16. Землетруси.......................................................................79

17. Вулканізм, вулкипи. Гарячі джерела і гейзери......................83

18. Зовнішні процеси на земній поверхні. Зсуви — наслідок

діяльності зовнішніх сил....................................................88

19. Абсолютна і відносна висота місцевості. Горизонталі.

Шкали висот і глибші.........................................................93

20. Основні форми рельєфу поверхні Землі. Рівнини...................99

21. Основні форми рельєфу суходолу. Гори................................103

22. Рельєф дна океану............................................................109

23. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору.............113

Інтерактивні вправи .........................................................119

Оболонки Землі. Атмосфера.......................................................120

24. Склад і будова атмосфери...................................................120

25. Нагрівання атмосферного повітря. Добовий хід

температури повітря, причини його коливання ....................125

26. Річний хід температури повітря, причини його коливання.

Середні температури, амплітуди температури.......................130

27. Атмосферний тиск, його зміни у тропосфері ........................136

28. Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість.

Рози вітрів.......................................................................142

29. Води в атмосфері: випаровування, вологість повітря

та ії зміни........................................................................149

30. Хмари. їхні форми. Хмарність. Туман.................................151

31. Ониди, їхні види, вимірювання ..........................................159

32. Погоди. її елементи...........................................................164

33. Клімат. Кліматична карта світу, України................................170

34. Небезпечиі і рідкісні атмосферні явища...................................178

35. Значення итмосфсри. Людини й итмосфера...........................184

Інтерактивні вправи .........................................................188

Оболонки Землі. Гідросфера.......................................................189

36. Гідросфера. Світовий океан. Острови в океані. Карта океанів.. 189

37. Властивості вод Світового океану........................................196

38. Рухи води у Світовому океані.............................................201

39. Життя в океанах і морях...................................................206

■10. Ресурси Світового океану. Господарська діяльність

людини у Світовому океані.................................................210

41. Води суходолу. Річки........................................................214

■12. Робота річок.....................................................................219

43. Озера, походження озерних................................................223

улоговин, солоність. Волота.....................................................223

44. Підземні водн...................................................................229

45. Льодовики. Бигаторічни мерзлота.......................................233

46. Штучні водойми та водотокн. Водні ресурси. Людина

і гідросфера......................................................................238

Інтериктивні вправи .........................................................243

Оболонки Землі. Біосфера та грунти. Природні комплекси... 244

47. Складові біосфери, взаємозв'язки між оболонками Землі.......244

48. Біологічні ресурси ти закономірності їх иошнрсиия...............248

49. Ґрунтп.............................................................................254

50. Земельні ресурси. Людина і біосфера...................................258

51. Географічна оболонка — найбільша екосистема Землі...........263

52. Екосистеми як наслідок взаємозв’язків між

компонентами природи, їх види..........................................267

53. Характеристика зональних екосистем (природних зон)..........271

Оболонки Землі. Антропосфера.................................................279

54. Антропосфера — географічний та соціальний простір

життя і діяльності людини.................................................279

55. Господарська діяльність людини в антропосфері

та її взаємозв'язки з іншими оболоикими Землі....................284

56. Охорона природи та невиснажливе природокористування......288

Інтерактивні вправи .........................................................292

Словник географічних термінів і нонять..............................293

Список використаних джерел та літератури.........................316

Навчальне видання

Запотоцький Сергій Петрович, Зінкевнч Мирослав Володимирович, Романтики Ольга Миколаївна, Титар Наталія Михайлівна, Горовий Олег Володимирович, Миколі» Ігор Михайлович

Г еографія

Підручник для в класу закладів загальної середньої освіти

Головний редактор lean Білая Літературний редактор Ігор Ми колія Комп’ютерна верстка ДарП Якік Художнє оформлення Мирослава ЗІккевича, Тетяни Волошин Обкладинки Ганни Яичгнко

Інтерактивні .швОамнн раяробле.иі Сакщькпт Події ю Петрівною, вчителькою географії ТорганоеицькіїІ гімназії Імені Д. ІІетрики с. 'ГоргановичІ Старосамбіреької міської ради Симбірського районі/ Львівськії! області

Формат 70x100,'»*.

ум. яр. арк.,_обл.-омд. Орк. Тираж __. Замовлення S:
Попередня сторінка:  Охорона природи ті невиснажливе приро...
Наступна сторінка:   Географія - наука про нашу планету^