Інформація про новину
  • Переглядів: 157
  • Дата: 20-06-2023, 16:13
20-06-2023, 16:13

Географія - наука про нашу планету

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Словник термінів і понять з книги "Гео...
Наступна сторінка:   Звідки та як добирати географічні зна...

Розділ І.

ВСТУП ДО ГЕОГРАФІЇ

Тема 1. ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ

Вивчаючи тему, ви зможете:

зрозуміти й пояснити, що вивчає географія як наука; усвідомити значення географічних знань для життя та діяльності людини:

розрізняти джерела географічної інформації, ви навчитеся: здіїїснювати пошук географічної інформації з різних джерел та визначає ії корисність для себе;

критично оцінювати географічну (інформацію, отриману з різних джерел:

характеризувати методи географічних досліджень:

ставити запитання про будову і властивості об'єктів природи.

умови виникнення та перебігу природних явищ.

Нині людина, подолавши земне тяжіння, вийшла в космос та побачила нашу планету з орбіти. На цьому, здавалося б, слід поставити крапку в п'ятитисячолітній історії географічного дослідження Землі. Що ж вивчає сучасна географія'’ Й дотепер планета приховує чимало загадок та проблем На долю вашого покоління випало розв 'язати багато з них.

§ 1. ГЕОГРАФІЯ - НАУКА ПРО НАШУ ПЛАНЕТУ

Пригадайте! 1. Що таке наука? 2. Які науки вивчають природу, тобто належать до природничих? 3. Які науки вивчають людське суспільство, тобто належать до суспільних?

Нові терміни до скарбнички знань: фізична географія, соціальна та економічна географія, картографія, геоінформа-тика, екологічні проблеми.

Коротко про головне

Що означає слово «географія». Географія - одна з найдавніших наук, що зародилася в країнах Стародавнього Сходу. Вчені-географи того часу в своїх книжках надавали інформацію як про свою місцевість, так і про далекі країни, материки, маловідомі острови. Для иодібиих описів згодом виникло слово «географія*, яке складається з двох грецьких коренів: «гео» ~ земля та «графос» - пишу, тобто - землеоинс.

Значення географічних знань у минулі часи. У дивні часи, коли людям була відома лише місцевість, де вони жили, головною метою географії було відкрнвитн й освоювити нові землі. Тривалий час це відбувалося завдяки розвитку торгівлі, військовим походам, мореплаванню. Внаслідок цього виникали перші описи далеких країн, звичаїв місцевих жителів та природних багатств. Згодом для вивчешія маловідомих країв почали організовувати спеціальні експедиції. Так крок за кроком нагромаджувалися цінні географічні відомості, а наука тривалий час залишалася пізнавальною та описовою.

Значення географічних знань для життя та діяльності сучасної людини. Нині на планеті майже не залишилося невідомих людині місць, а географів цікавлять ниіібільш заселені криши та місцевості. Адже саме там найбільш змінене цавколишис середовище. забруднені повітря, вода, ґрунт, найбільш виснажені црцродні ресурси, тому виникла загрози існуванню ие лише природі, а й самій людині. Як відомо, в природі все взаємопов’язане. Тому, коли людина втручається в природні процеси, вона руйнує хитку рівновагу, що спричиняє багато ироблем, які називають екологічними, тобто такими, що виникли внаслідок впливу людської діяльності на природу. Завдання географії - виявити при-родні взаємозв’язки й на основі спостережень скласти прогноз, як, використовуючи природне середовище, не зашкодити йому й жити в гармонії з довкіллям. Сучасна географія з описової науки перетворилася в конструктивну, тобто перетворюючу (мал. 1).

Плинета Земля - наш спільний дім. Яку б професію ви ие обрали в майбутньому - вченого чи будівельника, економіста чи бізнесмена, лікаря чи вчителя, письменника чи художника - закони існування в цьому домі всім слід знати й шанувитн, щоб не перетворити нашу планету в безлюдну пустелю, а зберегти її для прийдешніх поколінь.

Мал. 1. Значення географічних знань

Працюємо з інфографікою: працюємо 6 парах

Для швидкого тя чіткого відображення інформації в наш час широко застосовується інфографіка (інформаційна графіка). Цс метод представлення знань та даних у формі інформаційних схем, малюнків, таблиць, ілюстрацій та графіків, що суттєво покращує сприйняття інформації, дозволяє людині бачити моделі і тенденції. Модель дозволяє скласти образ якогось об’єкта або явища, який реально існує, відобразити його властивості та ознаки. Тенденція - можливість тих чи інших подій розвиватися в певному напрямку.

Наука свідчить...

Протягом століть географія накопичила багато різноманітних знань про нашу планету. З одного боку, вони стосуються природ них об'єктів та явищ. З іншого - об'єктом вивчення географічної науки є сома людина та її господарська діяльність. Неможливо уявити географічні науки без карт та планів, на яких зображені нриродні й економічні об’єкти та явища. Це зручне й надійне джерело географічної інформації. Не випадково кажуть: «Без карти немає географії*. В останні десятиліття у зв’язку з розвитком інформаційних систем виникла геоінформатика. Тому сучасна географія це система наук, тобто низка тісно пов’язаних між собою дисциплін.

Завдання

Розгляньте модель структури географічної науки (мал. 2). Використовуючи її:

Man. 2. Системо географічних наук

назвіть основні науки, що входять до складу сучасної географії та що досліджує, кожна з них; з’ясуйте, які з географічних наук належать до природничих, суспільних, загальногеогра-фічннх; поясніть чому саме;

запропонуйте власні назви кожної з основних географічних наук, виходячи з того, що вона досліджує; поясніть, чи завжди географія була системою наук; розставте географічні науки за часом їхнього виникнення; обгрунтуйте свою думку;

наведіть приклади, як пов'язані між собою різні географічні науки: зробіть висновок про те, чому географія є єдиною наукою; поясніть, чим можуть бути корисні географічні знання в повсякденному житті людини: підготуйте кільки запитань один одному про значення географічних знань для людей різних професій;

дайте відповідь, чи згодні вн й чому з висловами: «географія це наука про все на світі* та «географія врятує світ*.

Результати аналізу інфографіки запишіть у таблицю.

Географічна наука

Що вивчає

До якої групи наук належить

   

«Вірю - не вірю»: перевіряємо інформацію

Відшукавши дані в засобах масової інформації, з’ясуй, що в наведених фактах е. правдою, а що ні:

 «Ватьком» географії вважають давньогрецького вченого-математи-ка, астронома і поета Ератосфепа.

Він ще в III ст. до н.е. запропонував термін «географія». Також Ератос-фев завдяки математичним розрахункам 19 червня 240 року до н.е. майже безпомилково визначив розміри Землі як планети. З того часу шо дату відзначають як Всесвітній день географа.

 Окрім Дня географа також аа ініціативи ООН відзначають такі «географічні» свята: Всесвітній день водних ресурсів (22 березня), Всесвітній день метеорології (23 березня). Всесвітній день народонаселення (11 липня), Міжнародний день гір (11 грудня). А може існують ще якість «географічні* свята?

Проект для краєзнавця: працюємо в групі

Уявіть, що до вашої школи завітала група ваших однолітків з ішпого населеного пункту для участі в спортивних змаганнях, але до змагань залишалося ще 2 години. Складіть туристичний маршрут цікавими об’єктами, щоб ознайомити гостей з особливостями вашого краю. Підготуйте разом з батьками фотоальбом з найважливішими об’єктами такої екскурсії.

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

усього 12 валів

1 бал. 1. Про що наука географія? Як змінилися її завдання в сучасному світі? 2. Яку ще іншу назву можна дати науці географії? 2 бали • 3. Поясніть, людям яких професій й для чого необхідні географічні знання. 4. Чому сучасну географію називають системою наук? З бали • 5. Географія належить до природничих чи суспільних наук й чому саме? 6. Яке значення географії в розв'язуванні нагальних проблем сьогодення?

 
Попередня сторінка:  Словник термінів і понять з книги "Гео...
Наступна сторінка:   Звідки та як добирати географічні зна...^