Інформація про новину
  • Переглядів: 87
  • Дата: 20-06-2023, 17:26
20-06-2023, 17:26

Географічні карти як джерело інформації та метод досліжєення

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Зображення нерівностей земної поверх...
Наступна сторінка:   Градусна сітка на географічній карті

 

Тема 3

ГЕОГРАФІЧНА КАРТА- УНІКАЛЬНИЙ СПОСІБ ПІЗНАННЯ ПЛАНЕТИ

Вивчаючи тему.

ви зможете:

розрізняти між собою загальпогсографічні та тематичні карти; пояснити, для чого позначена градусна сітка на географічній карті: показувати на карті паралелі та меридіани:

пояснити з допомогою вчителя / вчительки чи інших осіб значення сучасних картографічних зображень у житті людини; здійснювати дослідження, опрацьовувати інформацію, розв'язувати проблеми (індивідуально й у співпраці), що розглядаються в темі, ви навчитеся:

сприймати карту як джерело інформації:

виокремлювати основні елементи карти та пояснювати їхнє значення;

аналізувати самостійно / а групі шкалу висот та глибин на гсо графічних картах:

визначати з допомогою вчителя / вчительки географічну ши/юту та географічну довготу позначених на карті об'єктів; використовувати картографічні онлайн ссрвіси та онлайн ресурси для організації власних географічних досліджень.

Карта, мабуть, з'явилася раніше від мови. Створення карти й нині вважають одним із найважливіших досягнень людства. Ь називають другою мовою географії, носієм знань про нашу планету, результатом тривалого вивчення Землі. За всі часи людьми було створено кілька сотень тисяч карт й зібрано в десятки тисяч атласів. Важко уявити сферу людської діяльності, де не використовували 6 географічні карти. На уроках географії ви часто користуватиметеся різними за масштабом та змістом географічними картами.

§13

ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ТА МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

Пригадайте! 1. Які вам відомі джерела географічної інформації?

2. Які існують методи географічних досліджень? 3. Що таке географічна карта та атлас? 4. Чи можливо створити географічну карту без спотворень? 5. Карти яких територій вам відомі?

Нові терміни до скарбнички знань: легбнда карти, шкалд висот і глибин

Коротко про головне

Карта — унікальне джерело знань та основний метод пізнання географії. Призначення географічних карт так само різноманітне, як і різноманітні сфери людської діяльності: наукові дослідження, економічна діяльність, військова справа, туристичні подорожі. Читати карту - означає уявляти собі територію, зображену на ній. Для того, щоб карта стала методом досліджень, вона повинна відповідати наступним критеріям (.кал. 64). По-перше, інформація па кирті мас бути достовірна та сучасна, тобто відповідати реальному стану речей на час її створення. Тому час від часу карти потребують редагування, тобто уточнення. По-друге, по карті с можливість робити вимірювання (відстаней, площ, азимутів, висот, координат тощо) та обчислення. Залежно від масштабу карти та її змісту точність обчислень може бути неоднакова. По-третє, зображення на карті має бути наочним та читаним, тобто легко сприйматися органами зору: якісні позначки, відтінки кольорів не мають плуталися, не має були занадто дрібних позначок, зображення не повинно накладатися одне та друге.

ВИМОГИ ДО ГЕОГРАФІЧНОЇ КАРТИ

1

 

1

 

1

'

Достовірність та сучасність

 

Вимірюваність

 

Наочність та читанність

відповідність реаль ному стану речей на час створення

 

можливість за кар тою здійснювати вимірювання

 

Man 64 Ознаки географічної xapmu

Елементи географічної карти. Усі складові карти називаються її елементами. Карти різного призначення та змісту можуть мати різний вигляд. Але зизвнчай вони складаються з п’яти основних елементів, це: картографічне зображення, математична основа, легенда карти, допоміжне оснащення та додаткові дані (мал. 65 66).

Картографічне зображення. Загальногсографічні н тематичні карти. Основний елемент будь-якої карти, що передає її зміст, тобто інформацію нро розміщення, властивості, характеристики зображених об’єктів картографічне зображення. Карти складають для великих за площею територій, або усієї планети в цілому. За охопленням території розрізняють карти світові (показують

Man. 65. Елементи географічної карти

Man. 66 Фізична карта України таелементи 1 - картографічне зображення; 2 - математична основа: 3 - легенда карти: 4 - допоміжне оснащення 5 - додаткові дані

Завдання Подоять, які саме елементи фізичної карти України позначені різними цифрами Яке значення кожного з цих елементі»?

усю планету) (мал. 67) та регіональні (зображують її частину: материки чи їхні частини, океани чи їхні частини, держави або їхні окремі територїї) (мал. 68).

Мзл 67. Фізична карта світу -світова ззгапоногеографгчма карта

Man 68 Карта адміністративно-територіального поділу України -регіональна тематична карта

За змістом розрізняють карти загальногеографічні та тематичні. На загальногеографічних картах позначають исі об’єкти з однаковою деталізацією без виділення з-поміж них певних елементів. ІІи таких картах зазвичай присутнє зображення рельєфу суходолу, глибин в океані; найбільших річок, озер, площ боліт; деяких населених пунктів тощо. Зокрема до цієї групи належать фізичні карти (мал. 67).

Тематичні карти присвячені зображенню одного чи двох компонентів природи, населення ибо економіки, тобто воші миють певну тему (.мол. 68). З-поміж них розрізняють карти природних явищ (карти літосферних плит, рослинності, ґрунтового покриву) та карти суспільних явищ (густоти населення, політична карта).

Математична основа карти. До математичної основи карт належать масштаб, спосіб перенесення зображення на площину й градусна сітка. Ці складові забезпечують точність побудови зображення. Зивдякн масштабу за картою можии проводити иевиі вимірювання та розрахунки. Чим більша територія, тим масштаб дрібніший, а деталізація зображення менша. За масштабом розрізняють карти: дрібномасштабні (дрібніші за 1:1 000 000), сєрєдньомасштабні (від 1:200 000 до 1:1 000 000) та оеяикомасиі табні. ибо топографічні (від 1:10 000 до 1:200 000). Саме останні найбільш детально зображують місцевість, тому використовуються у військовій справі, будівництві, під час прокладання доріг, туристських походів, у сільському господарстві тощо.

Оскільки карта не передає форму Землі, існують різні матема-тичні способи перенесення зображення з кулі на площину. При цьому виникають значні спотворення розмірів та форм об’єктів.

Це слід враховувати при роботі з картою. Градусна сітка дозволяє орієнтуватися зи сторонами горизонту та визначити географічні координати будь-якої точки на земній поверхні.

Легенда карти. Шкала висот і глибин. При складанні карт (як і шіанів) використовують умовні позначення. Але для більшості карт їх створюють довільио. Тому зрозуміти зміст можливо лише завдяки легенді карти - системі умовних позначень та пояснень до неї. Її можна порівняти зі словником іноземних слів. Вона містить графічне зображення кожної позначки та текстове пояснення того, що вона означає. Отже, легенда є обов'язковим елементом будь-якої карти.

В легенді фізичних карт обов'язково подається шкала висот і глибин (.нал. 69).

Вони нагадує розфарбовину лінійку. За нею можна визначати абсолютну висоту точок: кожному кольорову відповідає своя висота.

Допоміжне оснащення та додаткові дані. Полегшує користування картою її допоміжне оснащення. Це назва карти, час її створення, рамка, дані про видавництво тощо. Додаткові дані доповнюють та пояснюють картографічне зображення. Це космічні знімки, діаграми, графіки, профілі, текстові й цифрові дані, карти-врізки (додаткові карти в іншому масштабі для підсилення змісту основного картографічного зображення).

«Вірю - не вірю»: перевіряємо інформацію

В епоху Відродження мистецтво картографів цінувалося настільки, що географічними картами прикрашали стіни апартаментів так само як картинами художників. До винаходу друкарства карти малювали вручну, коштували вони дуже дорого, й нерідко на них наносилося багато малюнків, так що вони й справді мало чим поступалися мильовничим полотнам.

Проект для краєзнавця

працюємо в групі

Існують фізична карта півкуль, карти материків та океанів, карти окремих країн, карти України, карти її областей. А чи існує карта вашого населеного пункту? Спробуйте ризом з дорослими намалювати фрагмент карти своєї місцевості, використовуючи отримані на уроці географії знання.

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

усього 12 5лдіб

1 бал • 1. Які висувають основні умови до створення сучасних географічних карт? 2. Як ви поясните вислів. пКарта с другою мовою географії»? А може й першою, основною? 2 бали • 3. Для шкільного кабінету географії придбали нову географічну карту «Природоохоронні території України», складену в масштабі 1:650 000 До яких груп за охопленням території, масштабом та змістом належить дана карта?

4. Назвіть основні елементи географічної карти. Яка функція кожного з них? З бали • 5. Порівняйте зображення на географічній карті та плані місцевості. Більше подібного чи відмінного мають ці картографічні зображення? 6. Оцініть значення географічних карт для географії, інших видів людської діяльності та в повсякденному житті. В яких ситуаціях вам доводилося користуватися географічними картами?
Попередня сторінка:  Зображення нерівностей земної поверх...
Наступна сторінка:   Градусна сітка на географічній карті^