Інформація про новину
  • Переглядів: 85
  • Дата: 20-06-2023, 17:36
20-06-2023, 17:36

Географічні координати

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Градусна сітка на географічній карті


 

§ 15. ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

Пригадайте! 1. Чи доводилося вам грати в «морський бій»? За якими правилами в цій грі відшукують кораблі суперника?

 Нові терміни до скарбнички знань: географічні

координати, географічна широта, географічна довгота

Коротко про головне

Географічні координати - земна адреса точок. Кожна точка на Землі має свою географічну адресу, за якою її можна відшукати. Цю адресу записують не словами із зазначенням міст, вулиць, номерів будинків та квартир, я в градусній мірі географічних координат. До середини XVIII ст. координати точок визначали на основі астрономічних спостережень. Сучасні способи передбачають використання системи GPS за наявності GPS-прнймача для обміну сигналом із супутником. Такі пристрої вмонтовують у смартфони. електронні годинники, комп’ютери, радіостанції тощо.

За географічною картою чи глобусом ко-ордннатн точок визначають, користуючись градусною сіткою. Розміщення будь-якого пункту на поверхні Землі визначається двома координатами: географічною широ тою й географічною довготою (.мод. 74).

Географічна широта. Географічну ггшроту точок визначають за паралелями градусної сітки. Починають відлік широти від найдовшої нарилелі - екватора - в бік полюсів. Якщо точки лежить на північ від екватора, її широта вважається північною

(скорочено записується пн. ш.). якщо на південь - південною (од. ш.) (мал. 75).

Man. 75. Визначення авоарафічної широти Завдання; Порядок дій: 1) визначте, які тснки (1-12) мають північну широту, а які південну. 2) з'ясуйте, до якої паралелі найбіпьш наближена кожна з точок (див. зразок); 3) уточніть географмну широту точок. Визначте географічну широту Києва

Отже, з'ясувавши, яку широту - північну чи південну - має точка. ми дізнаємося, у якій півкулі її шукати. Для уточнення «адреси* слід встановити, на скільки градусів ця точка віддалена від екватора. Відстань від екватора до кожного з полюсів становить чверть кола, тобто 90. Тому географічна широта точки може змінюватися від ()' (якщо вона лежить на екваторі) до 90 (якщо вона розміщена на одному з полюсів). Наприклад, якщо точка лежить у північній півкулі ни відстані 10 від еквитора, творять, що її географічна широта 10 пн. ш.

Географічна широта це відстань певної точки на північ чи на південь від екватора, виражена в градусах.

Географічна довгота. Для того, щоб знайти точку на карті чи глобусі, недостатньо знати лише її географічну широту. Це те саме, що знайти вулицю, але не знати номера будинка, в якому живе адресат. Тому слід з’ясувати, який меридіан перетинає ту паралель, географічну широту якої ми визначили.

Географічну довготу точок визначають .за меридіанами градусної сітки. Оскільки всі меридіани однакові, виникає питання, від котрого з них починати відлік довготи? За міжнародною угодою 1884 р. нульовим або початковим меридіаном ввижшоть той, що проходить через найстарішу астроиомічиу обсерваторію Великої

Британії в історичній місцевості Гринвіч у Лондоні. Тому цей меридіан також натікають Гринвіцьким (Гринсаичем) або Лон донським (мол. 76).

Мол. 76. Місце, де проходить нульовий меридіан (Гринвіч)

Завдання; За політичною картою світу в атласі визначте; 1) Які материки та океани перетинає нульовий (початковий) ме-ридіан? 2) Які материки розміщен цілком у Західній півкулі, а які в Східній? 3) Як 8 країн перетинають нульовий меридіан, тобто розташовані в обох пеку лях одночасно? 4) 8 яюй півкулі вдносно нульового меридіана знаходиться Україна?

Відлік довготи йде від нульового меридіана на захід і на схід. Нульовий меридіан описує лише півкола. Друге півколо становить меридіан 180'. Від нульового меридіана на захід і до меридіана 180 довгота всіх точок вважається західною (записується зх. д.). Якщо точка розміщена на схід від нульового меридіана до 180', її довгота - східна (сх. д.). Відповідно, географічна довгота змінюється в межах від 0 до 180 (мал. 77).

Географічна довгота - це відстань певної точки на захід чи на схід від нульового меридіани, виражена в градусах.

Як записуються географічні координати. Повна географічна адреса точки на поверхні планети складається одночасно з її географічної широти й географічної довготи. За домовленістю, першою записується широта, другою довгота. Наприклад, географічні координати Києва - 51 пн. ш., ЗІ' ех. д.

Завдання: поєднайте визначенні за мах. 75 та 77 географічну широту та географічну довготу точок І 12 та назвіть повністю їхні географічні координати, ,’іа політичною картою півкуль визначте назви цих об'єктів та в межах яких материків або океанів вони знаходяться.

Mar 77 Визначення географічної ао&готи

Заобамня: Порадо* дій: 1) визнайте, які точки (1 12) мають західну дооготу. а які східну: 2) з'ясуйте, до якого меридіана найбільш наближена кожна з точок (див. зразок); 3) уточніть географічну довготу точск. Визначте географічну довготу Києва

«Вірю - не вірю»: перевіряємо інформацію

На Землі є лише дві точки, які не мають географічної довготи, я мають лите широту. Тям немає ні східного, ні західного напрямку руху. З однієї з цих точок можна рухатися лише на Північ, з іншої лише на Південь. Тут ніч та день змінюються лише один раз на рік. Це найкоротші паралелі градусної сітки. Це полюси Землі.

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

усього 12 балів

1 бал • 1. Поясніть зміст поняття «географічні координати».

2. Скільки точок з однаковими географічними координатами може існувати на Землі? 2 бали • 3. Двох точок з якими географічними координатами не існує на Землі? Поясніть чому саме: а) 01° пн. ш., 179° зх. д.; б) 95° пн. ш.. 139° сх д.; в) 90° пд. ш.. 36° сх. д.; г) 00° ш.. 08° сх. д

4. У чому схожість та відмінність визначення географічної широти та географічної довготи?

З бали • 5. За фрагментом карти визначте.

а) географічні координати точок К, N, М та X;

б) в якій послідовності проходив маршрут літака, який розпочався в точці X й зробив послідовно три посадки за такими азимутами: 225° >

-* 0° -з 225і. В якій точці маршрут закінчився?

6. Оцініть значення для людей різних професій вміння визначати географічні координати. Як ці вміння допомагають рятувати життя людям?

ЕКСПРЕС-ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ з розділу «Способи зображення Землі»

І. Виберіть одну правильну відповідь (0-1 бал за кожне питання)

1. Визначте, н якому масштабі складено карту, якщо на ній пряма стежка від школи до фруктового саду мас протяжність 4 см, а на місцевості - 1 км?

А 1:250 000 Г. 1:25 000 В 1:4 000 Г 1:40 000

2. Які спільні риси притаманні плану місцевості, географічній карті та глобусу?

А На всіх зображеннях немає спотворень розмірів та форм об’єктів

Б Інформація часто оновлюється на основі даних космічних знімків

В Для створення зображень використовується система умовних знаків

Г Усі зображення створені в дрібному масштабі

II. Виберіть три правильні відповіді з запропонованих семи варіантів (0-3 бая а за кожне завдання)

3. Туристи під час миндрівки ошшилисн біля вітряки. Розгорнувши план, вони з’ясували, що для того, щоб потрапити до одного з найближчих населених пунктів. їм слід рухатися одним з азимутів:

4. Перед початком проектування маршруту нової автомобільної дороги, яки б з'єднала село Березівки з містом Сонячним, бу-дівєльиики за планом місцевості ретельно вивчили рельєф території. Які їхні висновки про характер даної поверхні є правильними?

1 Місто Сонячне знаходиться на схилі найвищого з-поміж навколишніх пагорбів

2 Найбільш пологим й зручним для прокладання дороги є північно-східний схил пагорба

3 Елекстростанія uu околиці Сонячного стоїть на краю глибокого урвища

4 Поверхня Сонячного та Березівки має приблизно однакову абсолютну висоту'

5 Північний схил пагорба стрімкий та порослий луками

6 Двоколійна залізниця поблизу Сонячного проходить глибоким яром

7 Відносна висота пагорби, иа схилі якого зиазодиться Соияч-не. щодо уріза річки Орішна становить 154,3 метри

III. Завдання на встановлення відповідності (♦логічні пари»)

(0-4 бали мі завдання)

5. Встановіть відповідність між зображеними на карті точками та відповідними географічними ко-ординитами.

А 60 пн. ш.; 20 сх. д.

Б 06' пн. ш.; 05' зх. д.

В 70 пд. ш.; 90 сх. д.

Г 05 пд. ш.; 06 сх. д.

Д 25' ид. ш.; 135' сх. д.
Попередня сторінка:  Градусна сітка на географічній карті
^