Інформація про новину
  • Переглядів: 1313
  • Дата: 7-05-2019, 22:08
7-05-2019, 22:08

Вступ до підручника Всесвітня історія 11 клас Гісем (профільний рівень)

Категорія: Всесвітня історія


Наступна сторінка:   Створення нової системи міжнародних в...

ЗА ЦИМ ПАРАГРАФОМ ВИ ЗМОЖЕТЕ:

створити початкове уявлення про період всесвітньої історії, який вивчатиметься; познайомитися з особливостями джерельної бази другого періоду новітньої історії; дізнатися про зміни у складі населення світу в зазначений період.

пригадайте

1. Що таке всесвітня історія? 2. Які періоди всесвітньої історії ви вивчали в попередні роки? Назвіть їхні хронологічні межі. 3. Які події першого періоду Новітньої історії ви вважаєте найважливішими? Чому? 4. Покажіть на карті атласу країни, із подіями в яких ви познайомилися минулого року. 5. Які основні зміни відбулися в господарстві, політичному житті, суспільному розвитку, культурі, технічному прогресі та побуті населення провідних держав світу в перший період Новітньої історії?

1 другий період новітнього часу всесвітньої історії.

Всесвітня історія як наука про минуле людства вивчає та описує процес розвитку людського суспільства загалом, з особливостями та загальними закономірностями, що виявляються в історії різних народів. Події всесвітньоісторичного процесу дослідницька спільнота умовно об’єднує в кілька історичних періодів. У попередні роки ви вже познайомилися з подіями історії Стародавнього світу, Середніх віків, Нового часу й першого періоду Новітнього часу. Цього року ви продовжите вивчення історії Новітнього часу.

Питання слушності вживання поняття історії Новітнього часу» та її періодизації залишається предметом серйозних дискусій у сучасних умовах. Зокрема, звертається увага, що зміст цього поняття вимагає переосмислення і доречно вважати власне «новітніми» події останніх двох-трьох десятиліть. Чимало прихильників серед сучасної української історичної спільноти має точка зору британського дослідника Еріка Гобсбаума, який писав, що «немає серйозних сумнівів у тому, що наприкінці 1980-х і на початку 1990-х рр. закінчилася одна доба у світовій історії і почалася інша». Вони вважають, що назву «історія Новітнього часу» можна було б залишити для подій до 1991 р., а період з 1990-х рр. називати сучасним або сучасною історією. Інші вважають, що з 1991 р. розпочався третій період історії Новітнього часу.

Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам дізнатися про те, які події відбувалися у світі в 1945 р. — на початку XXI ст. Цей період насичений багатьма широкомасштабними подіями, неоднозначними за характером явищами й процесами у світовому розвитку.

У соціально-економічній сфері цей період характеризувався повоєнним піднесенням економіки, циклічністю її розвитку, переходом від регульованого ринкового господарства до політики неоконсерватизму й остаточної перемоги ринкових відносин. У розвинених країнах світу відбулося становлення постіндустріального суспільства, поглиблення інтеграційних процесів та зростання добробуту населення. У СРСР та країнах, у яких під його тиском встановилися комуністичні режими, розвиток суттєво відрізнявся.

У політичній сфері основними вважають процеси повоєнного переоблаштування світу країнами антигітлерівської коаліції, заснування ООН як міжнародного арбітра для уникнення

періоди всесвітньої історії

нової світової воєнної катастрофи, виникнення світової системи соціалізму, «холодну війну», численні локальні збройні конфлікти, «відлигу» в міжнародній напруженості, розпад світової системи соціалізму, крах СРСР, завершення «холодної війни», становлення сучасної демократії, прояви рецидивів «холодної війни» і нових локальних конфліктів, активізацію міжнародних зусиль для збереження миру.

Головні тенденції світового розвитку, як і в попередній період, визначалися провідними державами світу — США і країнами Західної Європи. У 1960-ті рр. до них долучилася Японія, згодом нові індустріальні країни, а на початку XXI ст. — Китай.

Постіндустріальне (постмо-дерне) суспільство — постін-дустріальна стадія розвитку, коли замість промислового й сільськогосподарського виробництва під впливом науково-технічного прогресу головними стають сфери інформаційного обміну та надання послуг.

2 ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 1945 р. — початку

XXI ст. Історію, як ви вже знаєте, вивчають шляхом дослідження історичних джерел. Саме на основі ретельного вивчення історичних джерел відтворюють події минулого. Вони є головними носіями історичної інформації, що відображають той чи інший бік людської діяльності. Існують різні типи історичних джерел — писемні, речові, усні, етнографічні, мовні, кіно-, фото- та фонодокументи.

Спільними для історичних джерел різних типів вважають такі риси:

■ усі джерела є свідками свого періоду й відображають певну межу буття минулого;

■ джерела можуть містити інформацію відкритого й прихованого характеру, яку виявляють через порівняння різних джерел;

■ оскільки творцями всіх пам’яток минулого були люди, джерела відображають їхнє бачення й сприйняття подій;

■ кожне джерело є невичерпним за змістом історичної інформації.

Події всесвітньої історії 1945 р. — початку XXI ст. дозволяють дослідникам вивчати величезну кількість історичних джерел. Попередні періоди всесвітньої історії такої джерельної бази не мають. Значною мірою це обумовлено тим, що часу за історичними вимірами минуло мало і це створює сприятливі можливості для відтворення минулого. Головним завданням при цьому є неухильне дотримання принципів неупередженості й коректності під час аналізу історичних джерел.

3 зміни населення світу в 1945 р. — на початку XXI ст.

У другій половині XX ст. темпи зростання кількості населення світу називають «вибухоподібними». При цьому 9/10 загального приросту населення світу припадало на країни, що розвиваються. Це спричинило глобальний демографічний вибух. Пізніше, коли стрімкі темпи зростання населення охопили малорозвинені країни, світовий демографічний вибух став однією з глобальних проблем людства. В «епіцентрі» цього демографічного вибуху, як і раніше, залишаються країни Центральної Азії.

Причинами зростання кількості населення світу вважають зменшення смертності завдяки прогресу медицини, збільшенню продуктивності сільського господарства, запровадженню гігієни, покращенню санітарних умов місць проживання тощо.

У деяких країнах кількість населення скорочується. Особливо це стосується Центральної та Східної Європи, переважно через малу народжуваність. Японія й окремі країни Західної Європи з 2010-х рр. також зіткнулися з проблемою зменшення населення.

У другій половині XX ст. у країнах Західної Європи з високим рівнем життя відчутним явищем суспільного життя стала постійна міграція. Африканці, індійці, іранці, турки та інші, які спочатку приїздили сюди сезонно, переселялися назавжди зі своїх країн, де рівень життя був нижчим.

Наприкінці XX ст. новим явищем у потоках мігрантів стало зростання кількості біженців. Нову хвилю міграції спричиняли міжнаціональні й територіальні локальні конфлікти, політична боротьба, інколи голод. За даними ООН, станом на 2016 р. у світі 65,6 млн осіб через різні причини були змушені залишити свої домівки, а 22,5 млн із них стали біженцями.

Загалом населення світу станом на 2017 р. становило 7,405 млрд осіб. Найбільша кількість населення світу проживає в Китаї та Індії — понад 1,3 млрд осіб у кожній із них.

висновки

■ Цього року ви вивчатимете події, які відбувалися у світі в 1945 р. — на початку XXI ст.

■ Значна кількість історичних джерел за цим періодом створює сприятливу й водночас досить складну ситуацію для проведення досліджень.

■ особливостями, притаманними стану населення світу в цей період, є стрімке зростання населення країн, що розвиваються, та проблема біженства.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке історичний період? 2. Назвіть хронологічні межі періоду всесвітньої історії, який ви вивчатимете цього року. 3. Яке суспільство називають постіндустріальним? 4. Назвіть типи історичних джерел. 5. На які країни в другій половині XX ст. припадало 9/10 приросту населення? 6. Якою є кількість біженців і біженок у сучасному світі?

7. охарактеризуйте місце періоду, який ви вивчатимете, у всесвітній історії. 8. Чим обумовлені та в чому полягають дискусії стосовно періодизації подій 1945 р. — початку XXI ст. у всесвітній історії? 9. Що нового у джерельній базі цього періоду всесвітньої історії порівняно з попередніми? 10. У чому полягають нові проблеми у стані населення світу цього періоду?

11. Складіть таблицю «Зміни, які відбулися у світі в 1945 р. — на початку XXI ст.».

12. Підготуйте повідомлення (презентацію) «Підсумки, уроки, ціна для людства та наслідки Першої та другої світових війн».

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 11 клас Гісем (профільний рівень)

 
Наступна сторінка:   Створення нової системи міжнародних в...^