Інформація про новину
  • Переглядів: 999
  • Дата: 22-06-2019, 07:07
22-06-2019, 07:07

Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця

Категорія: Економіка

Попередня сторінка:  Способи залучення зовнішніх фінансов...
Наступна сторінка:   Дохід і ризик у підприємництві

«Підприємництво — це не наука і не мистецтво, а практика. Підприємець завжди шукає зміни, реагує на них та використовує їх як можливість», — зазначає впливовий теоретик менеджменту ХХ століття, економіст Пітер Друкер.

Займатися підприємництвом кожен з нас не зобов’язаний, але застосовувати навики підприємливості в особистому житті є вимогою часу.

Історично вважається, що одним з перших науковців, хто привернув увагу до підприємництва, був Адам Сміт. Однак до нього цей аспект досліджував англійський економіст Річард Кантільйон, який вперше використав термін у науковому обігу.

За різними джерелами, сутність підприємництва реалізується через здатність раціонально поєднати фактори виробництва на основі ризикового підходу з метою отримання доходу.

Основною передумовою розвитку підприємництва є економічна свобода, що забезпечує на практиці можливість вільно розпочати або припинити власну справу (бізнес), виробляти і продавати різну продукцію за довільно встановленою ціною.

До рушійних сил підприємництва належать: внутрішні суперечності між потребами і ресурсами, що вимагають ділової творчості особистості, підприємницький ризик, економічний інтерес в отриманні доходу та конкуренція.

Основними ознаками підприємництва вважають: самостійність, відповідальність за прийняття рішень та їх наслідки, ризик, ініціативність, пошук нових, оригінальних рішень, орієнтацію на досягнення успіху, прагнення до збільшення доходу (прибутку) тощо.

У підприємницькій діяльності виділяють такі три важливі функції:

• ресурсну (мобілізація капіталу, трудових, матеріальних і інформаційних ресурсів);

• організаційну (організація виробництва, збуту, маркетингу, реклама);

• творчу, інноваційну (новаторство, генерація і використання ініціативи, вміння ризикувати).

Сучасні науковці часто додають ще дві функції:

• стимулюючу (мотиваційний механізм ефективного використання ресурсів з урахуванням науково-технічного розвитку, управління виробництвом, а також найповніше задоволення потреб споживача).

• функцію ризику (під підприємницьким ризиком розуміють ризик, що виникає у підприємницькій діяльності, спрямований на одержання прибутку. В Україні, згідно ч. 1 ст. 42 Конституції України:

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Під поняттям «кожен» розуміється фізична особа, яка у встановленому законом порядку набула повної цивільної дієздатності.

Відповідно до ч. 1 ст. 34 Цивільного кодексу (ЦК) України, повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років (повноліття). З цього правила ЦК України передбачає кілька винятків. Відповідно до ч. 3 ст. 35 ЦК України, повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16-ти років і бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника та ін. така особа може бути зареєстрована як підприємець.

Відповідно до ч. 2 ст. 42 Конституції України, законом обмежується підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Зміст підприємництва як соціально-економічного процесу в Україні регламентується Конституцією України, Господарським кодексом (ГК) України, Цивільним кодексом (ЦК) та іншими нормативними документами.

Як визначається статтею 42 ГК України:

Підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Зокрема, фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

Поняття громадянина-підприємця є тотожним поняттю фізичної особи — підприємця або приватного підприємця. Згідно статті 80 ЦК України, юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Відповідно, громадянин не може стати організацією. Він може стати засновником організації, її акціонером, укласти з нею господарський договір тощо. Проте, як йшлося вище, від цього його статус фізичної особи не втрачається.

Важливо знати, що інформація про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних підприємців є відкритою. Її можна знайти у Єдиному державному веб-

порталі відкритих даних у розділі «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», що містить перелік юридичних та фізичних осіб — підприємців.

Згідно статті 51 ЦК України, до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються ті ж нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність і юридичних осіб.

Однак підприємництво можна розглядати з різних позицій, зокрема як діяльність, спрямовану на максимізацію прибутку, або ж ініціативну діяльність громадян, що полягає у виготовленні товарів і наданні послуг з метою отримання прибутку. Але не треба ототожнювати поняття «підприємливість» та «підприємництво», оскільки підприємливість — лише практична кмітливість, здатність активно діяти, ініціативність особистості, здатність до прийняття самостійних рішень. Тому в сучасних умовах ринкових відносин люди мають бути підприємливими. Це не означає, що всі вони можуть і повинні бути підприємцями, але кожен з нас повинен формувати в собі підприємливість протягом усього життя. Австрійський і американський економіст Йозеф Шумпетер у роботі «Теорія економічного розвитку» вважає підприємцями тип людей, які виконують функцію новаторів.

За визначенням американця австрійського походження Пітера Друкера, підприємець — людина, яка відкриває власний новий бізнес, створює новий ринок, формує нових покупців.

Український економіст Захарій Варналій подає сучасне розуміння поняття підприємець таке:

Підприємець — це суб’єкт, який поєднує в собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів і методів виробництва, нових благ та якостей і сфер застосування капіталу.

Отож, сьогодні у більшості випадків ставиться наголос не на одержанні прибутку як кінцевої мети підприємницької діяльності, а на безперервності процесу, пов’язаного з формуванням платоспроможного попиту і задоволенням зростаючих, часто латентних потреб споживача. Тому зміст підприємництва слід визначати через призму відносин вивчення потреб споживача ^ організація виробництва ^ задоволення потреб споживача.

Пам’ятайте!

Єдиною умовою реалізації фізичною особою свого права на підприємницьку діяльність є її державна реєстрація.

Вправа для самоаналізу.

Пройдіть тест на здатність до підприємництва.

Зауважте, що повністю позитивна відповідь на кожне запитання дає 10 балів,

повністю негативна — 0 балів. Проміжні відповіді оцінюються «на око» між 0 і 10 балами. Наприклад, якщо Ви з 10 своїх вчителів пам'ятаєте дату народження лише одного, відповідь — 1 бал. Якщо відповідь на яке-небудь питання для Вас є складною — 5 балів. Склавши всі Ваші бали, зверніться до ключа тесту.

1. Чи поводитесь Ви наодинці так, як тоді, коли за Вами спостерігають?

2. Ви вважаєте себе здатним стати головою сім'ї?

3. Хитрість Ви вважаєте хорошою і корисною рисою?

4. Чи зможете Ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною?

5. Ви звертаєтесь на «Ви» до старших за віком родичів?

6. Чи Ви знаєте, який колір сьогодні в моді?

7. Зможете усно швидко обчислити, скільки буде 3% від 3%?

8. Чи будете їхати в громадському транспорті без квитка, якщо забули вдома проїзний?

9. Ви заздрите успіху знайомих?

10. Чи вважаєте за потрібне давати «чайові»?

11. У кіно Ви завжди приходите вчасно?

12. Чи приходите вчасно на зустрічі?

13. Переживаєте, якщо Вас обрахували на 1 грн?

14. Пам'ятаєте дату народження свого вчителя?

15. Чи сідаєте у міському транспорті на будь-яке вільне місце?

16. Сідаєте в таксі тільки на заднє сидіння?

17. Чи любите робити записи у книгу відгуків і пропозицій у закладах роздрібної торгівлі і ресторанного господарства?

18. Чи вважаєте, що завжди достатньо лише одного попередження?

19. Які грошові одиниці існували в Стародавньому Римі?

20. Чи зможете залишити валізу на вокзалі під наглядом зовсім незнайомої людини?

Тепер підрахуйте бали.

120-200 балів — Ви маєте вроджені задатки до ведення бізнесу. Якщо Ви отримали ці бали в результаті підглядування у відповіді, вирахуйте 80 балів і орієнтуйтеся на новий результат.

110-119 балів — Ви володієте не всіма потрібними якостями бізнесмена, але у Вас є реальні шанси досягти успіху в бізнесі; деяку допомогу при цьому Вам дадуть роздуми про причини втрати балів та цілеспрямована робота над собою.

50-109 балів — Ви правдива і порядна людина, на сьогодні Ви не маєте навиків бізнесмена, але не все втрачено. Комерційна діяльність і досвід роботи допомагають багатьом людям виробити дух самостійної зайнятості.

(тест сформований з використанням інтернет-джерел вільного доступу)

Запитання для роздумів, самоперевірки та колективного обговорення:

1. У чому сутність понять «підприємництво», «підприємливість», «підприємець»? Побудуйте схему взаємозв'язку і взаємообумовленості цих понять.

2. У чому полягає сутність і мета підприємництва в сучасних умовах розвитку суспільства?

3. Назвіть основні функції підприємництва. Яка з них, на Вашу думку, є першою (відправною)? Відповідь обґрунтуйте прикладами.

4. Які основні нормативно-правові документи регулюють підприємницьку діяльність в Україні?

5. Підтвердіть або спростуйте власними наведеними прикладами правильність думки

Адама Сміта: «Якщо підприємці об'єднуються, то лише заради змови проти споживача».

Творчі завдання.

1. Користуючись різними джерелами інформації, доберіть матеріали про особливості різних видів підприємницької діяльності в різні періоди розвитку

економіки. Роботу репрезентуйте у вигляді тез, повідомлення презентації тощо.

2. Для полегшення розуміння теми, за бажанням, створіть самостійно або в команді свою інтелект-карту. Така техніка передбачає створення кущоподібних картинок, винайдена британським психологом Тоні Бьюзеном як спосіб представлення і зв'язування думок для зручного запам'ятовування великих обсягів інформації.

Корисні поради для виконання:

1. Для початку беремо аркуш паперу і в центрі картинкою або одним-двома словами позначаємо основне поняття або проблему. Обводимо це поняття чи проблему, тему колом — з нього все буде «рости».

2. Малюємо гілки — пов'язані основні поняття, властивості і т. п. Підписуємо кожну з них одним-двома словами.

3. У подальшому кожна гілка ділиться на декілька більш тонких гілочок — розвиток цих понять, деталізація властивостей, напрямів роботи.

4. Спочатку робимо основу простим олівцем, а далі гілки з термінами чи тези розмальовуємо у різні кольори в'язків. Найкраще, коли кожне слово або зображення відокремлене, знаходиться на окремій лінії, а не на вузлі. Утворюйте лінії такої ж довжини, як і слова або зображення.

5. Використовуйте символічні знаки, образи, коди, різні за розмірами. Використовуйте різні кольори для тексту та різне форматування. Розвивайте свій власний стиль створення карт.

Аркуш поступово заповнюється, і проблема з надто складної «робиться» цілком доступною для розуміння.

Цей інструмент навчання допоможе Вам швидко опрацьовувати великі обсяги нової інформації не тільки з тем навчального предмета економіка, але і справлятися зі складними завданнями з інших шкільних предметів. Даний метод спонукає критично мислити і творчо виконувати завдання, знаходити правильні рішення і не лише у навчальній діяльності.

 

Це матеріал з підручника Економіка 11 клас Криховець-Хом'як

 
Попередня сторінка:  Способи залучення зовнішніх фінансов...
Наступна сторінка:   Дохід і ризик у підприємництві^