Інформація про новину
  • Переглядів: 2316
  • Дата: 22-06-2019, 07:08
22-06-2019, 07:08

Дохід і ризик у підприємництві

Категорія: Економіка

Попередня сторінка:  Підприємництво як особливий вид діяль...
Наступна сторінка:   Інтереси підприємця, громади та суспі...

«Якщо вам пропонують місце в ракеті, не питайте, що за місце. Просто залазьте!» Шеріл Сендберг,операційний директор Facebook

Чи є різниця між поняттями «бізнес» і «підприємництво»?

Слово «бізнес» походить від староанглійського «bisig» — активний, зайнятий роботою, діловий. Суть бізнесу полягає в поєднанні ресурсів з метою виробництва товарів, призначених для продажу іншим економічним агентам. Таке об’єднання може бути короткочасним або довготривалим.

На основі довготривалого поєднання ресурсів виникає, як правило, організаційна одиниця, функціонування якої підпорядковане певним, відносно стійким правилам і нормам, тобто підприємство.

Якщо об’єднання ресурсів здійснюється на певний, відносно короткий термін, то його зазначають як проект.

У господарській практиці підприємництво і бізнес зазвичай прирівнюють. Насправді терміни не тотожні. Бізнес — більш широке поняття, ніж підприємництво.

Бізнес охоплює відносини та дії, що виникають між усіма учасниками ринкової економіки: підприємцями, споживачами, державними структурами.

Підприємництво є лише складовою бізнесу. Але бізнесу без підприємництва не буває. Підприємництво не тільки елемент системи бізнесу, але і фактор його розвитку. Статтею 44 ГК України визначено принципи підприємницької діяльності, яка здійснюється на основі:

• вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;

• самостійного формування підприємцем програми діяльності;

• вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється;

• залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом;

• встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

• вільного найму підприємцем працівників;

• комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;

• вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів та ін.

Практична мета підприємництва — отримання не просто прибутку, а прибутку особливого роду — підприємницького доходу.

г

Підприємницький дохід — це частина прибутку від підприємницької діяльності, яку одержують самі підприємці.

Важливо пам’ятати, що це свого роду плата за реалізацію унікальних людських здібностей, здатність підприємця найефективніше поєднати сучасні чинники виробництва, спонукати до ефективної діяльності колектив працівників та розвивати виробництво на ризиковій, інноваційній основі.

Чи можна створити бізнес без ризику? Відповідь правильною буде: «ні».

Отримання доходу у підприємництві завжди супроводжується ризиком. Що ж слід розуміти під сутністю ризику в бізнесі?

Ризик — це небезпека втрати повністю або частково ресурсів або доходу.

Зокрема, підприємницький ризик проявляється через невизначеність в отриманні майбутнього доходу від основної діяльності, тобто прибутку.

Ризик безпосередньо пов’язаний із витратами. Види витрат від ризику класифікують таким чином:

1) матеріальні — витрати матеріальних об’єктів у натуральному виразі (устаткування, матеріалів, палива, енергії, продукції);

2) фінансові — пряма грошова шкода (штрафи, додаткові податки, витрати цінних паперів, грошових коштів);

3) витрати часу (невчасний вихід на ринок, збільшення тривалості виробничого циклу та ін.);

4) особливі — нанесення шкоди здоров’ю і життю людей, природному середовищу, престижу фірми тощо. На практиці часто ризики стають причиною банкрутства підприємств. За практикою, 70-80 % нових підприємств припиняють діяльність наприкінці другого року існування. Можливі чинники кризового становища підприємства поділяють на внутрішні та зовнішні:

До внутрішніх чинників належать: нестача капіталу, технічне старіння обладнання, помилкові рішення керівництва, високий рівень витрат, недосконала організація маркетингу, низька кваліфікація персоналу.

До зовнішніх: падіння попиту на продукцію, зміна потреб, інфляція, політика уряду, конкуренція, розвиток науки та техніки, фінансовий стан боржників.

Значна частина вітчизняних підприємств на сьогодні знаходиться в стані глибокого, але прихованого банкрутства. В цих умовах необхідно привести в дію процедури банкрутства або санації (заходи, які здійснюють для запобігання банкрутства). Між рівнем ризику і доходу є чітка залежність. При оцінці ризику доцільно скористатися схемою зон ризику (рис. 3.1). Бажано, щоб підприємницька структура перебувала в беззбитковій зоні або в зоні припустимого ризику. Це забезпечить ефективність його розвитку.

Важливість того чи іншого фактора ризику залежить від галузі господарства, розвитку ринків, політики в галузі цін тощо. Для визначення кількісної міри ризику застосовують базові показники, що використовуються для порівняння декількох альтернативних рішень. Це можуть бути очікувані показники виручки, прибутку і витрат.

Зокрема, економічний ризик у суспільному значенні визначається співвідношення користі та шкоди, яке одержує суспільство від підприємницької діяльності:

За рівнем припустимості розрізняють ризик: знехтуваний, прийнятний, гранично допустимий, надмірний.

Прийнятним вважають рівень ризику, який суспільство може дозволити, враховуючи техніко-економічні та соціальні можливості на даному етапі свого розвитку. Досягти цієї мети, як правило, в будь-якій системі чи ситуації можна кількома шляхами. Зокрема, до економічних методів мінімізації ризиків у підприємницьких структурах належить:

• створення спеціального резервного фонду (фонду ризику);

• створення страхового товарного запасу;

• страховий запас коштів;

• розробка і впровадження системи штрафних санкцій;

• страхування ризику третьою стороною.

Отож, ризик неприпустимий у разі, якщо він містить у собі загрозу значних економічних та соціальних втрат, і навпаки, часто ризик стає засобом для досягнення суспільно корисної мети, отримання підприємницького прибутку методами, які не завдають шкоди суспільству. Тут актуальним є вислів китайського мільярдера Лі Ка-Шин: «У бізнесі не треба боятися втрат: те, що раніше здавалося втратою, насправді може виявитися прибутком». Це доводять реальні історії започаткування бізнесу.

Цікава історія створення першого серійного автомобіля Карла Бенца, де його дружина Берта також долучилася до винаходу, вперше апробувала автомобіль і подала ідею щодо створення коробки передач. Згодом компанія Бенца об’єдналася з

компанією Daimler, що стало початком довготривалого успіху концерну Mercedes-Benz. Реалізація спільної ідеї персональних комп’ютерів Джобса і Возняка та створення нової компанії — AppleComputer Inc. (тепер — Apple Inc.) є захоплюючою. Повчальними є розповіді про створення бренду «Gillette», корпорації IKEA, мережі «Макдональдс», компанії «Мері Кей», українського бренду «IMPRESS!ON ELECTRONICS» та ін.

Актуальними лише залишаються слова Мері Кей Еш: «Якщо ви вважаєте, що можете, ви можете. Але якщо ви думаєте, що не можете, значить, ви і не зможете». Пам’ятайте, що вміння ризикувати є однією з найхарактерніших рис підприємця, що дозволяє йому приймати нетрадиційні рішення. Світовий досвід доводить, що більшість підприємств, які досягають успіху, стають конкурентоспроможними на основі інноваційної економічної діяльності, пов’язаної з ризиком. Чим сприяють прогресивному розвитку суспільства: розвитку наукомістких високотехнологічних виробництв, швидкому освоєнню новацій, науково-технічному прогресу, підвищенню матеріального добробуту суспільства. Нйбільш поширеними є інновації у сфері впровадження сучасних технологій ресурсозберігальних технологій, освоєння виробництва нової продукції.

У Глобальному інноваційному індексі-2017 Україна посіла 50-е місце зі 127 країн світу.

У десятку найбільш інноваційних країн увійшли: Швейцарія, Швеція, Нідерланди, США, Великобританія, Данія, Сінгапур, Фінляндія, ФРН, Ірландія.

Це цікаво!

Нещодавно в Україні презентували перший звіт про інновації. Він охоплює період в 11 років — з 2007 до 2017 рр. Зокрема, в 2017 р. громадяни України оформили 5600 патентів у зарубіжних юрисдикціях у 19 країнах. А також виступили авторами та співавторами понад 4 600 винаходів у інших країнах.

Найбільше спільних з українцями винаходів має компанія Samsung, це пов'язано з наявністю в Києві великого RSD-центру Samsung, де працює близько 550 технічних спеціалістів. Відповідно до звіту, резиденти України реєстрували патенти спільно з американською фінансово-промисловою групою United Technologies Corporation, яка виробляє авіадвигуни, газові турбіни, авіакосмічне обладнання, кліматичні системи, ліфти тощо; із компанією Bayer CropScience, яка займається агрохімією і біотехнологіями; із виробником напівпровідників Cypress Semiconductor, із General Electric, BASF і Syngenta.

Поряд із аграрною галуззю і промисловістю, IT входить до трійки найважливіших для України сфер економіки, що формує близько 3% ВВП країни.

За даними ресурсу DOU, в 50 найбільших компаніях-розробниках в Україні працює майже 40 000 технічних фахівців.

Вправа для самоаналізу.

Опитувальник О. Г. Шмельова: оцінка схильності до ризику Корисні поради для виконання:

Інструкція досліджуваному: Уважно прочитайте кожне твердження і вирішіть, правильне чи неправильне воно стосовно Вас. Якщо правильне, то поставте знак плюс (+), а якщо неправильне — мінус (-). (Завдання виконують на чернетці).

1. Я часто говорю до того, як обміркую сказане.

2. Мені подобається швидка їзда.

3. Я часто змінюю свої інтереси та захоплення.

4. Кращий спосіб знайти справжніх друзів — говорити людям те, що про них думаєш.

5. Здебільшого запитання на екзамені може бути сформульовано так, що виявиться не

пов'язаним з програмою, і вся підготовка стає марною.

6. Життя без небезпек мені здається надто нудним.

7. Якщо бажаєш зайняти високу посаду на службі, дотримуйся прислів'я: «Хто не поспішає,

той скрізь устигає».

8. Азартні ігри заважають розвитку в людини почуття відповідальності за те, щоб приймати

продумані рішення.

9. Я швидше відчуваю нудьгу від якого-небудь заняття, ніж більшість людей, які займаються

тим самим.

10. Я краще пройду дві-три зупинки пішки, коли поспішаю, ніж буду чекати на автобус, хоча, очевидно, він мене наздожене.

11. Мені цікаво зробити так, щоб зачепити кого-небудь.

12. Тільки несподівані обставини і небезпека дозволяють мені мобілізувати свої сили.

13. Я не маю задоволення від почуття ризику.

14. Тільки по-справжньому сміливі дії дозволяють людині стати видатною і здобути визнання.

15. Мені неприємні ті люди, які через власні примхи перетворюють серйозні справи на легковажні ігри.

16. Коли я виробляю конкретний план дій, то майже завжди впевнений (впевнена), що мені пощастить його здійснити.

17. Коли на небі сяє сонце, я ніколи не беру на прогулянку парасольку, навіть якщо прогноз погоди обіцяє дощ.

18. Я часто намагаюся відчути збудження.

19. Мені неприємно, коли нав'язують парі, навіть якщо я повністю впевнений (впевнена) у своїй думці з даного питання.

20. У деяких випадках я не зупинюся перед тим, щоб обманути, якщо мені треба справити гарне враження.

21. По-справжньому розумна людина уникає швидких рішень — вона вміє дочекатися таких моментів, коли діяти можна напевне.

22. Я не вважаю, що трюки, які виконують циркові акробати без страхувального паска, виглядають більш вражаюче.

23. Я надаю перевагу небезпечній роботі, якщо вона приносить переміни в житті і можливість мандрувати.

24. Я завжди оплачую перевезення багажу в транспорті, навіть якщо не побоююся перевірки.

25. Я вважаю, що треба вірити у свій шанс, навіть коли перевага не на моєму боці.

26. У творчій справі головне — це зухвалий задум, навіть якщо внаслідок цього нас очікує невдача через безглузду випадковість.

27. Я не пошкодую грошей заради того, щоб у потрібний момент показати свою заможність і мати вигляд привабливої людини.

28. Якщо під час зустрічі мій знайомий на мене не звертає уваги, я не буду нав'язувати йому своє спілкування і не привітаюся першим.

29. Більшість людей не розуміє, в якій мірі їхня доля залежить від випадку.

30. Якщо під час придбання автомобіля мені доведеться вибирати між швидкістю і комфортом, з одного боку, та безпекою, з іншого, я оберу безпеку.

31. Я почуваюся краще, коли дуже захоплений яким-небудь задумом.

32. Я віддаю перевагу такому одягу, про який твердо знаю, що він надійний і має добрий вигляд, незалежно від стрибків моди.

33. Коли я граю в різноманітні ігри, я намагаюся брати ініціативу на себе, навіть коли знаю, що супротивник тільки й чекає цього.

34. Під час мандрівок я полюбляю відхилятися від відомих маршрутів.

35. Я часто потрапляю в такі ситуації, з яких мені хочеться якнайшвидше вибратися.

36. Якщо я обіцяю, то практично завжди дотримуюся своїх слів, незалежно від того, зручно це мені чи ні.

37. Якщо мій безпосередній керівник буде стримувати мої новаторські ідеї, в мене вистачить сміливості довести їх до відома керівництва вищого рангу.

38. Азартні ігри розвивають у людини здібності приймати сміливі рішення в складних життєвих ситуаціях.

39. Коли я читаю гостросюжетну книгу, то ніколи не поспішаю швидше дізнатися, чим усе закінчиться, із задоволенням читаю по порядку.

40. Мені сподобалося б стрибати з парашутом.

41. Кращий спосіб викликати щире ставлення до себе — довіряти людям.

42. Я почуваюся краще, коли відчуваю щастя від спокою та комфорту.

43. Мені буває набагато важче купувати одну коштовну річ, ніж багато дешевих речей тієї ж сумарної вартості.

44. Якщо я граю, то віддаю перевагу грі або суперечці на заклад.

45. Люди занадто часто бездумно витрачають своє здоров'я, переоцінюючи його запаси.

46. Якщо мені не загрожує штраф, то я переходжу вулицю там, де мені зручно, а не там, де потрібно.

47. Я не ризикую купувати одяг без примірки.

48. Тільки смілива людина здатна на справжнє шляхетне ставлення до людей, незалежно від того, як вони реагують на неї.

49. У командній й грі найважливіше — це взаємна підстраховка.

50. У житті людям справді дуже часто доводиться грати в небезпечну гру «пан або пропав».

Тепер підрахуйте бали.

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ

Мета обробки результатів — одержання показника величини схильності до ризику як

риси характеру. Показник підраховується за кількістю збігів знаків відповідей згоди —

незгоди на твердження шкали схильності до ризику.

Номер твердження та знак відповіді:

2+, 3+, 4+, 6-, 7-, 8-, 9+, 11+, 12+, 13-, 14+, 15-, 17+, 18+, 19-, 21-, 22-, 23+, 25+, 26+, 27+, 28-, 30-, 31+, 32-, 33+, 34+, 37+, 38+, 39+, 40+, 41+, 42-, 43-, 44+, 45-, 47-, 48+, 49-, 50+.

Для оцінки ставлення до дослідження в опитувальнику подано твердження, згода з якими засвідчує щирість того, хто відповідає, а незгода — нещирість. Шкала щирості: відповіді неправильно (-) за номерами запитань анкети: 1, 5, 10, 16, 20, 24, 29, 35, 36, 46.

Показник збігання відповідей за другою шкалою, що дорівнює 8, 9 чи 10, засвідчує недостовірність результатів дослідження.

У такому разі тестування треба повторити, звернувши увагу досліджуваного на виконання вимог інструкції.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

Аналіз схильності до ризику як риси характеру має важливе значення для психологічного прогнозування процесів прийняття рішень у невизначеній ситуації. Під час аналізу результатів слід орієнтуватись на те, що показник схильності до ризику може варіювати від 0 до 40. Чим вищий показник, тим більша схильність до ризику.

Якщо показник нахилу до ризику становить 30 і більше одиниць, то його рівень виявляється високим, таку людину можна назвати ризикуючою за умови, що її відповіді були достатньо щирими.

Якщо показник у межах від 11 до 29 — схильність до ризику середня, а якщо менший за 11 — рівень ризику низький, така людина не любить ризикувати, і її можна назвати обережною людиною.

Під час інтерпретації результатів слід враховувати, що високий рівень схильності до ризику є, з одного боку, показником рішучості, а з іншого, — може призвести до авантюризму.

Ризик має завжди певний відсоток поразки. Тому ми боїмося ризикувати.

Нам хочеться завжди мати гарантію успіху. Але, не ризикуючи, ми втрачаємо купу можливостей. Перефразовуючи відомі слова пісні Алана Вокера, «Не бійся, що ціль знаходиться за полем зору...». Пам'ятай лише: ризик щодо створення підприємства повинен нагадувати не гру в російську рулетку, а продуману гру в шахи.

Творчі завдання:

Прочитай короткі історії успішного бізнесу. Визнач, що спонукало цих людей створити свій успішний бізнес. Подумай, чи важливий вік засновника успішного бізнесу.

ф Всесвітньо відомий взуттєвий бренд Timberland був заснований вихідцем з України Натаном Шварцом (1902-1984). Історія компанії Timberland, створеної ним, почалася в 1952 році. Тільки до п’ятдесяти років Шварцу вдалося зібрати грошей, яких вистачило на покупку половини акцій взуттєвої фабрики в місті Абінгтон. Через три роки він викупив її цілком і разом із синами ще десять років виробляв взуття, не

сподіваючись серйозно розбагатіти. Ситуація кардинально змінилася, коли для бренду Timberland була придумана технологія безшовного з’єднання гумової підошви зі шкіряним верхом взуття. У 1973 році з’явилися перші «непромокаючі» шкіряні жовті черевики бренду Timberland. Логотипом бренду стало зображення американського дуба.

ф Джон Рейтон, пропрацюваши звичайним водієм вантажівки, він вирішив вийти на пенсію у віці 69 років. 7 років, нічого не роблячи, і ось дідусь вирішив зібрати таких же однодумців, як він, і створити своє агентство «дідусів і бабусь». Його клієнтами стали люди, у яких немає своїх рідних дідусів і бабусь. Через три роки у цієї фірми з’явилося безліч філій у 12 штатах Америки. А Джон завдяки такій ідеї став відомим мільйонером.

ф Мері Кей Еш (1918-2001 рр.) вважається однією з найуспішніших жінок-підприємців у світі. Мері Кей працювала торговим агентом, але, так і не отримавши підвищення, вирішила звільнитись. Їй тоді вже було 45 років. Вона вирішує писати книгу про жінок у бізнесі яка переростає в справжній бізнес-план, на основі якого і буде вибудовуватися майбутня компанія. 1963 рік — саме тоді Мері Кей Еш, разом зі своїм другим чоловіком, засновує компанію Mary Kay Cosmetics. На сьогоднішній день продукція Mary Kay Cosmetics продається в більш ніж 40 країнах світу, річний обсяг продажів становить 3 млрд доларів.

ф Корінного киянина Макса Левчина в світі знають як творця найбільшої в світі системи електронних платежів PayPal. У 16 років він переїхав до США й осів у Чикаго. Перші проекти успіху бізнесмену не принесли. Всі сили він кинув на створення системи «електронних грошей». Левчину в 1999 році вдалося створити надійний і захищений сервіс. У 2015 році через PayPal пройшли платежі на суму $ 82 мільярди. На початку 2013 року бізнесмен запустив ще одну платіжну систему — Affirm. Зі своїм майже 100-мільйонним статком Левчин є одним з найуспішніших і багатих програмістів Кремнієвої долини. Свій успіх він пояснює просто: розробляйте продукт не для себе, а для користувачів, адже їх багато, а ви один.

ф Американський мільярдер Ян Кум народився у Фастові, на Київщині. Складні умови життя підштовхнули сім’ю до еміграції в США у 1992 році. Ян

швидко вивчив англійську мову та вже у 18 років активно зайнявся програмуванням, причому хлопцю довелося вчитися самостійно. У 2009 р. до рук Кума потрапив iPhone, і він одразу зметикував, що App Store може мати величезні можливості. Тож разом з другом Ектоном він створив мобільний додаток WhatsApp для обміну повідомленнями, яке мало замінити SMS. згодом Кум перепрофілював його у месенджер, який через короткий час завантажили чверть мільйона користувачів. Таким чином, мобільний додаток зробив своїх

засновників мільярдерами.

ф Алан Вокер Англо-норвезький ді-джей, саундпро-дюсер, музикант, який складає музику в стилях хаус, драм-н-бейста, інших. Алан, що зростав вже у цифрову еру, рано зацікавився комп’ютерами, які згодом призвели до захоплення програмуванням і графічним дизайном. У 2012 році він почав створювати музику на своєму ноутбуці. Його пісні незабаром привернули увагу звукозаписних студій. Найвідоміший його сингл «Faded» зайняв перші місця в чартах кількох країн, а також отримав більше 1,5 млрд переглядів і 10,2 млн лайків на YouTube, зайнявши 29 місце в списку найбільш вподобаних відео. Згідно з аналізом сервісу SeeZisLab, на березень 2018 року канал мав 12 млн підписників, а його приблизний дохід становив $ 812,1 тис.

(Використано інтернет-джерела вільного доступу)

1. Побудуйте діаграму Венна, порівнюючи два поняття — «бізнес» і «підприємництво», скориставшись схемою:

Запитання для роздумів, самоперевірки та колективного обговорення:

1. Чи можна вважати синонімами поняття «бізнес» і «підприємництво»?

2. Подумайте, яку суспільну роль виконує підприємницький дохід.

3. Дайте визначення поняттю «ризик».

4. Назвіть види ризиків та охарактеризуйте методи визначення ризику.

5. Чи здатні жінки досягти успіху в бізнесі? Чому небагато жінок є успішними у бізнесі?

6. Чи погоджуєтеся Ви з думкою бізнес-леді Шеріл Сендбер «Страх лежить в основі безлічі перешкод, з якими зустрічаються жінки. Страх не сподобатись. Страх зробити непра-

вильний вибір. Страх переоцінити власні сили. Страх критики. Страх не впоратися з роботою. І, зрозуміло, свята трійця найпоширеніших страхів: бути поганою дружиною, матір'ю, дочкою. Позбавившись від страху, жінки в змозі досягати професійних успіхів і щастя в особистому житті, отримавши свободу вибирати одне або друге, або те й інше відразу»? Відповідь обґрунтуйте.

Вправи для саморозвитку.

Уявіть на столі бокал, наполовину наповнений водою. Яким Ви його побачили: наполовину повним чи напівпорожнім?

Це цікаво!

Перша думка, яка спадає Вам, дає відповідь: оптиміст бачить склянку напівповною, песиміст — напівпорожньою.

«Песиміст бачить труднощі в кожній можливості, оптиміст бачить можливості в кожній труднощі», — зазначав колишній прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль. Один з важливих інструментів розвитку й успіху людини — позитивне мислення, що дає силу подолати страх ризику. Отож, формуємо в собі позитивне мислення. Щоб зупинити небажану негативну думку, потрібно зосередитися на ній і навчитися говорити собі «стоп!».

Вправа-тренажер «Зупиніть думку». Ефективний спосіб перервати думку — раптовий переляк. Спробуйте, наприклад, скористатися будильником. Встановіть його так, щоб він задзвонив через 3 хвилини. Зосередьтеся на своїй негативній думці. Коли задзвонить будильник, викрикуючи слово «стоп!». При цьому можна встати, клацнути пальцями або плеснути в долоні. Потім постарайтеся ні про що не думати протягом 30 секунд. Якщо в цей період турбує Вас думка знову, знову викрикуйте «стоп!». З часом Ви навчитеся давати собі таку команду в розумі.

На заключному етапі почніть замінювати тривожні думки заспокійливими твердженнями або образами. Інакше негативна думка повернеться.

Надіньте на руку еластичну стрічку. Як тільки Вас відвідає небажана нав'язлива думка, про себе скажіть «стоп!». Відтягніть і відпустіть стрічку. Легкий больовий сигнал допоможе контролювати думки. З часом Ви зможете зупинити думку бавовняною стрічкою.

 

 

Це матеріал з підручника Економіка 11 клас Криховець-Хом'як

 
Попередня сторінка:  Підприємництво як особливий вид діяль...
Наступна сторінка:   Інтереси підприємця, громади та суспі...^