Інформація про новину
  • Переглядів: 2053
  • Дата: 22-06-2019, 07:09
22-06-2019, 07:09

Види підприємництва

Категорія: Економіка

Попередня сторінка:  Інтереси підприємця, громади та суспі...
Наступна сторінка:   Підприємство як економічний суб’єкт. ...

Підприємницька діяльність здійснюється у таких формах:

• безпосереднє виробництво будь-якого товару (продукту, послуги);

• виконання посередницьких функцій.

Усі численні прояви підприємницької діяльності науковці

поділяють по-різному. Ми будемо дотримуватися наступної класифікації видів підприємництва: виробниче; комерційне; посередницьке; фінансове та страхове підприємництво (рис. 3.5). Як окремий вид підприємницької діяльності виділяють також підприємництво в інформаційній сфері.

Виробниче підприємництво спрямоване на виробництво продукції, послуг, інформації тощо, які підлягають реалізації споживачам.

Виробнича діяльність здійснюється підприємствами, що виготовляють різноманітну продукцію, виконують будівельні, ремонтні й інші роботи, надають побутові, консультативні, інформаційні та інші послуги, створюють духовні блага. Виробниче підприємництво розрізняють у двох формах:

1) традиційне виробниче підприємництво;

2) інноваційне виробниче підприємництво.

Традиційне виробниче підприємництво — форма виробничого підприємництва, орієнтована на створення традиційного продукту, який тривалий час постачається на ринок та його параметричні і споживчі властивості є незмінними протягом усього періоду постачання.

Сюди належать, наприклад, товари добувної промисловості: вугілля, газ, нафта, електроенергія тощо.

г

Інноваційне виробниче підприємництво — форма виробничого підприємництва, орієнтована на створення нового продукту із використанням інновацій.

Таким продуктом може бути створення нового товару або покращення існуючого товару, чи виробництво існуючого товару за новими технологіями тощо.

У чистому вигляді не існує традиційного чи інноваційного виробничого підприємництва, оскільки при створенні будь-якого продукту у тій чи іншій мірі використовуються елементи інновацій. Крім поділу за формами, виробниче підприємництво поділяється ще на види: основний і допоміжний.

Основний — вид виробничого підприємництва, результатом якого є виробництво продукту, готового до споживання.

Допоміжний — вид виробничого підприємництва, який полягає в обслуговуванні та супроводженні основного виробництва. Наприклад, інноваційна діяльність, науково-технічна діяльність, конструкторська діяльність тощо.

Відповідно розрізняють дві моделі підприємницького бізнесу: класичну та інноваційну.

Класична модель орієнтується на максимізацію віддачі від ресурсів, якими володіє підприємство (фірма).

Інноваційні бізнес-моделі — інтегруюча інновація, яка об’єднує інновації процесів (технологій), продуктів і способів ведення бізнесу.

Економіст Йозеф Алоїз Шумпетер (1883-1950) зазначає про п’ять випадків нововведень:

1) введення або нового продукту, невідомого споживачам, або нового виду продукту (споживча новизна);

2) впровадження нового методу виробництва;

3) відкриття нового ринку, на якому дана галузь промисловості не була представлена раніше;

4) відкриття нового джерела сировини;

5) впровадження нової організаційної структури в якій-небудь галузі промисловості.

Найчастіше ці моделі застосовують у поєднанні.

У центрі виробничого підприємництва знаходиться виготовлення споживчих благ. До виробничого підприємництва належать заводи, фабрики, перукарні, заклади ресторанного бізнесу, фермерські господарства й агрофірми, заклади освіти і культури та ін. За умов виробничого підприємництва виробничі ресурси проходять такі стадії:

Основна функція комерційного підприємництва — доведення товару до споживача. Сюди належать різноманітні торговельні підприємства. Під час комерційної діяльності фактори виробництва проходять через наступні етапи:

Головна відмінність порівняно з виробничим підприємництвом полягає у відсутності етапу виробництва. Схема торговельної угоди є простою, але реальна діяльність комерційного підприємництва достатньо складна. Комерційне підприємництво включає: пошук і закупівлю товару; забезпечує його збереження, транспортування і доставку (логістика) у торговельне підприємство (місце); продаж та післяпродажне обслуговування покупця-споживача. Наприклад, доставка додому, встановлення, налагодження, усунення дефектів тощо. Торгівля включає також документальне оформлення торговельної угоди (як приклад: чек, квитанція та інше).

Основним змістом комерційного підприємництва є технологічні та комерційні операції. Технологічні операції пов’язані з фізичним рухом товарів, є продовженням процесу виробництва у сфері обміну (транспортування, зберігання, пакування, фасування) від виробника до споживача.

Комерційні операції пов’язані з процесом купівлі й продажу товарів. Сюди належать: організація ринкових досліджень, оцінка конкурентів, встановлення партнерських зв’язків тощо.

Розрізняють кілька категорій суб’єктів комерційного підприємництва: торговельні підприємства, торговельно-посередницькі підприємства, торговельно-виробничі підприємства, товарні біржі. Сюди належать: магазини, речові та продовольчі

ринки, біржі, виставки-продажі, аукціони, торговельні комплекси, ярмарки, торговельні бази, інші заклади торгівлі, торговельні кіоски та лотки.

В умовах численних господарських зв’язків комерційні організації не в змозі розв’язати всі питання обігу власними зусиллями. Надійними партнерами тут виступають посередники.

Змістом діяльності посередницького підприємництва є поєднання зацікавлених у взаємодії, у взаємних угодах сторін (суб’єктів), при якому підприємець представляє на ринку інтереси виробника або споживача, але сам не є таким.

Важливість посередницького підприємництва полягає в тому, що посередники точніше прогнозують потреби споживачів, успішніше просувають продукцію на ринку, оперативніше реагують на зміну його кон’ юнктури, таким чином знижують рівень товарних запасів, зменшують витрати часу і грошей виробників і споживачів, покращуючи контакт зі споживачами тощо. До посередників належать: агент, брокер, комісіонер, консигнатор, дистриб ’ютор, дилер, торговий маклер, комівояжер та ін.

Отож, представниками посередницьких структур є установи та окремі особи, які займають місце між підприємцем та споживачем. Вони не лише здійснюють брокерські (посередницькі) операції, а й можуть займатися торгівлею на власний розсуд, надавати інформацію, консультативні, маркетингові та юридичні послуги тощо. Посередницький бізнес як різновид комерційного підприємництва дедалі більше поширюється в ринковій економіці.

Різновидом комерційного підприємства є фінансове підприємництво.

На відміну від комерційного, де об’ єктом купівлі-продажу є товари, фінансове підприємництво передбачає купівлю-продаж грошей, валюти, цінних паперів, тобто фінансових активів.

Основні етапи фінансового підприємництва:

До фінансових підприємств належать банки, кредитні спілки, інвестиційні компанії тощо. Досвід фінансово-кредитного підприємництва в Україні свідчить про значний ризик усіх учасників цього виду підприємницької діяльності.

Страхове підприємництво — особлива форма фінансового підприємства. Тут підприємець сплачує страховий внесок, який повертається йому тільки при настанні страхового випадку.

Захищаючи бізнес і населення від нещасних випадків, це найбільш ризиковане підприємництво. Сюди належать: страхові компанії, страхові агенти, страхові брокери, пенсійні фонди, фонди страхування від нещасних випадків, від безробіття та ін.

Останнім часом інтенсивно розвивається особливий вид підприємництва — інформаційне.

Інформаційне підприємництво — це інжинірингова, консалтингова діяльність, проведення маркетингових досліджень, послуги з використання комп’ютерних технологій.

Це використання в комерційних цілях системи креативних знань з організації, функціонування та розвитку інформаційної індустрії. Зокрема, сюди включаються такі види діяльності: створення програмного забезпечення; опрацювання даних, робота з базами даних; консультації з питань автоматизації, технічне обслуговування і ремонт офісної та комп’ ютерної техніки; торгівля інформацією, комп’ютерною технікою, програмними засобами. У результаті виробничого й інформаційного видів підприємництва створюються матеріальні або духовні блага, тоді як комерційне й фінансове базуються на здійсненні угод. Ці два види підприємницької діяльності є невід’ ємною складовою ринкового механізму, однак питома вага і провідна роль все-таки мають належати сфері реального виробництва, що є запорукою тривалого розвитку економічної системи країни. При організації бізнесу, незалежно від сфери діяльності підприємець зобов’язаний:

• у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію на здійснення певних видів підприємницької діяльності;

• повідомляти органи державної реєстрації про зміну його адреси, зазначеної в реєстраційних документах, предмета діяльності, інших суттєвих умов свого господарювання, що підлягають відображенню у реєстраційних документах;

• додержуватися прав і законних інтересів споживачів, забезпечувати належну якість товарів (робіт, послуг), дотримуватися правил сертифікації продукції;

• не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень антимонополь-но-конкурентного законодавства;

• вести облік результатів свого комерційного підприємництва відповідно до вимог законодавства;

• своєчасно надавати податковим органам декларації про доходи, та сплачувати податки та обов’ язкові платежі згідно законодавства.

Запитання для роздумів, самоперевірки та колективного обговорення:

1. Яку роль держава виконує як суб'єкт підприємницького процесу?

2. Назвіть основні види підприємницької діяльності.

3. Який із видів підприємницької діяльності є найбільш ефективним:

а) з погляду суспільства;

б) з погляду самого підприємця?

4. Чому посередництво в умовах української економіки домінує над виробництвом?

5. Назвіть основні умови розвитку підприємництва в Україні.

Творчі завдання.

Використовуючи різні джерела інформації, виконайте завдання:

1. Визначте, на здійснення яких видів підприємницької діяльності слід отримати ліцензію.

2. Вкажіть, які економічні категорії характеризують наведені нижче визначення:

1. _?_- посередник, який виступає від імені і в інтересах клієнта (виробника

або споживача), при цьому він не бере на себе право власності на товар, працює за комісійну винагороду.

2. _?_- посередник, який виступає від імені клієнта, діє за його дорученням і

за його рахунок, одержуючи від нього винагороду. Завжди спеціалізується на певному виді товарів або послуг.

3. _?_- посередник, який за визначену винагороду за рахунок і за

дорученням клієнта укладає угоди, але від свого імені. Винагорода встановлюється як певний відсоток від суми угоди.

4. _?_- посередник, який виступає від свого імені, продаючи товар зі свого

власного складу, при цьому він права власності на товар не має, а реалізує його за дорученням свого клієнта.

5. _?_- посередник, який виступає в інтересах клієнта, але від свого імені, за

власний рахунок, має право власності на товар, який продає, і працює за рахунок цінової надбавки та/або комісійної винагороди. Спеціалізується на роботі з постійними клієнтами.

6. _?_- посередник, який спеціалізується на сталому і відносно вузькому

асортименті товарів.

7. _?_- посередник, який сам участі в укладанні угоди не бере, а лише

вказує на можливість її укладання.

8. _?_- посередник, який є роз'їзним представником підприємства і має

завжди при собі зразки товарів, які він не тільки продає, а й доставляє покупцю.

Слова для довідки: комівояжер, дилер, агент, брокер, комісіонер, консигнатор, дистриб’ютор, торговий маклер.

3. Робота в групах. Підготуйте міні-проекти у формі коротких презентацій видів підприємництва (виробниче підприємництво; комерційне підприємництво; посередницьке підприємництво; фінансове підприємництво; страхове підприємництво; інформаційне підприємництво) з використанням інструментів сервісу веб 2.0 — віртуальної дошки для спільної роботи (Padlet).

Вправа для самоаналізу.

Тест. Як обрати професію до душі

Закінчуєте навчання у школі та серйозно замислюєтеся про своє покликання у житті? Дайте відповідь на прості запитання і дізнайтеся, яка спеціальність Вам підходить найкраще.

1. Як на мене, контролювати інших людей та вести облік — нудне заняття.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

2. Я краще буду займатися фінансовими операціями, аніж виступати на сцені.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

3. Ніколи точно не розраховую час, який витрачаю на дорогу до школи. Для мене це здається неможливим.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

4. Ризик — моє друге «Я».

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

5. Терпіти не можу безладу.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

6. Охоче проведу вільний час за книжкою про досягнення в сфері науки.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

7. Мої записи зазвичай не надто добре структуровані та організовані.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

8. Я завжди відкладаю частину грошей на потім, не витрачаючи все й одразу.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

9. У мене на робочому столі скоріше безлад, аніж бездоганний порядок.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

10. Люблю виконувати завдання згідно інструкції, або за чітко вказаним алгоритмом.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

11. Якби я був колекціонером, то зберігав би все упорядковано: в папках, шухлядах, на поличках тощо.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

12. Я дратуюсь, коли потрібно навести лад у кімнаті, впорядкувати або систематизувати щось.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

13. Люблю працювати за комп'ютером — набирати й оформляти тексти, робити розрахунки.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

14. Перш ніж взятися до роботи, я детально продумую свої дії.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

15. Вважаю, що черпати інформацію з таблиць та графіків — зручно та швидко.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

16. Я в захваті від ігор, де можна розрахувати шанси на перемогу і зробити обережний, але точний хід.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

17. Вивчаючи іноземну мову, потрібно почати з граматики, а не отримувати розмовний досвід без знання граматичних основ.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

18. Я завжди прагну всебічно вивчити проблему, з якою стикаюся (пошукати інформацію в мережі, прочитати необхідну літературу, проконсультуватися зі спеціалістами).

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

19. Коли я пишу листа, мені важливіше...

1. Логічність викладу тексту. 2. Важко відповісти. 3. Образність викладу.

20. Я маю щоденник, в якому планую свої справи на кілька діб уперед.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

21. Я не пропускаю нагоди подивитися випуск політичних та економічних новин.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

22. Я хотів би, щоб моя професія.

1. Щоразу дарувала мені нову порцію адреналіну.

2. Важко відповісти.

3. Занурювала мене в стан спокою і давала відчуття захищеності.

23. Я виконую роботу в останній момент.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

24. Покористувавшись книгою, я завжди ставлю її на місце.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

25. Лягаючи в ліжко, я напевне знаю, чим займатимусь наступного дня.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

26. У своїх діях і словах керуюсь принципом «Сім разів відміряй, один — відріж».

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

27. Якщо мене чекає відповідальна справа, я неодмінно складу план її виконання.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

28. Після довгих посиденьок з друзями я мию посуд вже вранці.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

29. Я відповідально ставлюся до свого здоров'я.

1. Так. 2. Важко відповісти. 3. Ні.

30. Якщо в мене щось не виходить, я.

1. Терпляче шукаю вирішення. 2. Важко відповісти. 3. Дратуюся і злюся.

Від 49 до 60 балів. Ви прагнете бути бездоганним (бездоганною) у всьому, чого вимагаєте від оточуючих. Оскільки Вас цікавлять різноманітні знакові системи (цифри, коди, природні та штучні мови), Ви зможете знайти себе в професіях, пов'язаних з діловодством, створенням документів, аналізом та перетворенням текстів. Коректор, технічний редактор, нотаріус, секретар — ось ті спеціальності, які Вам з легкістю вдасться освоїти. Також Ви зможете стати незамінним співробітником бухгалтерії, відмінним економістом, демографом, чудовим програмістом, картографом або математиком. Часто люди Вашого типу — прекрасні бізнесмени та керівники. Однак Вам пора вчитися розслаблятися — постійне самовдосконалення виснажує та не дає відчути всі радощі життя.

Від 37 до 48 балів. Люди Вашого типу уважні та зібрані. Зазвичай їм підходять професії, які вимагають чудової пам'яті, точних розрахунків, досконалого знання документації та законів. Юрист, митний декларатор, статистик, кресляр, економіст та спеціаліст з комп'ютерних технологій — професії, в яких Ви зможете досягти неабияких успіхів. Проте пам'ятайте, що відповідні їм сфери діяльності вимагають посидючості, зосередженості та здатності абстрактно мислити. Проте у Вашому випадку робота зі знаковими системами може бути лише частиною іншої, основної професії (інтенсивне використання іноземних мов, ведення документації, розрахунки — у роботі фінансиста, менеджера та журналіста).

Від 25 до 36 балів. Інтерес до знакових систем у Вас мало виражений. Проте Ви здатні оперативно і старанно виконувати свої обов'язки. До того ж дисципліна та вимогливість до себе допоможуть Вам підкорити будь-яку вершину, було б бажання. Гнучкість та швидкість прийняття рішень сприяють досягненню якнайкращого результату. Вам підійде робота геолога, меліоратора, еколога, інженера, гідролога, конструктора, вченого, ветеринара або агронома. Знакові системи дещо «сухуваті» для Вас. Тому, обираючи професію, орієнтуйтеся на власні захоплення та інтереси.

Від 13 до 25 балів. Документи, знаки та розрахунки Вас точно не цікавлять. Люди Вашого типу — бездоганні імпровізатори, вміють активно діяти і швидко приймати рішення, нестандартні і непередбачувані, що характерно для представників творчих професій. Реклама, дизайн, журналістика і психологія — сфери, в яких Ви почуватиметесь ніби риба у воді. А ще з Вас може вийти бездоганний вчитель, вихователь або продюсер.

Від 0 до 12 балів. Такій нестандартній особистості, як Ви, просто необхідно розвивати силу волі, витримку та дисциплінованість, адже при влаштуванні на роботу Вам часто кортітиме робити те, що «хочеться», а не те, чого вимагає керівництво. Робота, що передбачає жорстке виконання плану і дотримання термінів, Вам навряд чи підійде. Професії художника, фотографа, артиста, скульптора чи поета — з Вашої категорії. Подумайте також і про спеціальність дизайнера, режисера, актора чи диригента.

 

Це матеріал з підручника Економіка 11 клас Криховець-Хом'як

 
Попередня сторінка:  Інтереси підприємця, громади та суспі...
Наступна сторінка:   Підприємство як економічний суб’єкт. ...^