Інформація про новину
  • Переглядів: 1603
  • Дата: 5-09-2019, 17:03
5-09-2019, 17:03

Природокористування та природні ресурси

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Охорона природи
Наступна сторінка:   Закони природокористування

Поміркуйте

Які ресурси є необхідними для забезпечення життєдіяльності сучасної людини?

Чи змінилася потреба в ресурсах для людини за останні сто років?

Згадайте

• Обмін речовин • Харчування

• Екосистема • Ресурси середовища

Природокористування та його види

Природокористування є галуззю наукової і виробничої діяльності людини, сукупністю всіх засобів суспільства для використання та відновлення природного середовища і природних ресурсів для розвитку продуктивних сил та забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Природокористування передбачає всі впливи людства на природу. Воно повинно бути ефективним, щоб не виснажити природне середовище, бо це може стати причиною вимирання людства.

Існує кілька різних класифікацій природокористування. Основними його типами вважають промислове, сільськогосподарське і рекреаційне. Розрізняють також раціональне і нераціональне природокористування. Характерною ознакою раціонального природокористування є раціональне освоєння та перетворення довкілля, його вивчення й охорона.

За типом використаних природних ресурсів розрізняють:

• землекористування;

• водокористування;

• лісокористування;

• використання мінеральних ресурсів тощо.

Природні ресурси

У процесі природокористування людина потребує природних ресурсів. Природними ресурсами називають компоненти природного середовища, які оточують людину і використовуються для задоволення потреб як самої людини, так і всього суспільства.

Природні ресурси — це об’єкти живої і неживої природи, корисні копалини, клімат, ландшафт, водойми тощо (мал. 103.1). Основним напрямом сучасного використання природних ресурсів є його комплексність. Якщо раніше комплексне використання ресурсів траплялося не так часто, то тепер воно є складовою раціонального природокористування.

Розрізняють природні ресурси живої та неживої природи. Вони є важливими складовими довкілля і створюють середовище, у якому живе людина.

Класифікації природних ресурсів

Природні ресурси є дуже різноманітними і можуть використовуватися в різні способи. Тому існує кілька різних класифікацій природних ресурсів, побудованих за різними принципами.

За походженням природні ресурси поділяють на біотичні і абіотичні. Біотичні ресурси виникають завдяки діяльності біосфери. До них входять не лише живі організми, але й ті продукти і речовини, які виникають завдяки їхній діяльності. Так, біотичними за походженням є викопні види палива, такі як вугілля, торф або нафта. Абіотичні ресурси походять із неживого, абіотичного матеріалу. Це граніти, базальти, руди золота, срібла, міді та інших металів, прісна вода. Хоча інколи провести чітку межу між цими двома типами ресурсів важко. Наприклад, більшість сучасних руд Феруму виникли завдяки діяльності залізобактерій, яка відбувалася в давні геологічні епохи.

За можливістю використання розрізняють потенційні, фактичні, резервні та фондові ресурси. Фактичними є ресурси, які використовуються нині, а потенційними — ресурси, які ще не використовуються, але розробка яких уже цілком можлива на певному етапі. Резервними називають ресурси, які вже можуть використовуватися, але на сьогодні розробка таких ресурсів не є достатньо прибутковою. Фондовими називають ресурси, які можуть бути використані після розробки відповідних технологій.

Прикладом переходу ресурсів з одного виду в інший є ситуація зі сланцевим газом. Поки не існувало технологій його видобування, він вважався фондовим ресурсом. Після розробки відповідних технологій і початку видобування сланцевий газ став фактичним ресурсом, а на тих територіях, де його видобування не почалося,— потенційним (наприклад, в Україні). Глибоко розташовані запаси сланцевого газу в Китаї є резервним ресурсом, бо існуючі технології ще не дозволяють достатньо прибуткове їх використання. Але роботи щодо створення технологій, потрібних для його прибуткового видобування, уже завершуються.

Проблеми використання природних ресурсів

За здатністю до відновлення розрізняють відновні й невідновні природні ресурси. Невідновні ресурси після використання не відновлюють свій кількісний і якісний стан або відновлюють його дуже довго. Такі природні ресурси є вичерпними. До них відносять усі корисні копалини: нафту, газ, руди, торф тощо.

Відновні природні ресурси здатні відновлювати свій кількісний і якісний стан після використання. Такі ресурси є невичерпними. До них належать енергія Сонця, рослинний і тваринний світ, енергія вітру і річок тощо.

Нераціональне використання природних ресурсів може створювати цілу низку проблем. Так, надмірне використання відновних біотичних ресурсів може погано позначатися на стані екосистем. Наприклад, у випадку масштабного вирубування лісів або надто інтенсивного випасання скота.

Невідновні ресурси також створюють проблеми під час та після свого використання. Шахти, які використовують для добування вугілля або руд різних металів, суттєво впливають на стан і динаміку ґрунтових вод у місці свого розташування. А добування корисних копалин відкритим способом створює велетенські котловани та відвали порожньої породи, які значно змінюють ландшафти екосистем і впливають на їхній стан.

Практична робота

Критичний аналіз існуючих класифікацій природних ресурсів

1. Складіть перелік існуючих класифікацій природних ресурсів.

2. Для кожної класифікації запишіть принципи, покладені в основу, переваги і недоліки.

3. Сформулюйте висновки.

Ключова ідея

Людина своєю діяльністю постійно впливає на природу, усе це є частиною процесу її природокористування. Так, людина використовує природні ресурси, які можуть бути відновними або невідновними.

Запитання та завдання

1. Складіть перелік ресурсів, які ви використали протягом одного дня свого життя. 2. Визначте, на які ресурси багатий ваш регіон, а які ресурси у вашому регіоні є дефіцитом.

 

Це матеріал з підручника Біологія і екологія 11 клас Задорожний (профільний рівень)

 
Попередня сторінка:  Охорона природи
Наступна сторінка:   Закони природокористування^