Інформація про новину
  • Переглядів: 601
  • Дата: 29-05-2020, 01:19
29-05-2020, 01:19

Szakszavak jegyzéke

Категорія: Tankönyvek magyar » Kémia

Попередня сторінка:  Mellékletek a tankönyv Kémia 11. osztályhoz Popely Pavlo, Ljudmila...


Szakszavak jegyzéke

Adszorbens — felületi megkötésre képes szilárd anyag, amelynek a felületén gázok vagy oldott anyagok molekulái vagy ionjai rögzülhetnek.

Adszorpció - gáz, gőz vagy folyadékok molekuláinak vagy ionjainak megkötődése szilárd felületen.

Akceptor - a kovalens kötésben elektronpár felvételére képes részecske.

Allotrópia - az a jelenség, amikor bizonyos elemek több, eltérő szerkezetű egyszerű anyagot képesek alkotni.

Amorf anyagok - anyagok, melyekben a részecskék elhelyezkedése rendezetlen.

Atom - az anyag legkisebb, kémiailag oszthatatlan semleges részecskéje, mely pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronburokból áll.

Atomi arány- az elem atomjai számának aránya az összes elem atomjainak számához viszonyítva egy adott közegben.

Atompálya - az a térrész, amelyen az elektron megtalálási valószínűsége a legnagyobb.

Bázisos só - a bázisokban a hidroxidcsoportok részleges behelyettesítésének eredménye savmaradék-ionokkal.

Delokalizált elektronok — egyidejűleg több atomtörzs vonzása alatt álló elektronok.

Egyirányú (irreverzibilis) reakció — 1) a kiindulási anyagok teljes mennyisége átalakul termékké; 2) semmilyen körülmények között nem képesek visszaalakulni a reakciótermékek reagensekké.

Elektronpár donorja - részecske, amely a kovalens kötés kialakításához a kötő elektronpár mindkét elektronját egyedül szolgáltatja.

Fémes kötés - A fémek kationjai és a közöttük mozgó delokalizált elektronok között kialakuló kötés.

Hidrogénkötés - molekulák közötti elektrosztatikus kölcsönhatás, ami a hidrogénatom és a nagy elektronegativitású atom között alakul ki.

Ionkötés - a pozitív és a negatív töltésű ionok között működő elektrosztatikus vonzóerő.

Izotópok — azonos protonszámú, de eltérő tömegszámú atomok.

Kétszeres kovalens kötés — két közös elektronpárral létrejövő kovalens kötés.

Kovalens apoláris kötés - kovalens kötés, melyben a közös elektronpárok egyik atom felé sem tolódnak el.

Kovalens kötés — közös elektronpár képződésével kialakuló elsőrendű kötés.

Kristály - szilárd halmazállapotú anyag, amelyben az atomok, a molekulák vagy az ionok szabályos rendben, a tér mindhárom irányában ismétlődő minta szerint helyezkednek el.

Kristályrács — a kristályos szerkezetű anyag modellje.

Makroelemek - a növények számára nélkülözhetetlen tápelemek.

Megfordítható (reverzibilis) reakció - 1) egyidejűleg történik a reagensek és a reakciótermékek kölcsönhatása; 2) mindkét irányban egyidejűleg végbemenő reakció.

Műtrágyák - a növények táplálására alkalmas anyagok, melyekkel javítják a talajt a növényfejlesztés érdekében.

Nukelon-szám - az atommagot alkotó részecskék - a neutron és a proton összmennyisége.

Poláris kovalens kötés - kovalens kötés, melyben a közös elektronpárok az elektronegatívabb atom felé tolódnak el.

Savanyú só — a hidrogénatomok részleges helyettesítésének eredménye a többértékű sav molekulájában a fém- vagy az ammóniumionokkal.

Savas eső - légköri csapadék (eső, hó), amely szennyező gázok hatására savas kémhatású.

Sók hidrolízise - 1) cserebomlási reakció a só és víz között; 2) só és víz közötti kölcsönhatás, mely során savanyú vagy bázisos só keletkezik.

Származási (genetikai) kapcsolatok - az anyagok közötti kapcsolatok, amelyek származásuk és kémiai tulajdonságaikon alapulnak.

Termelési százalék (relatív hozam) - a kémiai reakció lefolyásának teljességét vagy egy anyag átalakulásának mértékét jellemző adat.

Üvegházhatás - a levegő hővisszatartó, hőtároló képességén alapuló jelenség, amit a levegő vízgőz, szén-dioxid és egyéb anyag-tartalma idéz elő.

Vízkeménység - a természetben található víz tulajdonsága, amit a benne oldott kalcium- és magnézium-sók mennyisége határoz meg.

 

Szakkifejezések szótára

Adszorbens - адсорбент.

Adszorpció — адсорбція.

Allotrópia - алотропія.

Amorf anyag - аморфна речовина.

Atom — атом.

Atompálya -орбіталь.

Bázisos só — основна сіль.

Delokalizált elektronok — делокалізовані електрони.

Egyirányú (irreverzibilis) reakció — необоротна реакція.

Egyszeres kovalens kötés - простий ковалентний зв’язок.

Egyszerű ion — простий йон.

Elektronpár akceptora - акцептор електронної пари.

Elektronpár donorja - донор електронної пари.

Elemek atomi aránya - атомна частка елемента.

Fémes kötés - металічний зв’язок.

Háromszoros kovalens kötés — потрійний ковалентний зв’язок.

Hidrogénkötés - водневий зв’язок.

Ionkötés — йонний зв’язок.

Izotópok - ізотопи.

Kémiai áramforrás — хімічне джерело струму.

Kémiai egyensúly — хімічна рівновага.

Kémiai elem — хімічний елемент.

Kétszeres kovalens kötés — подвійний ковалентний зв’язок.

Kovalens kötés - ковалентний зв’язок.

Kovalens apoláris kötés — неполярний ковалентний зв’язок.

Kristály - кристал.

Kristályrács - кристалічні ґратки.

Megfordítható reakció - оборотна реакція.

Minőségi reakció — якісна реакція.

Műtrágyák - добрива.

Nukleon-szám — нуклонне число.

Összetett ion — складний йон.

Poláris kovalens kötés - полярний ковалентний зв’язок.

Protonszám - протонне число.

Relatív hozam (termelési százalék) - відносний вихід продукту реакції.

Savanyú só - кисла сіль.

Savas eső - кислотні опади.

Só - сіль.

Sók hidrolízise — гідроліз солі.

Szabályos só — середня сіль.

Származási kapcsolatok — генетичні зв’язки. Tapasztalati képlet — формульна одиниця. Üvegházhatás - парниковий ефект. Vízkeménység — жорсткість води.

 

Ez a tankönyv anyaga Kémia a 11. osztály számára Pavlo Popéi

 Попередня сторінка:  Mellékletek a tankönyv Kémia 11. osztályhoz Popely Pavlo, Ljudmila...
^