Інформація про новину
  • Переглядів: 320
  • Дата: 4-06-2020, 19:06
4-06-2020, 19:06

25. Ökológia: kutatásának tárgya, feladata és módszerei. Az ökológiai és más tudományok kapcsolatai

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Попередня сторінка:  24. Az ember nem fertőző, fertőző, invazív megbetegedései
Наступна сторінка:   26. Az ökológiai vizsgálatok főbb módszerei

Emlékezzetek az élő anyag szerveződési szintjeire! Mi a populáció, a faj, az ökoszisztéma? Milyen főbb tételei vannak a természet és a társadalom fönntartható fejlődési koncepciójának?

Az ökológia tárgya és feladatai. Az ökológia mint önálló tudomány a XIX. század közepén jött létre, amikor a tudományos közösség tagjaiban tudatosult, hogy nem lehet tanulmányozni az organizmusokat a természetes környezetünk nélkül. Az „iökológia" (gör.: oikos - ház, tartózkodási hely, logos - tan) kifejezést 1866-ban az ismert biológus Ernst Haeckel javasolta (25.1. ábra).

Az ökológia - az organizmusok, azok társulásainak és a környezet kölcsönös kapcsolatának tudománya. A modem ökológia az élő anyag különböző szerveződési szintjeit vizsgálja - a molekuláristól a bioszféráig, de különösen nagy figyelmet fordít szupraindividuális biológiai rendszerekre. {Gondolkodjatok el rajta, miért!) Az ökológia tárgya az organizmusok közötti kapcsolatok összessége vagy struktúrája, a társulások és a fizikai környezet kapcsolata, illetve a társulások - populációk, ökoszisztémák, bioszféra - összetétele, kialakulásának törvényszerűségei és működése.

25. 1. ábra. Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (1834-1919) -ismert német tudós, C. Darwin követője. Megalapozta a rendszertan filogenetikai irányzatát (<emlékezzetek, mivel jellemezhető!), megalkotta az „ontogenezis” és a „biogenezis” kifejezéseket, biogenetikai alaptörvény társszerzője {emlékezzetek, miről szól!). 1866-ban „Az organizmusok általános morfológiája* című munkájában javasolta az új tudománynak az5Ökológia’ nevet.

Az ökológia jelenkori fejlődésére jellemző a szisztematikus megközelítés, amelynek lényege a biológiai rendsze-

rek összes komponensei kölcsönhatásának és fejlődésének sokoldalú vizsgálata. A 25. 2. ábrán láthatóak az ökológia fő területei.

Min komplex tudomány az ökológia magában foglalja a természettudományokat, bölcsészettudományokat és a technikai ismereteket. így jött létre az ökológiai biokémia, az ökológiai élettan, az ökológiai morfológia, az evolúció ökológia, az ökológiai paleontológia stb.

Az ökológia többi részterülete az ökológiai és más a társulásokat vizsgáló biológiai tudományok kölcsön hatásából jöttek létre. Ide tartozik a növényökológia, az állatökológia, a gombák ökológiája, a mikroorganizmusok ökológiája. Az ökológia és más természettudományok, illetve bölcsészettudományok kölcsönhatásából létrejött tudományterületeket a 25.1. táblázatban láthatjátok.

25. 1. táblázat

ÖKOLÓGIAI TUDOMÁNYOK, AMELYEK AZ ÖKOLÓGIA ÉS MÁS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ILLETVE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK KÖLCSÖNHATÁSÁBÓL JÖTTEK LÉTRE

Irányzat

Vizsgálati területe

Geoökológia

A Föld rétegeit, összetételét, felépítését, tulajdonságait, fizikai folyamatait mint az ember és más organizmusok élőhelyét vizsgálja. A Föld létfontosságú forrásainak az ökológiai tényezők által kiváltott változásait, azok védelmét és racionális felhasználását vizsgálja

Tájökológia

A régiók térbeli sokféleségét és elemeit vizsgálja (azonos alapkő-zetű, domborzatú, talajú, klímájú homogén területi egységeket, amelyek rájuk jellemző társulásokkal jellemezhetőek), illetve azok hatását az organizmusok eloszlására

Kémiai ökológia

A különböző kémiai vegyületek környezetre való hatását, és azok természetre gyakorolt negatív hatásának lehetséges módjait vizsgálja

Radioökológia

A radioaktív sugárzás organizmusokra és csoportosulásaikra gyakorolt hatását, a hozzá való alkalmazkodást, illetve a radionuklidok viselkedését vizsgálja az ökoszisztéma különböző komponenseiben (a talajban, a vizekben, az organizmusokban)

Szocioökológia

A társadalom és a környezet kölcsönhatásának törvényszerűségeit vizsgálja. Tanulmányozza a természeti forrásokat használó különböző társadalmi csoportok érdekeinek sajátosságait, azok hozzáállását a természethasználat és a természetvédelem problémájához

A táblázat folytatása

Irányzat

Vizsgálati területe

Humánökológia

Mint a szocioökológia részterülete, az ember és a társadalom környezettel való kölcsönhatásának törvényszerűségeit vizsgálja, a különböző környezeti tényezők emberre gyakorolt hatását annak érdekében, hogy megőrizze és javítsa az ember egészségét

Matematikai

 

ökológia

A kísérleti úton szerzett adatok matematikai feldolgozása, a populációkban, az ökoszisztémákban és a bioszféra egészében lezajló változások matematikai modellezése hozta létre

Technikai

ökológia

Olyan tudományterület, amelynek az a feladata, hogy technikai eljárásokat hozzon létre az ipari környezetszennyezési folyamatok csökkentése és a környezet védelme érdekében

Feladat. Mutassatok rá, melyek azok a tudományok, amelyek kölcsönhatásából létrejöttek a modern ökológia különböző irányzatai!

A lényegükben ökológiai tudományok a 25. 3. ábrán láthatóak.

A modern ökológia nemcsak önálló természettudomány, de világnézet is, amely magába foglalja az összes tudományterületet és emberi tevékenységet. Fő feladatai: az organizmusok, a társulásaik és az környezeti feltételek közötti kapcsolatok megismerése; a társulások struktúrájának, önfejlődésének és működésének vizsgálata; a természetes és mesterséges ökoszisztémák ökológiai állapotának vizsgálatára irányuló módszerek kidolgozása; egyes ökoszisztémák és az egész bioszféra változásainak megfigyelése, a változások következményeinek előrejelzése; adatok gyűjtése és javaslatok kidolgozása az ember ökológiailag biztonságos gazdasági és

társadalmi tevékenységével kapcsolatban; az emberi társadalom és a környezet kapcsolatának harmonizálása; az ökológiai tudás alkalmazása a természetvédelemben és a természetes források racionális felhasználásában.

A racionális természethasználat — a természetes források felhasználásának olyan rendszere, amellyel azokat viszonylag teljesen és hatásosan kihasználják: a megújuló energiaforrások, az ipari hulladékok (hulladékmentes termelés) maximális felhasználása, sth.

Kulcsszavak és fogalmak

ökológia, autökológia, demökológia, szünökológia, racionális természethasználat.

1. Mit vizsgál a modern ökológia? 2. Mi az ökológiai kutatások tárgya? 3. Mik az ökológia részterületei? Mit vizsgálnak? 4. Milyen ökológiai tudományok jöttek létre az ökológiai és más tudományok kölcsönhatásából? 5. Mik a modern ökológia feladatai? 6. Mi a racionális természethasználat?

Miért vélik a modern ökológiát a különböző tudományokat egyesítő tartópillérnek?

 

 

Ez a tankönyv anyaga Biológia 11. osztály Osztapcsenko, Bálán

 Попередня сторінка:  24. Az ember nem fertőző, fertőző, invazív megbetegedései
Наступна сторінка:   26. Az ökológiai vizsgálatok főbb módszerei^