Інформація про новину
  • Переглядів: 179
  • Дата: 4-06-2020, 19:37
4-06-2020, 19:37

48. Ökológiai politika ukrajnában

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Попередня сторінка:  47. A jelenlegi biodiverzitás megőrzésének módjai
Наступна сторінка:   49. Ukrajna vörös és zöld könyve. Ukrajna természet-védelmi ala...

Emlékezzetek, mi a biodiverzitás és a nooszféra!?

Ukrajna végrehajtó hatalmának központi szervei közül a környezetvédelmi, ökológiai és a saját kompetenciái keretein belül a biológiai, a genetikai és sugár-védelmi állami politika kialakításáért és megvalósításáért felelő fő szerve Ukrajna Ökológiai és Természeti Források Minisztériuma (18.1. ábra). Ezen a minisztériumon keresztül Ukrajna Miniszterelnöki Hivatala irányítja a végrehajtó hatalom következő központi szerveit: Ukrajna Állami Geológiai Szolgálata,

Állami Természetvédelmi Szolgálata, Ukrajna Állami Vízkészlet Ügynöksége, Ukrajna Állami Ökológiai Beruházási Ügynöksége, Ukrajna Állami Ökológiai Felügyelete.

Feladat a Minisztérium oldalán ismerkedjetek meg az intézmény feladataival! Készítsetek rövid információkat róluk!

Ukrajna környezetvédelmi és biodiverzitás megóvási politikája. A biológiai sokféleség védelméről szóló egyezmény alapján, amelyhez csatlakozott Ukrajna is, létrehozták az ukrajnai biológiai sokféleség megóvásának koncepcióját (1997). Ennek a megvalósításához kidolgozták Ukrajna nemzeti biológiai sokféleség megőrzésének 1998-2015 programját. 2004-ben Ukrajna Miniszterelnöki Hivatala elfogadta Ukrajna biológiai sokféleség megőrzésének 2005-2025 országos programjának koncepcióját. Eszerint Ukrajna biológiai sokfélesége védelmet élvez, mint nemzeti vagyon, annak megőrzése és racionális felhasználása az ország stabil fejlődésének elengedhetetlen előfeltétele.

A következő ukrán törvények lettek elfogadva: „A környezetvédelemről szóló” (1991), „Ukrajna természetvédelmi alapjáról szóló” (1992), „A légköri levegő védelméről szóló” (1992), „Az állatvilágról szóló” (1993), „A növényvilágról szóló” (1999), „Ukrajna nemzeti ökológiai hálózat országos programjának kialakításáról a 2000-2015 időszakra szóló” (2000), „Ukrajna Vörös könyvéről szóló” (2002), „Ukrajna ökológiai hálózatáról szóló” (2004) és sok más törvény.

Természetvédelmi tevékenységet biztosítja országunk alaptörvénye - Ukrajna alkotmánya (16, 50, 66 cikkelyek; ismerkedjetek meg velük!) Az ökológiai biztonságjogi kereteit a törvényhozás a környezet, az élelmiszerek, a ruházat, a lakó

hely-minőség kritériumai alapján állapítja meg. Közöttük az ökológiai biztonság normatívái meghatározzák a megengedett határértékeket: a szennyezőanyag koncentrációjára a vízben, a levegőben, a talajban; zajszint, elektromágneses szint, sugárzásszint és más a környezetre káros hatásokra; az élelmiszerek és takarmányok káros anyag tartalmára.

A környezet megfelelő állapotának fenntartását a kibocsátott kémiai szeny-nyezőanyagok, a fizikai és biológiai hatások megengedett határértékeinek betartása biztosítja.

Állami felügyelet alá tartozik a földek, ásványi kincsek, felszíni és felszín alatti vizek, légköri levegő, az erdő és más növényzet, az állatvilág, a tengerek és a vizek természetes forrásainak felhasználása és védelme. A biodiverzitás és a környezetvédelmi állami politika fontos része az állampolgárok ökológiai kultúrájának kialakítása az emberek folytonos felvilágosítása ökológiai oktatási és ökológiai nevelési rendszerek segítségével.

A természeti források hatásos megőrzése érdekében Ukrajna Miniszterelnöki Hivatala elrendelte azok állami jegyzékbe vételét és kataszterbe vonását. Ukrajnában a következő kataszterek vannak: az állatvilág állami katasztere (1994); a növényvilág állami katasztere (2006), a természetvédelmi alap területeinek és objektumainak állami katasztere (2005) stb.

Jegyezzétek meg!.

Kataszter - lista vagy jegyzék, például természeti forrásoké (földek, vizek, erdők, növényi, állati). Ez egy információs rendszer, amely ismeretek rendszerét tartalmazza, és amit felhasználnak az államigazgatás rendszerében.

Feladat. Ismerkedjetek meg az említett kataszterek hivatalos oldalán azok feladataival és funkcióival! Ukrajna - ásványi kincsekben gazdag ország. A jelenkor igényli ezek ésszerű felhasználását. Javasoljátok tervet a vidéketek természeti forrásainak (választás szerint) megőrzésére!

Ukrajna nemzetközi együttműködése a természetvédelem terén

azért fontos, mert: a jelenlegi ökológiai problémák nem az egyes országok problémái; a jelenkori ökológiai krízis globális mértékű. Ukrajna nemzetközi együttműködését a természetvédelem terén „A természetvédelemről szóló” ukrán törvény (71. cikkely) határozza meg. Mint ENSZ tagállam, Ukrajna 18 természetvédelmi megállapodásban vesz részt. Csatlakozott a természetvédelmi monitoring globális rendszerének egyezményéhez (1972), a fauna és flóra vadfajainak nemzetközi kereskedelmi egyezményéhez (1975), a biológiai sokféleség megőrzésének egyezményéhez (1992), az ENSZ klímaváltozás egyezményéhez (1992) stb.

Európai szinten Ukrajna egyezmények résztvevő tagja, mint A flóra és fauna védelméről és természetes közegben való létezése Európában egyezményhez (1982), Nyugat Európa erdeit károsító okok elhárítása és megelőzése egyezményhez (1984), a Biológiai és táji sokféleség összeurópai stratégiájához (1995) stb.

A nemzetközi természetvédelmi projektek megvalósításáról nem csak az országok kormányai gondoskodnak, hanem különböző szervezetek is. 1991-ben

a Világbank és az UNEP (ENSZ Környezetvédelmi Programja) pénzügyi szervezetet hozott létre - a Globális Környezeti Alapot, amelynek tagja a világ több mint 155 országa, köztük Ukrajna. Az alap fő célja - pénzügyi finanszírozási mechanizmusok kidolgozása és megvalósítása, amelyekkel kedvezményes hiteleket nyújtanak az országoknak a globális ökológiai problémák megoldására irányuló projektek kivitelezéséhez.

A természetvédelemre irányuló együttműködések kiterjesztése váltja ki a nemzetközi fórumok megszervezését. Például, Párizsban (Franciaország) 1968-ban tartották az UNESCO nemzetközi konferenciáját a bioszféra forrásainak racionális felhasználása és védelme témakörben, és elfogadták „az ember és a bioszféra” programot (ang.: The Man and the Biosphere Programme), amely az UNESCO nemzetközi biológiai programjának folytatása. 1972-ben Stockholmban tartottak természetvédelmi konferenciát. Itt fogadták el az „ENSZ környezetvédelmi programjának” (UNEP) létrehozási szándékát. A UNEP-nek köszönhetően először hozták létre a bioszféra állapotát és változásait monitorozó globális rendszert.

A nemzetközi természetvédelmi együttműködés fontos dokumentuma, amelyet Ukrajna által is megszavazott, A Természet Globális Kartája, amely kinyilvánította az élet minden megjelenési formájának élethez való jogát. Ezt a nemzetközi dokumentumot 1982. október 28-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése, a következő természetvédelmi alapelvek hirdetésével:

• a természetet tisztelni kell, és nem szabad károsítani főbb folyamatait;

• az élet genetikai alapja nem kerülhet veszélybe; minden faj populációit legyen az vad vagy háziasított meg kell őrizni legalább a túléléshez szükséges szinten; e célból biztosítani szükséges élőhelyeiket;

• a Föld minden mind szárazföldi, mind tengeri területe alárendelteinek ezeknek az alapelveknek; különleges védelmet kell adni minden egyedi és tipikus ökoszisztémának és a ritka vagy veszélyeztetett fajok élőhelyeinek;

• az ember által használt ökoszisztémákkal és organizmusokkal, földi, tengeri és légköri forrásokkal úgy kell bánni, hogy eléljük és fenntartsuk optimális, stabil produktivitásukat, miközben nem szabad veszélyeztetni más, velük együtt létező ökoszisztémák vagy fajok integritását;

• a természetet meg kell védeni a háborúk vagy egyéb veszélyeztető cselekmények okozta degradációtéi.

Ukrajna nemzetközi együttműködését a természetvédelem és a biodiverzitás megőrzésének területén a Világbank, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, a Globális Környezeti Alap, az ENSZ Fejlesztési Programja stb. támogatja.

Kulcsszavak és fogalmak

Ukrajnai biológiai sokféleség megőrzése koncepció, Ukrajnai biológiai sokféleség megőrzésének 2005-2025 országos programja koncepció, kataszter, A Természet Globális Kartája.

1. Ukrajna melyik állami szerve tölt be vezető szerepet a természetvédelmi állami politika megvalósításában? 2. Milyen törvényi háttere van Ukrajnában a természetvédelemnek? 3. Jellemezzétek Ukrajna természetvédelmi törvényhozásának főbb állásfoglalásait!

4. Mi a célja az állatvilág állami kataszterének és a növényvilág állami kataszterének?

5. Mi a jelentősége a nemzetközi együttműködésnek a természetvédelemben? 6. Milyen a környezetvédelemmel és a biodiverzitás megőrzésével foglalkozó együttműködésekhez csatlakozott Ukrajna? 7. Milyen fő alapelvei vannak a természet globális chartájának?

Ukrajna milyen törvényei biztosítják a lakosság ökológiai biztonságát?

 

Ez a tankönyv anyaga Biológia 11. osztály Osztapcsenko, Bálán

 Попередня сторінка:  47. A jelenlegi biodiverzitás megőrzésének módjai
Наступна сторінка:   49. Ukrajna vörös és zöld könyve. Ukrajna természet-védelmi ala...^