Інформація про новину
  • Переглядів: 167
  • Дата: 4-06-2020, 19:38
4-06-2020, 19:38

50. A fenntartható fejlődés koncepciója és jelentősége

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Попередня сторінка:  49. Ukrajna vörös és zöld könyve. Ukrajna természet-védelmi ala...
Наступна сторінка:   51. A biológia belépése a mezőgazdaságba: a „zöld forradalom...

Emlékezzetek, milyennek kell lennie a természeti források racionális felhasználásának!? Mit nevezünk akvakultúrának? Mi a biodízel? Hogyan állítják elő? Milyen településeket hívunk megapoliszoknak? Milyen lehetséges okai lehetnek a jelenlegi fokozatos klí maváltoz ásnak?

Már tudjátok, hogy a társadalom további fejlődése nem lehetséges az emberi tevékenység (tudományos, gazdasági, oktatás, társadalmi élet) ökológizációja nélkül. Már megismerkedtetek a különböző koncepciókkal és programokkal, amelyek célja a biodiverzitás megőrzése, a természet szennyezéstől való védelme stb. A XX. század második felétől felmerült az igénye egy mindent átfogó koncepciónak, ami számításba venné a környezet állapotának romlását, és egyúttal a társadalom gazdasági és szociális fejlődését.

Az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban rendezett Környezet és fejlődés konferenciája rögzítette a környezetvédelem (hátterében a fenntartható fejlődéssel) 27 alapelvét. A 2012-ben tartották meg a fenntartható fejlődésről szóló ENSZ-konfe-renciát; az ENSZ Közgyűlése által elfogadott záródokumentumának címe: „A jövő, ahová tartunk”.

Jegyezzétek meg!.

Fenntartható fejlődés (ang.: sustainable development) - a társadalom gazdasági és szociális változásainak folyamata, amely segítségével létrejön az egyensúly a modern szükségletek kielégítéséhez szükséges természeti források felhasználása és a jövő nemzedékei között, beleértve azok jogát a biztonságos és egészséges társadalomra, és a saját szükségleteinek kielégítésére. Magyarán mondva, a modern társadalom felelősséggel tartozik azért, hogy milyen állapotban adja tovább a környezetet és a természeti forrásokat a következő nemzedékeknek.

A fenntartható fejlődés koncepcióját az ENSZ környezet és fejlődés nemzetközi Bizottsága dolgozta ki. Ezt a bizottságot az ismert norvég társadalmi aktivista és politikus Gro Harlem Brundtland vezette. G. H. Brundtland hozta létre a „fenntartható fejlődés” kifejezést. 1987-ben a bizottság kiadta a jelentés szövegét: „Közös jövőnk” („Brundtland jelentés ” is nevezik) címmel, amelyet a fenntartható

fejlődés optimális módjainak keresésére szánt. Az ENSZ Közgyűlése még ebben az évben elfogadta a jelentést. A Brundtland bizottság elismerte, hogy a modernkori ökológiai problémák nem lokális, hanem globális jellegűek.

A társadalmi gazdasági fejlődés jelenkori szintje miatt szükség lett a nemzetközi együttműködés kölcsönös hangolására a környezetminőség betartása érdekében. Ezért a fenntartható fejlődés koncepciója felhívja az országok figyelmét azokra az ökológiai irányultságú megvalósítandó intézkedésekre, amelyek a nemzeti gazdaság struktúrájának (energetika, közlekedés, ipari termelés, mezőgazdaság) összehangolását, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok átgondolását és minden társadalmi tevékenység ökológizációját igénylik. A koncepciónak három fő összetevője van (50. 1. ábra).

2016. január 1-én hivatalosan hatályba lépett a fenntartható fejlődés 17 célja. Ezeket „Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig” című globális program keretein belül adták elő, és az ENSZ csúcstalálkozón az országok vezetői elfogadták (2015).

Feladat. Alkossatok csoportokat! Elemezzétek a fenntartható fejlődési célokat! Az internetes források segítségével fejtsétek ki tartalmukat! A beszélgetések alatt hozzatok fel példákat a fenntartható fejlődési célok ukrajnai megvalósításáról! Javasoljatok intézkedéseket és eljárásokat a hatásosabb megvalósítás érdekében! A fenntartható fejlődés mely problémáinak megoldása a legaktuálisabb Ukrajnában? (Az összegyűjtött információkat használjátok fel a 3. számú gyakorlati munkában!)

A szegénység minden formájának megszüntetése a világon mindenhol.

Az éhínség megszüntetése, élelmiszer-biztonság létrehozása, az élelmezés fejlesztése és fenntartható mezőgazdaság létrehozása.

Egészséges élet biztosítása és a jólét megteremtése minden korosztályban élő minden egyes ember számára.

Átfogó és igazságos minőségi oktatás megteremtése és egész életen át folytatott tanulmányokra való lehetőségek megteremtése mindenki számára.

Nemek közötti egyenlőség létrehozása, és minden nő és lány felemelkedésének elősegítése.

Fenntartható vízgazdálkodás biztosítása, a vízhez és közegészségügyhöz biztosított hozzáférés minden ember részére.

Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energia biztosítása mindenki számára.

Jó tudni

A nemzetközi energiaügynökség adatai szerint 2014 és 2019 között a megújuló energiaforrások felhasználása 40 %-ra kell növekedjen. Németország 2018-ban a felhasznált elektromos energiájának 38 %-át állította elő megújuló forrásokból (50. 2. ábra).

Hosszan tartó, átfogó és fenntartható gazdasági növekedés létrehozása, teljes és eredményes foglalkoztatás, valamint méltó munka biztosítása mindenki számára.

Alkalmazkodó infrastruktúra kiépítése, átfogó és fenntartható iparosodás megteremtése, valamint az innováció támogatása.

Egyes országokon belüli és országok közötti egyenlőtlenségek csökkentése.

Fenntartható, befogadó, biztonságos és alkalmazkodó városok és emberi települések létrehozása.

Fenntartható fogyasztási és termelési szokások kialakítása.

Gyors cselekedetek a klímaváltozás és hatásai leküzdésének érdekében.

A fenntartható fejlődés érdekében az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata.

A Föld ökoszisztémáinak fenntartható használata, fenntartható erdőgazdálkodás, az elsivatagosodás leküzdése, valamint a talaj degradációjának visszafordítása, valamint a biodiverzitás csökkenésének megállítása.

50. 2. ábra. Megújuló energiaforrások (Feladat: figyelmesen nézzétek meg az ábrát, és jellemezzétek a látható megújuló energiaforrásokat! Nevezzétek meg az ábrán látható megújuló energiaforrások alkalmazásának pozitív és negatív oldalait; javasoljatok még ilyen

forrásokat!)

A fenntartható fejlődés érdekében a békés és befogadó társadalmak elősegítése, mindenki számára elérhető igazságszolgáltatás biztosítása, és minden szinten hatékony, felelősségre vonható és befogadó intézmények létrehozása.

A végrehajtás módjainak biztosítása, és a fenntartható fejlődés globális partnerségének felélesztése.

Tehát, a bioszféra mint globális ökoszisztéma, forrásai, még a megújulok is, korlátozottak, még bolygónk lakossága és szükségletei gyors tempóban növekszik, geometrikus progressziót mutat. Ezért az emberiség fenntartható fejlődése csak akkor lehetséges, ha az emberi társadalom és a természet kapcsolata harmonikus lesz, vagyis bioszféra állapota megegyezik majd a V. I. Vernadszkij által nooszfé-rának nevezett elgondolással.

1. Jellemezzétek a fenntartható fejlődést!

2. Mik a fenntartható fejlődés koncepciójának megvalósítási céljai? 3. Milyen szerepe van V. I. Vernadszkij tanításainak A fenntartható fejlődés kialakításában és megvalósításában?

Miért élvez prioritást a fenntartható fejlődés koncepciójában a szegénység minden formájának megszüntetése?

3. SZÁMÚ GYAKORLATI MUNKA

VIDÉKÜNK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A munka célja: felhasználva az irodalmi és internetes forrásokat, illetve a média információit, értékeljétek a régiótok ökológiai állapotát; az elemzett információk alapján készítsetek javaslatokat az adott térség1 ökológiai szituációjának javítására!

A munka menete

1. Elemezzétek a kapott információkat régiótok főbb objektumairól, amelyek forrásai lehetnek valamilyen szennyezések! Például: ipari cégek, autópálya, benzinkút, repülőtér, vasút, hő- vagy atomerőmű, más energetikai objektumok, nagy agráripari komplexumok, háztartási vagy ipari hulladék tároló stb. Nevezzétek meg a potenciális környezetszennyező anyagok típusát és lehetséges negatív hatását az emberi egészségre! Az elemzés eredményeit foglaljátok össze táblázatban!

2. Határozzátok meg azokat a természetes és mesterséges komplexumokat (erdők, erdős parkok, parkok, vizek), amelyek felhasználhatóak pihenési célra! Határozzátok meg a zöld terület típusát, méretét, ökológiai állapotát! Az eredményeket foglaljátok össze táblázatban!

3. A kapott információk alapján vonjátok le a régiótok ökológiai állapotára vonatkozó következtetéseket, megnevezve főbb objektumait, amelyek károsíthatják a környezetet! Ha lehetőség van rá, mutassátok be vidéketeken mennyire tartják be az egészségügyi normákat. Tegyetek olyan javaslatokat az ökológiai szituáció javításának lehetséges módjaira, amelyek nem okoznak gazdasági veszteségeket! Mutassátok be régiótok főbb zöld területeit és jelenlegi állapotát! Tegyetek javaslatokat ezek állapotának javítására és hatásosabb használatára!

1 Minden tanuló fordítson bizonyos időt a szükséges információk begyűjtésére. Periodikusan beszámolnak a tanárnak a begyűjtött információ mennyiségéről.

9. TÉMA

A BIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSA A NEMESÍTÉSBEN, A BIOTECHNOLÓGIÁBAN ÉS AZ ORVOSLÁSBAN

Ebben a témakörben megismerkedtek:

a biológiai kutatások eredményeivel a biotechnológia, a mezőgazdaság és az orvoslás területén;

a modern nemesítés céljaival és feladataival;

a növény-, állat - és mikroorganizmus nemesítés modern megközelítéseivel;

a modern biotechnológia fő irányzataival és módszereivel;

a sejt és génsebészet szerepével a modern nemesítésben és biotechnológiában;

az emberi génsebészet eredményeivel és rizikóival;

a farmakogenetikával, mint a perszonalizált medicina alapjával;

a biológiai biztonság legújabb biotechnológiai eljárások fejlődésével kapcsolatban álló problémáival;

a biológiai fegyverekkel, a biológiai terrorizmussal és a biológiai védelemmel.

 

Ez a tankönyv anyaga Biológia 11. osztály Osztapcsenko, Bálán

 Попередня сторінка:  49. Ukrajna vörös és zöld könyve. Ukrajna természet-védelmi ala...
Наступна сторінка:   51. A biológia belépése a mezőgazdaságba: a „zöld forradalom...^