Інформація про новину
  • Переглядів: 361
  • Дата: 9-06-2020, 21:52
9-06-2020, 21:52

27. Az ukrán állam és területe

Категорія: Tankönyvek magyar » Földrajz

Попередня сторінка:  26. A politikai földrajz
Наступна сторінка:   28. Ukrajna népessége: a népességszám dinamikája, a természetes...

EMLÉKEZZ VISSZA!

Milyen Ukrajna területének nagysága? Milyen az ország földrajzi fekvése?

Mit rejt az ukrán állam fogalom. Minden ember az állam fogalmába saját értelmezését fekteti, ami azzal a hellyel kapcsolatos, ahol született, él és tevékenykedik. Az említett fogalom tudományos értelmezését különböző szféra (történelem, politika, jogtudományok, földrajz és mások) tudósainak munkáiban lelhetjük meg. Azonban minden meghatározásnál egységes az állam értelme mint képződményé, amelynek jellemzői a függetlenség és a szuverenitás, bizonyos jogi rendszer és a politikai hatalom.

Az Alkotmány szerint Ukrajna szuverén és független, szociális, jogállam. Az állam demokratikus jellegét az Alkotmány 5. cikkelye pontosítja, Ukrajnát köztársasággá nyilvánítja kormányzati formája alapján, valamint rögzíti az ukrán államban a néphatalom elvét. A népet a szuverenitás hordozójaként és a hatalom egyetlen forrásaként ismeri el. A demokratizmust mint kormányzási formát Ukrajnában azzal is meghatározzák,

hogy az államhatalom törvényhozói, végrehajtói és igazságügyi alapokon valósul meg. Az illetékes hatóságok hatáskörüket az Alkotmány által meghatározott határokon belül és Ukrajna törvényeivel összhangban gyakorolják.

FÖLDRAJZI KALEIDOSZKÓP

A szociális állam fogalmat 1859-ben vezették be a tudományba. A hazai tudósok úgy tartják, hogy a szociális állam olyan állam, amely törekszik biztosítani minden polgárának a tisztességes életfeltételeket, a szociális védettséget, a közös részvételt a gazdaság irányításában, azonos feltételek megteremtését az egyén önmegvalósítására. Felismerték, hogy az állam akkor gazdag, ha a középosztály egész népességen belüli részaránya meghaladja a 60 %-ot.

Az ukrán állam területe. Az állami terület fogalommal már megismerkedtetek a 8. osztályos földrajz tanulmányozásánál. Tehát, Ukrajna állami területe - szárazulat, vizek, a föld méhe és a légtér, amire kiterjed Ukrajna állami szuverenitása. Az állami terület státuszát Ukrajna Alkotmánya határozza meg. Ukrajna állami területének mai határait a szomszédos országok határai körvonalazzák. Ezeket jogutódlás eredményeként határozták meg és Ukrajna függetlenségének kikiáltása után erősítették meg 1991-ben kétoldalú egyezményekkel mindegyik szomszédos állammal.

Ukrajna Alkotmánya szerint Ukrajna területe a meglévő határok között egységes és sérthetetlen. Más országok kötelesek tartózkodni mindennemű beavatkozástól az ukrán állam területi szuverenitására. Saját területének határain belül az állam a lakosság egyedüli hivatalos képviselője. Ukrajna állami területe - létezésének anyagi bázisa. Az Alkotmányban rögzítve van, hogy a föld és a méhe, a légköri levegő, a vízi és más természeti erőforrások, amelyek Ukrajna határain belül helyezkednek el, a kontinentális self erőforrásai kivételes (tengeri) gazdasági övezetként az ukrán nép tulajdonjogi objektumai.

Ukrajna politikai-földrajzi fekvésének sajátosságai. Az ország politikai-földrajzi fekvése - elhelyezkedése más országokhoz, elsősorban a szomszédos országokhoz, valamint a katonai-politikai tömbökhöz, szervezetekhez, uniókhoz, politikai eseményekhez viszonyítva, amelyek hatással vannak vagy lehetnek úgy az ország politikai irányvonalára, mint a politikai-gazdasági kapcsolatokra a régióban és a világban. Ezért az ország politikai-földrajzi fekvése sajátosságainak elemzése mindig aktuális. Ez az elemzés választ követel a következő kérdésekre: biztonságosak-e az államhatárok a szomszédos országokkal; vannak-e úgynevezett forró pontok a határos országokban; milyen az ország katonai-stratégiai potenciálja; részt vesz-e az ország a békefenntartó műveletekben stb.

Ukrajna területe köztes helyet foglal el a nyugati és a keleti európai népek és kultúrák között, egyidejűleg helyezkedve el Kelet- és Közép-Európában. Pont ez a helyzet néha negatív szerepet játszott Ukrajna történelmében. Az állam fejlődésének mai szakaszában politikai-földrajzi fekvése előnyös és ugyanakkor bonyolult. Ukrajna nyugaton több országgal szomszédos, közöttük található Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia. Ukrajna nyugati szomszédjai az Európai Közösség és a NATO hatásszférájában vannak. Az európai integrációt választva külpolitikai irányvonalának, Ukrajna aktívan együttműködik az európai országokkal a társadalmi élet különböző szféráiban.

-

lamhatárok közel 40 %-a esik Oroszországra. Az európai irányvonal választása a független Ukrajna fejlődéséhez sok problémát hozott létre a kapcsolatokban Oroszországgal. 2014 elejére az állam politikai-földrajzi fekvése bonyolultabbá vált a nemzetközi jog normáinak megsértése következtében Oroszország által. Ennek eredményeként keleti szomszédunk által annektálva lett a Krími AK és Szevasztopol, komoly konfliktus alakult ki Donbászon. Donyeck és Luhanszk megye egy része önálló köztársaságnak kikiáltott képződmények részévé vált és kikerült Ukrajna ellenőrzése alól, teljes mértékben Oroszország támogatását élvezi. Ukrajna szomszédos helyzetének negatív vonása fekvésének közvetlen közelsége az önállóan kikiáltott Dnyeszter-melléki köztársasághoz Moldova területén.

Ukrajna tengeri határai a Fekete- és az Azovi-tengerben közel 2000 km-t tesznek ki. Ukrajna, mint szomszédjai a tengeren - Bulgária, Grúzia, Oroszország, Románia és Törökország - tagjai a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés Szervezetének. Tevékenységük teljesen az integráció gazdasági aspektusaira koncentrálódik. Ellenben Ukrajna tengeri határain is komoly probléma áll fenn, amelyet Oroszország provokál már hosszú ideje, 2018 folyamán blokád alatt tartotta az ukrán és a nemzetközi hajók számára a Ker-csi-szorost. Jelenleg Ukrajna több mint 20 nemzetközi szervezet állandó és eléggé befolyásos tagja. 2015 októberétől országunk negyedízben lett nem állandó tagja az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Biztonsági Tanácsának. Összességében, Ukrajna politikai-földrajzi fekvése lehetőséget teremt integrálódni Európa nemzetközi kollektív biztonsági rendszerébe, amely kimutatta békeszeretetét és hatékonyságát. Az ilyen rendszerekbe való belépés jelentősen megjavítaná Ukrajna helyzetét független államként.

Ukrajna közigazgatási-területi felépítésének és a megreformálásának sajátosságai. A közigazgatási-területi felépítés - az állam területének felosztása bizonyos részekre a helyi kormányzás szervezéséhez. Ukrajna közigazgatási-területi felépítése hosszú fejlődési utat tett meg. Különleges esemény volt létrehozásának történelmében Ukrajna függetlenségének kikiáltása 1991-ben. Az Alkotmánynak megfelelően, Ukrajna közigazgatási-területi felépítésének rendszerét a Krími Autonóm Köztársaság, a megyék, a járások, a városok, a városok kerületei, a nagyközségek és a falvak alkotják.

A közigazgatási-területi felépítés legfelső szintje a megye, amelyekből Ukrajnában 24 található. A közigazgatási megye - Ukrajna területének nagy része, amelynek pontosan

-

nában a megyék átlagos területe 24 ezer km2. A legnagyobb területű megye az Odesszai (33,3 ezer km2), a Dnyipropetrovszki és a Csernyihivi megye (mindkettő 31,9 ezer km2). Megjegyezhetjük, hogy a keleti megyéknek nagy területe és népessége (történelmileg így alakult) van.

A közelmúltig Ukrajnában több mint 11,5 ezer városi, nagyközségi és falusi közösséget tartottak számon, amelyek közül csaknem a felében a lakosság száma nem érte el az 1000 főt. Ezeken a településeken a szociális-gazdasági és az emberi potenciál jelentéktelen, nem tudnak magas színvonalú közszolgáltatásokat biztosítani. Ennek következtében nyilvánvaló az a tény, hogy a hatalom decentralizációjának fő feladatait megvalósítani csak abban az esetben lehetséges, ha megreformálják az ország hatályban lévő közigazgatási-területi felépítését. A reformok végrehajtásának jogi alapjául Ukrajna törvényei szol-

gálnak: A területi közösségek önkéntes egyesüléséről és A tehetős területi közösségek

kialakításának módszertana.

Jelenleg a közigazgatási-területi reform, amely a önálló egyesült területi közösségek (ETK) megalakításáról szól, folyamatban van. Ez a folyamat eléggé bonyolultan megy végbe, mert: először, a lakosság csak bizonyos rétegének érdekeit érinti; másodszor, számos olyan kérdés van, amelyet a törvényhozás szintjén kell megoldani; harmadszor, megvalósításában a hatalom nem minden regionális szerve és helyi önkormányzata érdekelt. 2018 november elejének állapota szerint 865 egyesült területi közösséget hoztak létre. Ezek összetételébe 3981 korábbi helyi tanács lépett be. Az ETK-kban több mint 8,4 millió ember él. Kidolgozták a közösségek általános problémáinak megoldási mechanizmusát: a szemét elszállítása és feldolgozása, a közös infrastruktúra fejlődése stb. Már 274 együttműködési szerződés van megvalósulási folyamatban, és ezt a mechanizmust 1096 közösség használta ki.

ELLENŐRIZD TUDÁSOD

EZT TUDNI KELL:

Ukrajna szuverén, független, demokratikus, szociális, jogállam;

Ukrajna területe a hatályban lévő határokon belül egységes és sérthetetlen;

az Ukrajna területe

légtér, amelyekre kiterjed Ukrajna állami szuverenitása;

Ukrajna politikai-földrajzi fekvése kedvező az állam politikai és gazdasági fejlődéséhez;

a közigazgatási-területi felépítés szempontjából Ukrajna területe a felső szintű közigazgatási-területi egységek összterülete.

AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

1.

2. Fe

vételét a nemzetközi szervezetekben.

3. Az

az ukrán állam szociálisan orientált.

4. Fe

Készíts következtetéseket a közigazgatási-területi reformok végrehajtásáról Ukrajnában.

Ukrajna

régiói

Ukrajna Miniszteri Kabinetje által jóváhagyott közösségek száma

Ténylegesen létrehozott közösségek száma

     

5.

Értekezlet záróokmánya) - az egységes, békés, demokratikus Európa megépítésének cselekvési programjával. Állapítsd meg, milyen államközi megállapodások vannak a nemzetközi jogi, katonai-politikai, gazdasági és humanitárius szférában.

UKRAJNA NÉPESSÉGE

EZT TUDNI KELL, HOGY KÉPESEK LEGYÜNK:

jellemezni a népesség természetes és mechanikus mozgását, nemi-és korszerkezetét; kiegészíteni, elemezni a statisztikai és kartográfiai anyagot Ukrajna népességéről; meghatározni a népesség demográfiai folyamatainak és letelepedésének térbeli törvényszerűségeit Ukrajnában;

megmagyarázni a demográfiai helyzet és az urbanizációs folyamatok sajátosságait az országban;

alkalmazni az Ukrajna természetes és mechanikus népességmozgása, az Ukrajna népességének nemi- és korszerkezete, az urbanizáció Ukrajnában, a szuburbanizáció, a dzsentrifikáció, az életminőség, a lakosság foglalkoztatása fogalmakat; használni a születések, a halálozások, a természetes szaporulat, a népsűrűség, az urbanizáció Ukrajnában kartogramok elemzésének módszereit.

 

Ez a tankönyv anyaga Tankönyv földrajz 11. osztálya Pesztusko, Uvarova, Dovgan

 Попередня сторінка:  26. A politikai földrajz
Наступна сторінка:   28. Ukrajna népessége: a népességszám dinamikája, a természetes...^