Інформація про новину
  • Переглядів: 230
  • Дата: 9-06-2020, 22:05
9-06-2020, 22:05

29. Ukrajna nemzetgazdaságának jelenlegi vonásai

Категорія: Tankönyvek magyar » Földrajz

Попередня сторінка:  28. Ukrajna népessége: a népességszám dinamikája, a természetes...
Наступна сторінка:   30. Ukrajna konkurencia-előnyei a mezőgazdasági termékek, az érce...

EMLÉKEZZ VISSZA!

Mi a nemzetgazdaság, a nemzetközi munkamegosztás? Miben rejlik a gazdaság szektorális modelljének a lényege? Milyen mutatói vannak a gazdasági fejlődésnek?

A nemzetgazdaság szerkezete. Ukrajna nemzetgazdasága — vállalatok, háztáji gazdaságok és intézmények összessége, amelyek államunk területén belül működnek. A nemzetgazdaság bizonyos szerkezettel, irányítási rendszerrel rendelkezik, jellemzők rá bizonyos szociális-gazdasági viszonyok. A nemzetgazdaság fontosabb jellemzői közé tartozik a gazdasági potenciál — a meglévő és a konkrét ország aktualizálására alkalmas fő forrásai és eszközei, valamint az egységes gazdasági rendszer elemei, amelyeket felhasználnak vagy felhasználhatnak a gazdasági növekedéshez és a szociális-gazdasági fejlődéshez. A gazdasági potenciál a munkaerők mennyiségétől és minőségétől, a természeti erőforrások kedvező meglététől, a termelési kapacitástól, a termelési infrastruktúra fejlődésének szintjétől függ, valamint a tudomány, a technika és az innovációs technológiák fejlődésének mértékétől (29.1. ábra).

Ukrajna nemzetgazdaságának alapja a termelői és a nem-termelői szférák, amelyekhez hozzá tartozik az ipar, a mezőgazdaság, az építőipari komplexum, a közlekedés, a hírközlés, a banki rendszer, az egészségvédelem, az oktatás és mások. Ukrajna nemzet-

gazdaságát a közgazdász-tudósok szektorokra osztják. A gazdaság szektora - a nemzetgazdaság néhány elemének összessége, amelyek egyesítik a közös technológiai, a termelői és a szervezési-jogi sajátosságokat.

Amint már tudjátok a 9. osztályos földrajzból, Ukrajna gazdaságának szektorális szerkezetében a primer és a szekunder szektorok érvényesülnek. A primer szektorhoz tartozik a mezőgazdaság és az erdőgazdaság, a halászat, a bányaipar. Ezeket egyesíti a nyersanyagok termelése, például a mezőgazdasági növénykultúrák termesztése, a fakészletezés, az ásványi nyersanyagok bányászata - a szén, a kőolaj, a földgáz stb., valamint feldolgozásuk félkész-áruvá. Ukrajna nemzetgazdaságának szekunder szektorát az ipar és az építőipar alkotja. Ennek a szektornak a tevékenysége a villamos-energia, a vas- és a színesfémek, valamint vegyipari, könnyűipari, élelmiszeripari és gépgyártási termékek előállítására irányul. Ukrajnában képviselve van még más, a gazdasági tevékenység úgynevezett szervizek része, ami a gazdaság tercier szektorához tartozik. Legfőbb céljuk a lakosság, valamint a primer és a szekunder szektorok vállalatainak kiszolgálása. A gazdaság tercier szektorához tartozik a közlekedés és a kereskedelem, az oktatás, a tudomány, az egészségvédelem, valamint a banki, a biztosítási, a turisztikai és más tevékenységfélék.

Az ukrajnai nemzetgazdaság állapota jellemzésének mutatói. Ismeretes, hogy a gazdaság általános állapotának értékeléséhez Ukrajnában ugyanolyan mutatókat használnak, mint a világ más országaiban. Például, az éves termelés eredményeinek értékeléséhez a bruttó hazai termék (GDP) mutatóját használják. Emlékezzünk vissza, hogy a GDP jellemzi az év folyamán az országban előállított késztermékek és szolgáltatások összpiaci értékét. Tartalma szerint közeli a GDP-hez, viszont valamiben különbözik tőle a bruttó nemzeti termék (GNP) mutatója (29.2. ábra).

Az elvi különbség közöttük abban rejlik, hogy a GNP mindent figyelembe vesz, ami az ország polgárai által lett létrehozva nemcsak saját országuk területén, hanem külföldön is, viszont nem veszi figyelembe, amit nem az ország polgárai (külföldiek) hoznak létre, külföldi erőforrások felhasználásával az ország területén. A GDP ellenkezőleg, figyelembe vesz mindent, amit a belföldi és a külföldi állampolgárok hoznak létre a saját és a külföldről behozott erőforrásokból az ország területén, viszont nem veszi figyelembe azt, amit az ország állampolgárai hoznak létre a határain kívül. A GDP mutatóit felhasználják

az életviszonyok és az ország jóléti szintjének meghatározására és összehasonlítására. Ilyen mutató például az egy főre jutó GDP.

A függetlenség évei alatt országunkban az egy főre jutó GDP legmagasabb mutatója 2008-ra esett, amikor 4095 dollár volt. Tíz év múlva már 1,5-szer alacsonyabb volt - 2820 dollár. Az ilyen esést a szakértők a világgazdasági krízissel, valamint a geopolitikai eseményekkel magyarázzák, amelyek Ukrajnában 2014-ben kezdődtek el. Európa leggazdagabb országában, Luxembourgban minden ember 43-szór magasabb jövedelemmel rendelkezik, mint egy ukrán állampolgár, Németországban 17-szer, aki Lengyelországban él, 6-szor magasabbal. Ukrajna az európai országok sorában az utolsó előtti: alacsonyabb szinten csak Moldova van.

Fontos a GDP dinamikája. Ukrajna gazdaságának fejlődése az utóbbi években instabil dinamikát mutat, amelyet megerősít szektorainak különböző reakciója a mai kihívásokra. Következésképpen, az innovációs tevékenység szintjének csökkenése, és ezzel egészében véve, a nemzetgazdaság versenyképessége (az ukrán vállalatok és termékeinek versenyképesség-adottsága más országokkal) is. Porosenko államelnök 2017-ben kihirdetett nemzeti jelentésében az innovációs aktivitás mutatója, vagyis a vállalatok innovációs tevékenysége Ukrajnában nem haladta meg a 20 %-ot, amikor az Európai Unió országaiban az átlagos mutató közel 44 % volt.

FÖLDRAJZI KALEIDOSZKÓP

Az Ukrajnai Gazdaságfejlesztési és Kereskedelmi Minisztérium szakértői azt várják, hogy a 2018. év eredményei alapján az ország GDP-je 3,1 %-kal fog emelkedni. Ugyanakkor a gazdaság növekedése 2019-ben 3 %-os szinten várható, 2020-ban 3,9 %-os. A szakértők véleménye szerint a stabil gazdasági fejlődés elérése érdekében Ukrajnában hosszútávon át kell térni a gazdasági fejlődés innovációs-befektetési modelljére, ami lehetőséget teremt stabilan magas GDP-növekedést elérni 6-7 %-os szinten, figyelembe véve a minőségi szerkezeti változásokat. Ez az irányvonal megfelel a fenntartható fejlődés céljainak, amelyeket Ukrajna életbe léptet.

A bruttó hazai terméket a gazdaság összes szektorában állítják elő, közöttük ott is, ahol szolgáltatásokat állítanak elő. A GDP-mutató elemzése az egyes ágazatok hozzájárulásának szempontjából nagyon fontos, mert ez a szerkezet az ország fejlődésének bizonyos időszakára mutat — preindusztriális (agrár), indusztriális (ipari), poszt-indusztriális. Ukrajna nemzetgazdaságának szerkezetében a GDP létrehozásának

fő része a gazdaság primer és szekunder szektoraira esik. Azonban a tercier szektor részaránya több mint kétszeresen elmarad ettől a mutatótól a világ fejlett országaiban. Ezek szerint a jellemzők szerint országunk az indusztriális fejlődés fázisában van. Más mutatók között, amelyeket felhasználnak a nemzetgazdaság állapotának elemzéséhez, a GDP és az egy főre jutó GDP mellett, kiszámítják a nettó nemzeti terméket, a nemzeti jövedelmet és a személyi jövedelmet is.

A nemzetgazdaság mai állapota. A függetlenség megújítása után 1991-ben Ukrajna reformokat valósított meg, amelyek a hatékony piacgazdaság létrehozására irányultak. Az ország átmeneti fejlődési szakaszának fő változási iránya a nemzetgazdaság szuverenizálása volt, határainak kialakítása, a tényleges állapot és az összetétel meghatározása, és végül a gazdaság világpiacra való kilépése. Fontos eseménnyé vált a gazdaság szerkezeti átalakítása a kvatemer és a kvitemer szektorok dominálásának eléréséhez a szerkezetben, amelyek fejlődése elősegítené a gazdasági fejlődés poszt-in-dusztriális, innovációs típusának felépítését. Ellenben, ahogy a mai realitások mutatják, Ukrajna GDP-jének szerkezetében a kvatemer (például, olyan termékek gyártása, mint a repülőgépek, a modem autók, a hajók stb.) és a kvitemer (a mikroelektronika fejlődése, modem hírközlési eszközök gyártása, innovációs információs technológiák) szektorok részaránya jelentéktelen. Nem felelnek meg az innovációs iránynak az alacsony kutatási és fejlesztési költségek sem, különösen az ukrán iparban.

A függetlenség évei alatt Ukrajnában főleg az állami szektor csökkentése és a privatizációs folyamatok fejeződtek be, sokoldalú gazdaság kialakítása, amelyben a különböző tulajdon- és vállalkozási formák optimális kölcsönhatásban vannak egymással. Tehát, az áttérés az egykor domináns állami tulajdonformáról a privát tulajdonformára, a gazdasági élet demokratizációja kedvező feltételeket teremtett a hatékony szabad vállalkozás és a munkaerő számára.

Ma államunk a versenyképes nemzeti árutermelés felépítésének útján halad és ennek alapjain a civilizált piaci kapcsolatok felé a világ sok országával és régiójával. Például, jelenleg versenyképesek a mezőgazdaság és az élelmiszeripar egyes ágazatai, amelyekre az ukrán export csaknem 35 %-a jut. Mint korábban is, országunk a világpiacra ásványi nyersanyagokat és fémeket szállít, amire az ukrán export negyede esik. Az exportban valamivel növekedett a gépgyártás termékeinek részaránya, csaknem 10 %-kal. Ukrajnának több ezer, többnyire kisebb, magas technológiájú vállalata van, és ez nagy versenyelőnyt jelent. Jelenleg sok lengyel közepes vállalat teszi át termelését Ukrajnába. Ez lehetőséget teremt országunknak az európai piac erőteljes beszállítójává válni. Tehát, Ukrajna jól képviselt a nemzetközi munkamegosztásban és törekszik a termékek körének bővítésére, ami versenyképes lesz a világpiacon. Ukrajna gazdasága egyre inkább szociálisan orientálódottá válik, és összességében kapcsolatban van az új típusú ember kialakításában, a társadalmi szféra fejlesztési prioritásává válik az anyagi felett. Fontos vonása az ukrán gazdasági fejlődés mai fázisának a regionalizáció és az önkormányzás mint a regionális és helyi gazdasági szervezetek rendszerének kialakítása, amelyek képesek az önfinanszírozásra és az önfejlesztésre, továbbra is a nemzetgazdaság elválaszthatatlan részét képezve. Ezenkívül, stratégiai feladat az ország gazdaságának ökologizálása, amelynek megvalósítása Ukrajna területének kiegyensúlyozott fejlődését vonja maga után: a természeti-erőforráspotenciál ésszerű kombináci

óját és kölcsönös kapcsolatát a termeléssel, a lakossággal, az infrastruktúrával, valamint a természeti környezet ökológiai állapotát mint a társadalom tevékenységének eredményét.

ELLENŐRIZD TUDÁSOD

EZT TUDNI KELL:

a nemzetgazdaság - vállalatok, háztáji gazdaságok és intézmények összessége, amelyek államunk határain belül működnek;

Ukrajna gazdaságának szerkezetében megkülönböztetnek termelői és nem-termelői szférákat, primer, szekunder és tercier szektorokat; a nemzetgazdaság állapotának jellemzéséhez a legfőbb mutatók: a GDP, a GNP, az egy főre jutó GDP;

Ukrajna a gazdasági fejlődés indusztriális (ipari) szakaszában van; a nemzetgazdaság fő vonásai jelenleg: a szuverenitás, a strukturális átalakítás, a vállalkozási szellem fejlődése, a versenyképes árutermelés létrehozása, szo-ciologizálás, ökologizálás.

AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

1. Mi

ba való átmenet jelenti. Szerinted Ukrajna milyen feltételek mellett válik posztin-dusztriális országgá?

2. Ma

lítva más európai országokkal.

3. A

lyekre való feljutás a világban. Szerinted a gazdaság milyen szektorainak termékei lesznek versenyképesek a világ piacain és miért?

GYAKORLATI MUNKA

10. Ukrajna szektorális gazdasági szerkezetének elemzése.

 

Ez a tankönyv anyaga Tankönyv földrajz 11. osztálya Pesztusko, Uvarova, Dovgan

 Попередня сторінка:  28. Ukrajna népessége: a népességszám dinamikája, a természetes...
Наступна сторінка:   30. Ukrajna konkurencia-előnyei a mezőgazdasági termékek, az érce...^