Інформація про новину
  • Переглядів: 201
  • Дата: 9-06-2020, 22:14
9-06-2020, 22:14

Földrajzi kifejezések jegyzéke

Категорія: Tankönyvek magyar » Földrajz

Попередня сторінка:  34. A nemzetgazdaság tercier szektora. az áruféleségek és szolgá...


A

Abszolút magasság a terepen — pont magassága a nulla méternek számított tenger szintje fölött.

Agroklimatikus erőforrások - a hő, a nedvesség és a fény aránya, amely a mezőgazdasági növénykultúrák ti övezetek határain belül.

Alföld - kedik el.

Anticiklon - mozgással. A szelek az anticiklonban az óramutató járásával megegyező irányban mozognak az északi féltekén és az óramutató járásával ellenkező irányban a déli féltekén.

Azimut (irányszög) - szög a terepen vagy a térképen, ami az északi irány és az adott pont között képződik.

Átlagéletkor - ség teljes számára.

B

Barométer—a légnyomás mérésére szolgáló műszer.

Bentosz - élőlények összessége, amelyek az óceáni, a tengeri és az édesvizű víztározók aljzatát népesítik be.

-

dő, az anyagi termelés vagy a szolgáltatási szféra ágazatához tartozó vállalati késztermék összértékeként számolják ki.

Belsőpolitika - politika, amelyet az országon belül folytatnak.

Biológiai erőforrások - élőlények vagy azok részeinek, populációknak vagy az ökoszisztémák bármely

-

kel rendelkeznek az ember számára.

Bioszféra — a Föld burka, amelyben az élő szervezetek összpontosulnak.

C

Civilizáció -

lis-politikai szerkezetének reprodukciója a rá jellemző szellemi normák, értékek, eszmék és életérzékek sajátos prioritása alapján.

Ciklon

járásával ellentétes irányban mozognak, az alsó részében a központja felé hajlanak, a déli féltekén az óramutató járásával megegyező irányban.

-

-

nyitva.

Cs

Csuszamlás - kőzettömegek lefelé csúszása a lejtőn a nehézségi erő hatására.

Család — az emberek egységes családcentrikus tevékenységén alapul, amely a házasság - szülők - családi viszonyok kötelékkel kapcsolatos.

D

Dezindusztrializáció - szociális és gazdasági változások folyamata, amelyet az ipari aktivitás csökkenése vagy teljes megszűnése idéz elő a régióban vagy az országban, különösen a nehéziparban.

Demográfiai krízis - a lakosság növekedésének gyors romlása, amelyet, többek között, a depopuláció folyamata idéz elő.

Demográfiai politika - az állami és más szociális intézmények célirányos tevékenysége a népesség reprodukciós folyamatainak szabályozásában.

Demográfiai helyzet - a demográfiai folyamatok, a lakosság összetételének és elhelyezkedésének állapota egy adott időben (gyakrabban egy év alatt) és egy adott területen.

Demográfiai átmenet - történelmi áttérés a népesség egyik reprodukciójáról egy másikra.

Demográfiai előrejelzés (prognózis) - a demográfiai folyamatok és jelenségek jövőbeni fejlődésének tudományosan megalapozott előrejelzése a jelenlegi és a múltbeli fejlődési tendenciájuk figyelembevételével.

Depopuláció - a népességszám rendszeres csökkenése, általában a születések számának rendkívül alacsony szintre való csökkenése miatt.

Dzsentrifikáció - épületek rekonstrukciója és felújítása a város korábban nem vonzó részén.

Derékszögű koordináták- vonalas mennyiségek, amelyek meghatározzák a pontok helyét a síkon két egymásra merőleges tengelyhez viszonyítva.

Domborzat - a szárazulati felszín, az óceáni és a tengeri aljzat egyenetlenségeinek összessége, amelyek különbözők alakjuk, méretük, eredetük, szerkezetük, koruk és fejlődési történetük szerint.

E

Egyenlítő- szélességi kör, amelyet egyenlő távolságra húznak meg a sarkoktól.

Emigráció - az állampolgárok kivándorlása saját országukból más országba állandó lakhelyre politikai, gazdasági és más okokból.

Endemikusak — növények és állatok fajai, amelyek csak egy bizonyos területen jellemzők.

Epicentrum — hely a földfelszínen, amely a földrengés fészke fölött helyezkedik el, és ahol az erőssége maximális.

Erózió—a kőzetek rombolódásának folyamata a folyó vizek (vízerózió) és a szél (szélerózió) által.

Etnosz — egy bizonyos területen történelmileg kialakult emberközösség, amely rendelkezik a kultúra általános vonásaival és stabil sajátosságaival, pszichológiai összetétellel, valamint tudatában van saját egységével és az eltérésekkel más hasonló képződménytől (identitással).

Emberiség geológiai környezete — a földkéreg része (kőzetek, talajok, fenéküledékek, felszín alatti vizek stb.), amely kölcsönhatásban vem a tájegységek összetevőivel, a légkörrel és a szárazulat felszíni vizeivel, valamint az ember technogén tevékenységének hatása alá kerülhet.

Erőforrás-ellátottság - a természeti erőforrások készleteinek nagysága és felhasználásuk mértéke közötti arány, amely években fejeződik ki, amennyire elegendő bizonyos erőforrás-készlet, vagy mennyi erőforrás-készlet jut a népesség egy főjére.

Eséstüske — a szintvonalakra merőleges vonalka, ami a lejtő esésének irányát mutatja.

É

Éghajlat — az időjárás hosszútávra jellemző viszonyai, шпеїу több éven át tartó meteorológiai megfigyeléseken alapszik.

F

Földi távérzékelés — a Föld felszínének megfigyelése légi- és űreszközökkel, amelyek különböző felvételt készítő szerkezetekkel vannak felszerelve.

Főn - szél, amely esetenként a hegyekből a völgyekbe fúj, gyakran erős és viharos, magas hőmérséklettel és alacsony relatív légnedvességgel.

-

moszféra és bioszféra) összefonódása és bonyolult kölcsönhatása eredményeként képződött.

Földrajzi azimut (irányszög) -

Iáinak a megfigyelési pont földrajzi délkörének északi irányától kezdve az adott irányban 0°-tól 360°-ig.

Földrajzi tér -

ként jött létre, és amely fejlődik az időben, hozzá tartoznak a földrajzi burok összes szférái: litoszféra, hidroszféra, atmoszféra, bioszféra és szocioszféra.

Földrajzi információs rendszerek (GIS)

a terület ábrázolásának (a földfelszín digitális térképe séma, űr- és légi felvételek alakjában) egyesítésével az információ táblaszerü megjelenítésével (különböző statisztikai adatok, listák, gazdasági mutatók stb.).

Földrajzi koordináták -

zon vagy a topográfiai térképen) az elfogadott koordinátás rendszerhez viszonyítva.

Folyó lejtése — különbség a folyó vizének sík felszíne között két különböző pontban, amelyek bizonyos tá-

-

gasságkülönbséget a folyó teljes esésének nevezik.

Folyó esése — arány a folyó lejtése és hossza között, méterekben fejezik ki egy kilométerre (m/km).

Föld megvilágítási övei — a földfelszín részterületei, amelyek térítőkkel és sarkkörökkel határolódnak. A különbség közöttük a megvilágítottság feltételeiben van.

G

Generalizáció— a térkép minőségi és mennyiségi jellemzőinek kiválasztása és általánosítása a kartográfiában.

Geopolitika

döntő szerepét látja el: az ország térbeli fekvése, a terület méretei, az erőforrások megléte vagy hiánya, korlátozottsága, a népesség száma.

Geoszisztémák - természeti vagy szociális-gazdasági földrajzi képződmények, különböző szintű rendsze-

-

gyobb planetáris geoszisztéma a földrajzi burok.

Gleccser- hatalmas jégtömbök, amelyek a hegyoldalakon vagy hegyi völgyekben csúsznak le.

H

Hőmérsékletingadozás amplitúdója (különbsége) — különbség a minimális és a maximális léghőmérséklet között adott időköz (nap, hónap, év stb.) alatt.

Hatékonyság - a jótékony hatás (eredmény) aránya az előállítás költségeihez.

Házasság- az állam, az egyház és a társadalom egésze által szankcionált és szabályozott viszony forma férfi és nő között.

Helyi idő - adott délkörön mért idő, amelyet a Nap helyzete alapján határoznak meg.

Holding (vállalatcsoport) - gazdasági egyesülés, amely az anyavállalatból és az általa ellenőrzött leány vál-

-

latból állnak, vannak bonyolultabb holdingok is, amelyeknél a leányvállalatok anyavállalatokként viszonyulnak más vállalatokhoz.

Hozzáadott érték—érték, amely hozzáadódik a nyersanyag, üzemanyag értékéhez a termelés folyamatában a termék haladásának mindegyik fázisában, a termelőtől a fogyasztóig.

I

Immigráció -

lása az országba.

Import -

gáltatásokban való részesülés, az áruféleségek ideiglenes behozatala.

Infláció - a papírpénz forgalmának túltelítődése (a valódi pénzhez, aranyhoz képest) túlzott kibocsátásuk miatt.

Infrastruktúra

amelyek kiszolgálják az ipart és a mezőgazdaságot.

Időjárás - a légkör alsó részének állapota adott helyen, adott időben vagy hosszú időn (óra, nap, dekád, hónap) keresztül.

J

Jövedelmezőség (rentabilitás) - a gazdasági hatékonyság viszonylagos mutatója.

K

Külgazdasági kapcsolatok — az országok közötti kereskedelmi-gazdasági, ipari, tudományos-technikai, monetáris-pénzügyi és hitel-együttműködési irányoknak, formáknak, módszereknek és eszközöknek összessége a nemzetközi munkamegosztás ésszerű felhasználása céljából.

Külpolitika — az állam és a világ más országai és nemzetközi szervezetei közötti kapcsolatok összessége.

Külkereskedelem—a külgazdasági tevékenység egyik formája, amely magában foglalja az áruk exportját és importját.

Kor

évek számát értik az utóbbi születésnapig.

Kereslet -

-

zése révén.

Keringési pálya - az égitest haladási útja a világűrben.

Kínálat

különböző áron egy adott időszakasz alatt.

Karszt -

májú és méretű üregek kialakulásához vezet.

-

kesztésével foglalkozik.

Korfa — az emberek megoszlásának grafikus ábrázolása kor és nemek szerint. Kétoldalú diagram, amelyen az emberek számát mindegyik korcsoportban (nemek szerint megosztva) vízszintes sávokkal ábrázolják egy adott méretarányban.

L

Litoszféra — a Föld felső szilárd burka, amely magában foglalja a földkérget és a köpeny felső részét az asztenoszféráig.

Litoszféra-táblák — a Föld litoszférájának nagy szilárd tömbjei, amelyek egymástól tektonikai törésekkel különülnek el a Föld szeizmikus öveinek tengelyvonalai mentén.

Légköri front -átmeneti övezet két eltérő fizikai tulajdonságú (főleg hőmérsékletben és csapadékban) légtömeg között.

Letelepedési rendszer -egy adott terület településeinek rendszere, sokoldalú kapcsolatokkal közöttük.

M

Mágneses azimut (mágneses irányszög) — vízszintes szög, amely az óramutató járásával megegyező iránybem számlálódik, a megfigyelési pont mágneses délkörének északi irányától kezdve az adott irányig 0°-tól 360°-ig.

Méretarány - két pont közötti távolság aránya a térképen, tereprajzon vagy rajzon a tényleges távolsághoz a terepen.

Migrációs folyamatok — az emberek helyváltoztatásának térbeli folyamatai a települések, régiók, országok között. Szűk értelmezésben - az emberek vándorlásának összessége, amely hosszú távon a lakóhelyük megváltoztatásával kapcsolatos.

Migráció - az emberek vándorlása egyik vagy másik terület határain át, véglegesen, hosszú ideig vagy rendszeres visszatéréssel.

Munkaigényesség - az egyes termékek előállításhoz vagy egy meghatározott technológiai művelet elvégzéséhez szükséges munkaidő költségeinek mutatója.

N

Navigációs térképek — kartográfiai ábrázolás, a tengeri, a folyami, a légi (egyes esetekben foldfelszíni) közlekedésirányítás biztosítására.

Nekton — aktívan úszó vízi állatok összessége, amelyek képesek önállóan ellenállni az áramlásoknak és aktívan mozogni nagy távolságokra.

Népesség etnikai szerkezete — etnikai csoportok összessége egy adott területen.

Népesség házassági-családi szerkezete — a lakosság megoszlása a házasságok és a családi állapot alapján.

Népesség reprodukciója — a népesség generációink megújulása a születések és a halálozások eredményeként, valamint a népesség migrációja által.

Népesség korszerkezete — a népesség megoszlása különböző korcsoportok alapján (például, 0-14 éves, 15-59 éves).

Nemzeti össztermék (GNP) — makrogazdasági mutató, ami jellemzi a jövedelmet, magába foglalja a termé-

-

tanak elő egy év alatt, függetlenül területi elhelyezkedésüktől.

Nemzetközi kooperáció — a gazdasági tevékenység két vagy több tagjának kölcsönös kapcsolata, amelyek között legalább az egyik külföldi, a kooperáció által közös fejlesztés vagy közös termelés valósul meg, a

végtermék és más áruk közös létrehozása a köztes termékek termelésére való szakosodás vagy a kutatá-

-

jainak előállítása és végrehajtása.

Nemzetközi migráció -

iglenes tartózkodás céljából.

Nemzetközi közlekedési folyosók — földfelszíni vagy vízi közlekedési utak komplexum a megfelelő infra-

kelőhelyeket, a szervizpontokat, a teher- és az utas-terminálokat.

Népesség vallási szerkezete - vallások összessége, amelyeknek a terület lakossága követői.

Népesség szociális szerkezete — különböző típusú (osztály, vagyoni, szakmai, területi) közösségek rendszere stabil és rendezett kapcsolatokkal közöttük.

Népesség elöregedése - az idős korosztályú emberek (60 évesek és idősebbek) részarányának növekedése a lakosság számában.

Népesség nemi- és korszerkezete - a lakosság abszolút száma vagy részaránya, amelyek mindegyike nemi-és korcsoportra esik.

Népesség természetes mozgása -

toztatják a népességszámot. A népesség természetes mozgását a születési és a halálozási ráta jellemzi, valamint a népesség természetes szaporulata.

Ó

Óceán - a Világóceán legnagyobb, földrészekkel körülhatárolt része.

Ö

Öntözés — a talaj és a növény felszínének mesterséges nedvesítése vízforrásból történő vízellátással.

P

Politikai földrajz -

-

szerűségeivel foglalkozik.

Piaci érték (ár) — ár, amelyért az árukat (munkát, szolgáltatásokat) egy másik tulajdonosnak adják át, azzal a feltétellel, hogy az eladó ilyen árukat (munkát, szolgáltatásokat) kíván átadni, és a vásárló önkéntes alapon kívánja őket megvenni.

R

Reindusztrializáció - az ipari potenciál megújítása; áttérés a korábbi iparosodott és ipari alapokról új technológiai alapokra.

Sz

Szuburbanizáció -

vetkeztében városi agglomerációk alakulnak ki. Az urbanizáció következő fázisa.

Szélrózsa

évszak vagy év alatt).

Szinoptikus térképek —térképek, melyeken számokkal és jelekkel ábrázolják a meteorológiai megfigyelések eredményeit egy adott pillanatban. Ezeket a térképeket az időjárás előrejelzéséhez szerkesztik.

T

Talaj -

kus, abiotikus és antropogén tényezők hatására, sajátos genetikai-morfológiai jellemzőkkel rendelkezik, amelyek kedvező feltételeket alakítanak ki a növények növekedéséhez és fejlődéséhez.

Tó - természetes mélyedés a szárazulaton, vízzel kitöltve.

Tájékozódás a terepen — saját tartózkodási hely meghatározása a terepen az égtájakhoz viszonyítva, iránytű, térkép vagy légi felvétel segítségével.

Termék önköltsége—a termékek gyártási és értékesítési költségeinek pénzbeli kifejezése. A termék önkölt-

-

sa - a költségek összege elosztva a legyártott termékek számával, vagyis egységnyi termékre kiadott átlagos költségek.

Térképbeosztás — a térkép felosztása szelvényekre, amelyek kényelmesek a használatban.

Társadalmi földrajz - tudomány a társadalom területi szerveződésének általános és sajátos törvényeiről és

-

nulásainak formáiról, amelyek a földrajzi térben működnek.

Természeti övezetek—a földrajzi öv része azonos éghajlati viszonyokkal. Részei a természeti megarégiónak és őrzik szélességi vagy a hozzá közeli kiterjedést, vagyis változnak az egyenlítőtől a sarkokig (szélességi öveződés).

Tektonika -

mányozza a mozgások következtében, kutatja a geológiai történelmet és a tektonikai mozgások fejlődésének törvényszerűségeit.

Területi-politikai rendszerek - a politikai szféra különböző elemeinek objektíven ossz ekapcsolódó kombinációi, amelyek egy adott területen képződtek az egymás közötti és a földrajzi térrel való kölcsönhatások által.

-

kép, amelyen részletesen van ábrázolva a földfelszín kisebb területe, a terep természeti, szociális és gazdasági objektumaival, a rá jellemző minőségi és mennyiségi jellemzőkkel és az elhelyezés sajátosságaival.

Topográfia - tudományos tantárgy, amely egy adott vidék földrajzi tanulmányozásával foglalkozik, légi- és űrfelvételeken alapuló topográfiai térképek létrehozásával; a kartográfia részegysége.

U

Urbanizáció — a városok jelentőségének növekedése a társadalom fejlődésében, amely együtt jár a városi

-

forma terjedésével egy adott régióban, országban, a világon.

V

Viszonylagos (relatív) magasság a terepen - egy földfelszíni pont magassága más ponthoz viszonyítva (ezeknek a pontoknak abszolút magasságai közötti különbség), két pont közötti magasságkülönbség.

Versenyképesség

Megkülönböztetik az áru, a vállalat, az ágazat, az ország, a régió stb. versenyképességét.

Versenyelőnyök (konkurenciaelőnyök) — előny a versenytársakkal szemben, ami azáltal érhető el, hogy a fogyasztóknak a legmagasabb minőségű termékeket kínálják vagy az alacsony árak miatt, vagy nagy előnyök biztosítása révén, amelyek kompenzálják az áruk és a szolgáltatások magas árait.

Világrendszer—a globális földi tér egységességének eredménye az „ember - természet” rendszerben és egységes világpiac képződése; a nemzetközi befektetési áramlások fokozódása és az egységes világ tőkepiacának, valamint a pénzügyi és a banki tevékenység központjainak kialakulása; az új információs technológiák szerepének növekedése és a tudományos-kutatási munkák fejlesztése.

Vetület—a háromdimenziós tér objektumainak ábrázolása a síkon vagy más kétdimenziós felszínen.

Z

Zónaidff- az időszámlálás rendszere, amelyet a Föld felszínének 24 időzónára való felosztásával hoztak létre. Egy adott időzóna határain belül adott pillanatban az idő egyforma; a szomszédos időzónákban pontosan egy órával különbözik.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ-FORRÁSOK

KÉTNYELVŰ SZÓTÁR

Cs

Család — сім’я

D

Demográfiai előrejelzés (prognózis) - демографічний прогноз Demográfiai krízis - демографічна криза Dezindusztrializáció—деіндустріалізація Dzsentrifikáció - джентрифікація

H

‘jíatékonyság - ефективність Házasság—шлюб

Házassági kapcsolatok kialakításának folyamata — шлюбність Hozzáadott érték — додана вартість

J

Jövedelmezőség (rentabilitás) - прибутковість (рентабельність)

K

Kereslet—попит Kínálat—пропозиція Kor — вік

N

Nemzetközi kooperáció — міжнародна кооперація Nemzetközi migráció—міжнародна міграція Népesség etnikai szerkezete — етнічна структура населення Népesség házassági-családi szerkezete — шлюбно-сімейно структура населення Népesség nemi- és korszerkezete — статево-вікова піраміда Népesség nemi-és korszerkezete — статевовікова структура населення Népesség szociális szerkezete — соціальна структура населення Népesség vallási szerkezete — конфесійна структура населення

P

Piaci érték (ár) — ринкова ціна

R

Reindusztrializáció - реіндустріалізація

T

Termék önköltsége — собівартість продукції

V

Versenyelőnyök (konkurenciaelőnyök) - конкурентні переваги Versenyképesség— конкурентоспроможність

  

 

 

Ez a tankönyv anyaga Tankönyv földrajz 11. osztálya Pesztusko, Uvarova, Dovgan

 Попередня сторінка:  34. A nemzetgazdaság tercier szektora. az áruféleségek és szolgá...
^