Інформація про новину
  • Переглядів: 5466
  • Дата: 16-02-2018, 19:29
16-02-2018, 19:29

Екосистеми

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Взаємозв’язки між організмами. Співі...
Наступна сторінка:   Людина — частина природи

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати склад екосистем;

• наводити приклади природних і штучних екосистем;

• пояснювати роль рослин, тварин, грибів, бактерій векосистемі.

Пригадайте і назвіть мешканців лісу, водойми, поля, саду.

Поняття екосистеми. Організми живуть на певній території, зазнають впливу чинників середовища,взаємодіють між собою і впливають на середовище.Так утворюються екосистеми (мал. 149).

Екосистему утворюють організми, які мешкають на спільній території, взаємодіють між собою і середовищем життя.

Організми екосистем поділяють на три групи. До першої групи належать рослини. Вони утворюють органічні речовини і забезпечують ними себета інші організми. Тому їх називають утворювачами. Другу групу становлять, як правило, тварини.Вони споживають готові органічні речовини, щонадходять до них із рослинною і тваринною їжею.Це споживачі. Багато видів бактерій і грибів отримують речовини та енергію для свого існування,розкладаючи рештки відмерлих організмів. їх відносять до групи руйнівників.

Рослини, тварини, гриби і бактерії в екосистемі пов’язані між собою.

Прикладами природних екосистем є ліс, річка, озеро, болото, степ. Вони виникли природним шляхом. Існують штучні екосистеми. Наприклад, парк, квітник, поле, сад, водосховище. їх створює людина.

Природні екосистеми,. Лісом навивають велику ділянку землі, на якій ростуть дерева, розташовані близько одне до одного, та інпіі рослини, а такожгриби (мал. 150). У лісі мешкають різні тварини(мал. 151, с. 190).

Розгляньте тварин лісу на малюнку 151. Зверніть увагу на забарвлення покривів тіла тварин. У ньомупереважають кольори листків і стовбурів лісовихдерев,. Це дозволяє тваринам маскуватися і бути непоміченими ворогами. У птахів лісу короткі крила ідовгий хвіст, щоб було легко літати між деревами.Багато тварин мають кігті, щоб лазити по деревах.

Пригадайте і наведітьприклади рослинрізних ярусів лісу.

Пригадайте,

завдяки якому явищу кисеньпотрапляє в озеро.

Озеро теж належить до природних екосистем. Кількість світла тут зменшується з глибиною.

В озера своя «ярусність». Розрізняють три ділянки: прибережну, водний простір і дно. У кожній ділянці живуть певні організми. Найбільш заселена рослинами прибережна ділянка озера. Її типовими рослинами є лепеха і калюжниця. Завдяки добре розвиненим кореням вонизакріплюються у вологому ґрунті берега водойми. Серед водних рослин знаходять укриття личинки безхребетних тварин (наприклад, комах,деяких молюсків) і мальки багатьох риб.

Водний простір озера густонаселений одноклітинними рослинами і тваринами, різними багатоклітинними організмами, переважно рибами.

На дні озера, річки можна побачити двостулкових молюсків. У них цікаво відбувається живлен-

ня. Вони прокачують воду і вилучають з неї поживні частинки. А самі слугують їжею для деяких риб і птахів. Ось так співіснують організми водного середовища в екосистемі озера (мал. 152, 153).

Штучні екосистеми. На відміну від природних екосистем, штучні екосистеми створила і доглядаєлюдина.

Прикладами штучних екосистем є поле і сад. Поле — велика ділянка обробленого ґрунту, наякііі вирощують культурні рослини. Пшениця,картопля, жито, гречка, кукурудза, буряк, соняшник — основні культурні рослини поля. їх споживають людина і свійські тварини.

Культурні рослини — рослини, які людина вирощує для отримання з них певних продуктів.

Які ще організми є в екосистемі поля? Крім культурних рослин, на полях зростають бур’яни.Живуть у полі і тварини: різні комахи, польові миші,ховрахи, мешканці ґрунту (мал. 154).

В екосистемі саду переважають дерева або кущі, які висаджує людина для отримання смачних ікорисних плодів (мал. 155, а, б). Яблуні, вишні,черешні, сливи — плодові дерева українських са-

дів. Малина, виноград, смородина, аґрус — приклади кущів саду. Як і в полі, у садах трапляються бур’яни. З тварин у садах найбільше комах і птахів, хоча зустрічаються й інші (мал. 155, в, г).

Користь садам приносять сонечка і бджоли. Рослинам поля шкодять колорадські жуки, довгоносики, метелик білан капустяний, личинки травневого хруща та інших комах. Дерева саду потерпають від попелиць, жуків-листогризів, хрущів, личинокметеликів яблуневої плодожерки.

Станьте дослідниками природи

У рослинному світі океанів переважають водорості. Водорість ламінарію (її ще називають морською капустою) вживають у їжу. До її складу входить органічна речовина,багата атомами Йоду. Вони життєво необхідні людині. Завмістом Йоду морській капусті немає рівних.

Перевірка знань

1. Який склад має екосистема?

2. На які групи поділяють екосистеми?

3. Які зв’язки існують між мешканцями екосистем: а) лісу,б)озера?

4. Куди в екосистемі лісу зникають минулорічна трава таопале листя, рештки померлих тварин?

5. Наведіть приклади штучних екосистем.

6. Яке значення штучних і природних екосистем в природіта житті людини?

7. Користуючись текстом параграфа і додатковими джерелами, наведіть приклади організмів, що населяють різніяруси лісу.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ВИРОЩУВАННЯ НАЙВИЩОЇ БОБОВОЇ РОСЛИНИ»

Мета: з’ясувати умови, за яких можна виростити найвищу бобову рослину (наприклад, горох, сою, квасолю) в класі,тобто у закритому ґрунті..

Під час виконання цього проекту упродовж кількох тижнів ваша група буде проводити експеримент з пророщенимирослинами, які отримаєте від учителя.

Відомо, що рослини добре розвиваються, якщо отримують достатню кількість тепла, світла, води, ростуть на родючомуґрунті. Тобто перебувають у сприятливих умовах. Проводячиексперимент, ви такі умови визначите. Для цього ви вирощуватимете рослини на різних ґрунтах, за різного освітлення,поливатиме різною кількістю води і будете проводити спостереження, вимірювання та фіксувати їх результати..

Хід роботи над проектом.

1) Створіть групу з 4-5 однокласників.

2) Обговоріть у групі, які умови росту бобової рослинибудете досліджувати, як фіксуватимете результати спостережень і вимірювань висоти рослин (за допомогою таблиць, фотографій тощо).

3) Розподіліть обов’язки між учасниками групи і виконуйтеексперимент.

4) По завершенню експерименту обговоріть його результати і зробіть висновок: за яких умов ви виростили найвищу бобову рослину.

5) Презентуйте проекту формі комп’ютерної презентації.

6) Оцініть роботу вашої групи і свій особистий внесок.

Тестові завдання до розділу III, теми 2

1. Який ряд утворений лише назвами організмів?

А півень, скеля, очерет Б конвалія, оса, карасьВ коник, Сонце, лелекаГ зозуля, бінокль, пісок

2. Укажіть ряд, в якому перелічені властивості організмів.

А звук, блиск, живлення Б об’єм, бінокль, пісокВ муха, Місяць, лебідьГ ріст, подразливість, рух

3. Укажіть найменшу складову організму рослини.

А орган В клітина

Б квітка Г листок

4. Що спільного у дятла, косулі, сироїжки, ялини?

А живляться рослинами Б активно рухаютьсяВ мешкають у лісі

Г утворюють органічні речовини з неорганічних

5. Яка речовина необхідна рослинам для дихання?

А вода Б кисеньВ хлорофілГ вуглекислий газ

6. За якою ознакою тварини відрізняються від рослин?

А дають потомство Б реагують на подразненняВ живляться готовими органічними речовинамиГ утворюють органічні речовини з неорганічних

7. Установіть відповідність між грибами та групами,до яких вони належать.

Гриб Група грибів

1 маслюкА паразитичні

2 сажкаБ отруйні

3 мухоморВ їстівні

Г одноклітинні

8. Які організми забезпечують киснем мешканцівнашої планети?

А гриби Б хижакиВ зелені рослиниГ рослиноїдні тварини

9. Світло — важливий чинник середовища. Яке біологічне явище відбувається тільки на світлі?

А рух Б дихання

В утворення в рослинах органічних речовин із неорганічних

Г випаровування води

10. Установіть відповідність між організмом і йогопристосуванням до холодної пори року.

Організм Пристосування

1 їжакА скидає листя

2 лелекаБ впадає у сплячку

3 вербаВ відлітає в теплі краї

Г змінює забарвлення хутра

11. Укажіть штучну екосистему.

А болото Всад

Б степ Гпіс

12. Одна з груп організмів у складі екосистеми називається утворювачами. Це:

А бактерії Втварини

Б гриби Грослини

13. Укажіть значення грибів у екосистемі.

А руйнують гірські породи Б утворюють органічні речовиниВ слугують кормом для звірівГ виділяють кисень

14. Завдяки яким особливостям тварини лісу залишаються непоміченими ворогами?

А мають маскувальне забарвлення Б видають голосні звуки

В виділяють речовини із неприємним запахом Г приймають загрозливу позу

15. Укажіть ряд, утворений назвами тільки мешканцівозера.

А рак, дельфін, сироїжка В рогіз, беззубка, лящ Б щука, коник, ряскаГ конвалія, кит, водомірка

16. Установіть відповідність між мешканцями саду тагрупами організмів, до яких вони належать.

Мешканці саду Група організмів

1 вишня, яблуняА корисні комахи

2 бджола, сонечкоБ бур’яни

3 лобода, пирійВ плодові дерева

4 яблунева плодожерка, хрущ Г шкідливі комахи

Ґ корисні птахи

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Взаємозв’язки між організмами. Співі...
Наступна сторінка:   Людина — частина природи^