Інформація про новину
  • Переглядів: 218
  • Дата: 17-06-2020, 03:42
17-06-2020, 03:42

Tárgymutató és szótár

Категорія: Tankönyvek magyar » Csillagászat

Попередня сторінка:  30. Az ember a világegyetemben. A földöntúli élet keresése


Abszolút fényesség - абсолютна зоряна величина 113

Aktív galaxis - галіктика з активними ядрами 140

Általános tömegvonzás törvénye - закон всесвітнього тяжіння 34

 

Antenna-galaxisok - антенні галіктики 141

Aszteroida - астероїд 78

Asztrológia - астрологія 5

Asztrometriai kettőscsillagok -астрометрично подвійні зорі 118

Azimut - азимут 15

Bolygók holdjai - супутники планет 74 ,

Cefeidák - цефеїди 124

Csillag belső' felépítésének modellje - модель будови зір 121

Csillag szögmagassága - азимут світла 15

Csillagászat - астрономія 4

Csillagászati obszervatórium -астрономічна обсерваторія 47

Csillaghalmazok - зоряні скупчення 17

Csillagképek - сузір’я 10

Csillagok színképtípusai - спек-трільна класифікіція зір 114

Csillagok tömege - Máca зір 119

Csillagos égbolt térképe - Kápia зоряного н0ба 39

Csillagtársulások - зоряні aconfánfi 133

Csillagtérképek - зоряні карти 17

Doppler-effektus - ефект доплера , 56

,Iggömb - неб0сна сф0ра 13 Éggömb pontjai - точки небесної , сфери 13,14

Égi koordináták - неб0сні коор-, дшмти 15

Égi mechanika - неб0сна , MexáHiKa 6

Égitestek sugárzása - випромінювання планет 45

Egyenes emelkedés (rektaszcenzió) -пряме піднесення світла 16

Ekliptika - екліптика 28 Elhajlás (deklináció) - схилення 16

Elliptikus galaxisok - еліптичні гал0ктики 136

Eruptív csillagok - вибух зорі 123

Evolúciós elmozdulás - еволюційні переміщення 122

Exobolygó - екзопланета 118

Fáklyák - фáкeлi 101

Fedési kettőscsillagok - затемнено-подвійні зорі 117

Fehér törpék - білі к0рлики 120

Fekete lyukak - чорні діри 126

Felbontás - роздільна здатність 50

Fényév - світловий рік 113

Fénytörés (refrakció) - астрономічна рефрйкція 18

Fizikai változócsillagok - фізично-змінні зорі 123 '

Folytonos színkép - суцільний спектр 54

Forró Univerzum modell - мод0ль гарячого всесвіту 145

Fotoszféra - фотосфера 101

Galaktikus csillagászat - зоряна астрономія 7

Galaktikus egyenlítő - галактичний eKBáTop 131

Galaktikus sík - галактична площина 131

Galaxis - галактика 136

Galaxis szuperhalmazok - надскупчення галактик 144

Gömbhalmazok - кульові зоряні скупчення 131

Háromszögelés - триангуляція 35

Hertzsprung - Russell-diagram -діагр0ма Герцпшрунга-Páccena 119

Holdfázis - місячна фаза 30

Holdfogyatkozás - місячне зат0м-нення 31

Hubble törvénye - закон Габбла 139

Időegyenlet - рівняння часу 20

Kepler törvényei - закони Kеплера, 33

Keringési periódus - період обертання 27

Kettőscsillagok - подвійні зорі 116

Kirchhoff törvénye - закон Кірхго-фа 55

Konvektív zóna - конвектйвна зона 99

Kozmogónia - космогонія 7

Kozmológia - космологія 7

, Kozmológiai elv - космогонічний принцип 144

Kuiper-öv - пояс Койпера 77

Kvazárok - квазйри 142

Látszólagos fényesség - вйдима зоряна величин0 111

Látszólagos nagyítás - вйдиме збільшення 50

Lentikuláris galaxisok - лінзоподібні ranáKTHKH 138

Luminozitás (fényerő) - світність зір 113

Meteoritok - метеорити 80

Meteorok - метеори 83

Multiverzum - мультивсесвіт 154

Nap-Föld kölcsönhatások - сонячно-земні зв’язки 105

Nap aktivitása - сонячна активність 103

Napállandó - сонячна стала 97

Napfogyatkozás - сонячне зат0м-нення 31

Napfoltok - сонячні плями 101

Napkorona - сонячна (корона 102

Napszél - сонячний вітер 104

Naptár - Календар 22

Neutrínó- és gravitációs hullámdetektorok - детектори нейтрино та гравітаційних хвиль

52 Neutroncsillag - нейтронна зоря 126

Nóvák - нові зори 125

Nyílthalmazok - зоряні асоційції 133

Oort-felhő - xмаpa Оорта 77

Őszi napéjegyenlőség pontja - точка осіннього рівнод0ння 16

Parallaxis módszer - м0тод міжзоряних паралйксів 120

Parszek - napcéK 112

Planetáris köd - планет0рна тум0н-ність 122

Pogson képlete - формула Погзона 111

Protocsillag - протозоря 121

Protuberancia - протуберйнція 102

Pulzáló változócsillag - пульсуючі перемшні зорі 123

Pulzár - nynacáp 126 Radiáns - радіант 83

Rádióinterferométer - радіоінтерферометр 51

Rádióteleszkóp - радіотелескоп 51

Reflektor (tükrös teleszkóp) - телескоп рефл0ктор 49

Refraktor (lencsés teleszkóp) - телескоп рефрйктор 48

Rosetta űrmisszió - космічна місія «Розетта» 88

Sávos színkép - смугастий спектр 54

Spektrográf - спектрограф 54 Spektroszkóp - спектроскоп 54

Spektroszkópiai kettőscsillagok -спектрйльно-подвійні зорі 118

Spirális galaxisok - спірйльні ranáKTHKH 137

Stefan-Boltzmann-állandó - стйла Стефана-Больцмана 114

Szingularitás - синіулярність 126

Szinodikus hónap - синодичний місяць 22

Szupernóvák - нові зорі 125

Szuperóriások - надгіганти 120

Tavaszi napéjegyenlőség pontja -точка весняного рівнод0ння 16

Tejút - Чумйцький Шлях 131

Tejútrendszer - Молочний шлях 131

Törpebolygók - карликові план0тн 76

Tropikus év - тропічний рік 22

Uránusz - YpáH 72

Űrteleszkópok - космічні телескопи 86

Üstökösök - komóth 81

Valódi szoláris nap - дійсна сонячна добй 19

Vevőkészülékek - приймачі випромінювання 47

Világidő - всесвітній час 21

Vízszintes parallaxis - горизонтальний паралйкс 36

Vonalas színkép - лінійчастий спектр 5

Vörös törpék - червоні тарлики 120

Wien és Stefan-Boltzmann törvénye - закон Віна і Стефйна-Больцмана 56

Wolf-szám - число Вольфа 103

Zenittávolság - зенітна відстань 16

 

Ez a csillagászat tankönyve 11. évfolyamának anyaga Szirotyuk, Mirosnicsenko

 Попередня сторінка:  30. Az ember a világegyetemben. A földöntúli élet keresése
^