Інформація про новину
 • Переглядів: 723
 • Дата: 17-04-2019, 20:20
17-04-2019, 20:20

Джерела фінансування діяльності підприємства

Категорія: Економіка

Останніми роками в Україні відбуваються глибокі економічні зміни у сфері фінансово-кредитних відносин, які пов’язані з розвитком комерційних банків, інвестиційних фондів,страхових компаній, кредитних спілок та інших фінансових установ. Ці умови вимагають від фахівців підприємств, які відповідають за їх фінансову діяльність, кваліфікованої оцінки фінансового стану підприємства, прийняття ефективних управлінськихрішень, без чого шанси на успіх у конкурентній боротьбі значнозменшуються.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4700
 • Дата: 17-04-2019, 20:20
17-04-2019, 20:20

Альтернативні способи збільшення прибутку підприємства. Аналіз показниківдіяльності підприємств в Україні

Категорія: Економіка

Прибуток — одна з найважливіших категорій, яка відображає результатфінансової господарської діяльностіпідприємства. Роль прибутку досить багатогранна.

Прибуток — головна рушійна сила ринкової економіки, мотив підприємницької діяльності, який забезпечує задоволення потреб не лише самого підприємця та його підприємства.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2624
 • Дата: 17-04-2019, 20:19
17-04-2019, 20:19

Визначення оптимального обсягу виробництва. Максимізація прибутку підприємства. Закон максимізації прибутку (мінімізації витрат)

Категорія: Економіка

Із 10 класу ви вже знаєте, що раціональний виробник у короткостроковому періоді не встигає змінити виробничі потужності й тому намагається оптимізувати можливий обсяг випуску продукції для того, щоб отримати максимальний прибутокабо мінімізувати збитки. Для цього можутьбути використані два підходи: 1) порівняння загального доходу із загальними витратами; 2) порівняння граничного доходу з граничними витратами.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1782
 • Дата: 17-04-2019, 20:19
17-04-2019, 20:19

Зв’язок доходів підприємця та витрат. Валовий дохід (загальний виторг). Нормальний прибуток.Бухгалтерський та економічний прибуток. Рентабельність

Категорія: Економіка

Підприємець залучає до виробництва ресурси для створення продукту, його подальшої реалізації та отримання доходу. Саме дохід є спонукальним мотивом і джерелом існування та розвиткупідприємства.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2002
 • Дата: 17-04-2019, 20:18
17-04-2019, 20:18

Основні елементи витрат. Собівартість виробництва одиниці товару

Категорія: Економіка

Для того щоб відповісти на запитання, що саме та на яку суму витрачено напроцес виробництва продукції, необхідно розглянути структуру витрат за економічними елементами. Елементи витрат —це поєднання економічно однорідних витрат.

Серед елементів витрат виділяють матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію та інші операційні (на основну діяльністьпідприємства) витрати.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3891
 • Дата: 17-04-2019, 20:18
17-04-2019, 20:18

Основні види витрат підприємства. Явні та неявні витрати. Постійні,змінні, загальні, граничні витрати

Категорія: Економіка

Реалізуючи свою підприємницьку ідею, приймаючи конкретне рішення, підприємець втрачає можливість використовувати задіяні ресурси для виробництва чогось іншого. Обмеженість ресурсіві можливість їх альтернативного використання свідчить про альтернативність витрат. Таким чином, витрати виробництва — це всі витрати виробничих факторів, усі блага, відяких відмовився підприємець, щоб отримати цей обсяг певної продукції. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2520
 • Дата: 17-04-2019, 20:17
17-04-2019, 20:17

Виробнича функція. Виробничі технології, ефект від масштабу й виробничі можливості підприємства

Категорія: Економіка

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВА

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЮ ТЕМУ,

ВИ НАВЧИТЕСЬ:

■ пояснювати різницю між постійними та змінними витратами;

■ розрізняти бухгалтерськийта економічний прибуток;

■ характеризувати виробничуфункцію;

■ аналізувати показники прибутковості (рентабельності) підприємств.

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які існують види виробничихресурсів?

2. У чому полягає сутність прибутку?

3. Що таке рівновага споживача?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3731
 • Дата: 17-04-2019, 20:16
17-04-2019, 20:16

Прибуткові та неприбуткові підприємства

Категорія: Економіка

Підприємства можуть створюватися як для здійснення підприємництва, такі для некомерційної господарської діяльності. Тому за метою діяльності всі підприємства можуть бути прибутковими (комерційними) і неприбутковими (некомерційними).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1935
 • Дата: 17-04-2019, 20:16
17-04-2019, 20:16

Малі, середні та великі підприємства: переваги та обмеження

Категорія: Економіка

Підприємства можна класифікувати також за ознакою розміру. Існування різних за розміром підприємствоб’єктивно обумовлено різним рівнем суспільного розподілу праці, характером спеціалізаціїта усуспільненням виробництва, специфікоюгалузей та їх технологічними особливостями.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1302
 • Дата: 17-04-2019, 20:15
17-04-2019, 20:15

Організаційні форми колективних підприємств і підприємств державної власності

Категорія: Економіка

Підприємством колективної власності визнається корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника (засновників). Тобто це означає, що підприємствоналежить колективу співвласників (засновників, учасників), які діють як один суб’єктправа колективної власності.

 

^