Інформація про новину
  • Переглядів: 550
  • Дата: 24-12-2021, 20:14
24-12-2021, 20:14

11. Органели клітин

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  10. Структура клітини. Клітинні мембран...
Наступна сторінка:   12. Різноманіття клітин

Поміркуйте

Чому така особливість будови клітини, як наявність клітинної стінки, дає переваги для бактерій? Які саме переваги?

Згадайте

• З якими органелами рослинних клітин ви ознайомилися в попередніх класах?

• Які особливості є характерними для будови клітин бактерій?

Цитоплазма та немембранні органели

Цитоплазма — це основний уміст клітин, який складається з цитозолю, цитоскелета, органел і включень.

Цитозоль є напіврідкою субстанцією, щільність якої може суттєво змінюватися та яка забезпечує взаємозв’язок усіх компонентів клітини. Крім того, у цитозолю відбуваються важливі біохімічні реакції.

Органелами називають структури у складі клітин живих організмів, які мають характерну будову й виконують певні функції. Більшість із органел існують у клітинах постійно, а деякі органели можуть на певний час зникати, а потім знову утворюватися.

Органели поділяють на дві великі групи: мембранні й немембранні. Немембранними органелами є цитоскелет, клітинний центр, рибосоми, джгутики та війки (див. таблицю про немембранні органели клітин).

Немембранні органели клітин

Органела

Особливості будови

Функції

Цитоскелет

Це система мікротрубочок, утворених із білка тубуліну, й мікрониток, що формуються з білка актину

Утворює каркас клітини й забезпечує підтримання її форми, здійснює транспорт речовин і переміщення орга-нел усередині клітини

Клітинний

центр

Складається з комплексу білкових субодиниць. Може містити центріолі, які мають форму порожнього циліндра завдовжки 0,3-0,5 мкм і діаметром 0,15 мкм

Відіграє важливу роль у поділі клітин тварин та деяких рослин

Рибосоми

Мають складну форму і складаються з двох частин (субодиниць): великої та малої. До складу субодиниць входять молекули РНК і білків

Синтезують білки з амінокислот

Бактеріальні

джгутики

Являють собою просту нитку, утворену з молекул білка. Вона закріплена на поверхні клітини спеціальним складним білковим комплексом, який забезпечує її обертання

Забезпечують рух бактеріальних клітин

Еукаріотичні джгутики та війки

Становлять собою порожнисті трубочки, уздовж внутрішньої поверхні яких розташовано дев’ять пар мікротрубочок. І ще дві мікротрубочки є в середній частині. Ззовні вкриті цитоплазматичною мембраною

Забезпечують рух еукаріо-тичних клітин

Мембранні органели

Мембранні органели (див. таблицю про основні мембранні органели клітин) відокремлені від інших частин клітини мембранами, які їх укривають.

Зазвичай мембранні органели поділяють на одномем-бранні та двомембранні.

Одномембранними органелами є ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, вакуолі, лізосоми, мікротільця (перок-сисоми). До двомембранних органел відносять ядро, міто-хондрії та пластиди. Утім, кількість мембран може бути й більшою. Так, пластиди багатьох груп водоростей можуть мати не дві (як у зелених рослин), а три або навіть чотири мембрани. Більш докладно про це — див. матеріал під QR-кодом до цього параграфа.

Основні мембранні органели клітин

Органела

Особливості будови

Функції

Ендо

плазма

тична

сітка

Система дрібних вакуолей і канальців, з’єднаних між собою. Розрізняють два основні типи ендоплазматичної сітки: агранулярну (гладеньку) і гранулярну (шорстку). На мембранах гранулярної ендоплазматичної сітки розташовані рибосоми

Пов’язана з процесами синтезу і транспортування булків, бере участь у синтезі ліпідів і полісахаридів

Комплекс

Гольджі

Система з 5-20 пласких мембранних мішечків (цистерн), розташованих у стовпчик паралельно одна до одної

Модифікація білків, упаковування синтезованих продуктів у гранули, формування клітинної мембрани, транспорт речовин, синтезованих у клітині, за її межі

Вакуолі

Порожнини, розташовані в цитоплазмі, обмежені мембраною й заповнені рідиною

Травлення, накопичення продуктів життєдіяльності, регуляція водно-сольового обміну, підтримання тургору клітин

Лізосоми

Пухирці, оточені одинарною мембраною. Містять набір ферментів

Участь у роботі травних вакуолей, руйнування клітинних структур після закінчення терміну їхнього функціонування

Ядро

Зазвичай округла структура, укрита ядерною оболонкою з великою кількістю пор. Містить каріоплазму, хроматин і ядерце. Під час поділу клітини з хроматину утворюються хромосоми

Збереження, відтворення й реалізація спадкової інформації. Керування всіма процесами в клітині. Ядерце є місцем утворення рибосом

Міто-

хондрія

Внутрішня мембрана мітохондрій утворює вирости — кристи. Зовнішня мембрана гладенька. Внутрішнє середовище мітохондрій називається матриксом

Вироблення енергії в результаті процесів біологічного окиснення

Пластиди

Внутрішня мембрана може утворювати відокремлені від неї структури у вигляді сплощених мішечків — тилакоїдів. Зовнішня мембрана гладенька. Внутрішнє середовище пластид називається стромою

Здійснення процесу фотосинтезу. Синтез низки необхідних для цього процесу білків. Можуть забезпечувати забарвлення органів рослин і накопичувати резервні речовини

Ключова ідея

Цитоплазма є основою всіх клітин. Вона складається із цитозолю, цитоскелету, органел і клітинних включень. Цитозоль — це напіврідка речовина, яка заповнює клітину й може змінювати свою в'язкість. У цитозолю розташовані мембранні й немембранні органели. Немембранни-ми органелами є цитоскелет, рибосоми, війки та джгутики. Мембранними органелами є ядра, мітохондрії, пластиди, ендоплазматична сітка, комплекс (апарат) Гольджі, вакуолі й лізосоми.

Перевірте свої знання

1. Які компоненти входять до складу цитоплазми?

2. Що таке органели? 3. Які існують немембранні органели й чим вони відрізняються від мембранних органел? 4. Які органели здійснюють процес фотосинтезу?

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  10. Структура клітини. Клітинні мембран...
Наступна сторінка:   12. Різноманіття клітин^