Інформація про новину
  • Переглядів: 429
  • Дата: 24-12-2021, 20:33
24-12-2021, 20:33

37. Розвиток еволюційних поглядів та докази еволюції

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  36. Сучасні методи молекулярної генети...
Наступна сторінка:   38. Популяція організмів як одиниця ево...

Тема 6. Еволюція органічного світу

 

Поміркуйте

Чому існує велика кількість видів організмів?

Згадайте

• Які групи живих організмів ви вивчали в попередніх класах?

• Яка група живих організмів є найбільшою за кількістю видів?

Розвиток поглядів на походження видів живих істот

Питання походження видів живих організмів завжди цікавило людей. Спочатку його намагалися розв’язати в межах релігійних поглядів. Але з формуванням наукової системи знань було запропоновано кілька гіпотез і теорій, згідно з якими еволюція є історичним розвитком живих організмів

на Землі (див. таблицю про історичні етапи розвитку еволюційних уявлень).

Автором першої еволюційної гіпотези став Ж.-Б. Ламарк, який уважав, що під упливом умов навколишнього середовища живі організми набувають корисних пристосувань (змінюють будову частин тіла, їхні функції, особливості індивідуального розвитку). Корисні ознаки успадковуються нащадками, що призводить до поступових змін виду. Наприклад, шия і ноги жирафа видовжилися завдяки намаганням багатьох поколінь дістати листя, що росло високо на деревах. Ламарк пояснював еволюційні зміни внутрішнім прагненням організмів до прогресу, їхньою силою волі.

Історичні етапи розвитку еволюційних уявлень

Період

Хто працював у цей період

Події в науці

Давні часи — епоха Середньовіччя

Демокріт, Геракліт, Лукрецій

Поява ідей про мінливість навколишнього світу та еволюційних процесів

1500-1800 рр.

К. Лінней, К. Вольф,

П. Паллас, Ж. Бюффон

Усі вчені дотримуються ідеї креаціонізму: усі живі організми створені вищими силами. Але одні з них уважають, що організми відразу з’явились такими, як вони є. Інші припускають, що організми змінюються з плином часу. З’являється перша еволюційна гіпотеза

1800-1858 рр.

Ж.-Б. Ламарк, Ж. Кюв’є, Е. Дарвін, Ж. Сент-Ілер

Створення перших наукових еволюційних теорій. Активні дискусії креаціоністів та еволюціоністів

1859-1940 рр.

Ч. Дарвін, А. Воллес, Т. Гекслі, Г. Мендель, Г. де Фріз, М. Вавилов, Н. Стівенс

Період становлення і розвитку дарвінізму. Еволюція, за Дарвіном, полягає в безперервних пристосувальних змінах видів. Вона відбувається на основі спадкової мінливості за допомогою природного добору

1940 — наш час

С. Четверіков, Ф. Доб-жанський, Дж. Холдейн, М. Тимофєєв-Ресовський, Р. Фішер, Дж. Гулд,

Б. Мак-Клімток

Створення й розвиток синтетичної теорії еволюції, яка об’єднує ідеї дарвінізму та генетики і спирається на досягнення молекулярної біології, екології, систематики, палеонтології. Згідно з цією теорією, рушійною силою еволюції є природний добір мутацій і рекомбінацій генів, який відбувається на рівні популяцій

У другій половині XIX ст. британський учений Чарльз Дарвін сформулював еволюційну теорію природного добору, яка ґрунтувалася на фактах і логічних висновках. Ця теорія пояснювала механізми змін живих організмів

та причини біорізноманіття на нашій планеті. Дарвін зазначив, що особини в популяціях розмножуються в геометричній прогресії.

Усі дані палеонтології свідчать, що чим давнішими були геологічні породи, тим більш примітивні організми залишали в них свої рештки. Тобто з плином часу живі організми на нашій планеті ускладнювалися. Палеонтологам удалося простежити еволюційний розвиток усіх основних груп живих організмів.

Проте не всі нащадки доживають до дорослого віку й розмножуються. Для особин у популяціях характерна мінливість за багатьма ознаками (розміром, формою та кольором частин тіла тощо) та поведінкою, а нові ознаки успадковуються. Особини з різними ознаками мають різну ймовірність вижити і залишити потомство, бо постійно борються між собою за їжу з особинами інших видів (жертва втікає від хижака), з умовами середовища (гіберна-ція бурого ведмедя взимку). Сукупність усіх взаємин між особинами та середовищем Дар-він назвав боротьбою за існування. Корисні ознаки, які підвищують пристосованість організмів до умов існування, забезпечують виживання й розмноження організмів. Такі ознаки зберігаються й поступово поширюються в популяції, а кількість менш пристосованих особин зменшується. Цей процес називають природним добором. Зрештою, результатом природного добору в популяції, що відбувається протягом тривалого часу, є виникнення нового виду. Таким чином, за Дарвіном, рушійною силою еволюції є природний добір, який спирається на спадкову мінливість.

Палеонтологічні докази еволюції

Палеонтологія — це наука, що вивчає вимерлі організми, які колись жили на нашій планеті. За триста років свого існування вона накопичила безліч даних про історію життя по-

передніх епох, завдяки яким установили послідовність розвитку життя й час, коли відбувалися ці події. Об’єктом палеонтології є скам’янілі залишки живих організмів і їхні сліди (мал. 37.1).

Крім молекулярно-генетичних та палеонтологічних, існують й інші докази еволюції. Це анатомо-морфологічні та ембріологічні (схожість будови та індивідуального розвитку організмів у межах однієї систематичної групи). А єдність хімічного складу та основних процесів перетворення речовин у клітинах є гарним біохімічним доказом.

Молекулярно-генетичні докази еволюції

Сучасні молекулярно-генетичні методи відстежують еволюційні події, які не залишили слідів у палеонтологічному літописі. Органічні молекули не зберігаються у викопному вигляді тривалий час, але вони відтворюються в живих організмах. Таким чином інформація про минулі події зберігається в живих клітинах.

Для виявлення цієї інформації порівнюють молекули нуклеїнові кислоти й білки різних організмів. Оцінивши ступінь відмінності та подібності, можна з’ясувати, який вигляд мали молекули спільного предка цих організмів.

Ключова ідея

Еволюційні теорії пропонують пояснення механізмів цього процесу. Існує багато палеонтологічних і молекулярно-генетичних доказів еволюції.

Перевірте свої знання

1. Поясніть, як розвивалися погляди на появу живих істот. 2. У чому різниця між еволюцією та еволюційною теорією? 3. Наведіть приклади палеонтологічних доказів еволюції. 4. Наведіть приклади молекулярно-генетичних доказів еволюції. 5*. Знайдіть сліди еволюційних змін у вашому організмі. 6*. Запропонуйте пояснення того, що досі значна частина видів живих організмів не описана наукою.

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  36. Сучасні методи молекулярної генети...
Наступна сторінка:   38. Популяція організмів як одиниця ево...^