Інформація про новину
  • Переглядів: 296
  • Дата: 17-02-2022, 16:37
17-02-2022, 16:37

14. Звернення громадян. Практичне заняття 3

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  13. Органи державної влади та місцеве с...
Наступна сторінка:   15. Цивільна правоздатність і дієздатн...

Ознайомтеся з теоретичним матеріалом.

Право на звернення

У громадян України в повсякденному житті виникає потреба звертатися з того чи іншого питання в установи, організації, органи влади тощо. Право на звернення є одним з конституційних прав громадян України.

Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України права вносити в органи державної влади пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати недоліки в роботі посадових осіб, оскаржувати їхні дії, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливість брати участь у керуванні державними та суспільними справами, поліпшувати роботу органів державної влади й місцевого самоврядування, установ, організацій відстоювати свої права й законні інтереси й відновлювати їх у разі порушення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Закон України «Про звернення громадян»

. Стаття 5. Вимоги до звернення. Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення

https://cutt.ly/gTaDSeu

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження ухваленого рішення.

Громадяни повинні знати, що проведення особистого прийому громадян - це не право, а законодавчо передбачений обов’язок посадових осіб. Згідно зі статтею 22 Закону України «Про звернення громадян»

керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян, підприємств зобов’язані проводити особистий прийом громадян.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушене в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажання громадянина.

Виконайте практичну роботу. Обговоріть ситуації у групах, використовуючи запитання для аналізу, подані після кожної ситуації.

Ситуація 1. Громадянин Турботливий А. направив письмове звернення до голови районної ради з вимогою надати йому роз’яснення щодо екологічного та санітарно-епідеміологічного стану річки, яка протікає поблизу його помешкання, і в яку, за публікаціями в ЗМІ і його власними спостереженнями, місцеві підприємства скидають відходи.

1. Чи правильно адресоване звернення Турботливого А.?

2. Визначте вид звернення Турботливого А.

3. Протягом якого терміну потрібно розглянути звернення?

4. Чи потребує це звернення додаткового вивчення?

5. Чи має це звернення встановлені законодавством пільги при розгляді?

Ситуація 2. Особа з інвалідністю внаслідок Другої світової війни Хоробрий М. звернувся до голови облдержадміністрації з листом, у якому повідомив, що прокурорка області не надала йому відповіді на два листи, у яких ішла мова про незаконну розробку гранітних кар’єрів та нанесення шкоди довкіллю.

1. Чи правильно адресоване звернення Хороброго М.?

2. Визначте вид звернення Хороброго М.

3. Чи має це звернення встановлені законодавством пільги при розгляді?

4. Протягом якого терміну потрібно розглянути звернення Хороброго М.?

5. Чи потребує вказане звернення додаткового вивчення?

Ситуація 3. Громадянка Застережлива М. звернулася з листом до начальника обласного управління внутрішніх справ, у якому вказала, що громадянин Гамірний В., який проживає в сусідній квартирі, постійно (і вдень, і вночі) вмикає музику на повну гучність, часто запрошує гостей, усі ці вечірки закінчуються сварками. Застережлива М. має хворого чоловіка і двох неповнолітніх дітей. На її прохання припинити таку поведінку Гамірний В. не реагує. Дільничний офіцер поліції заявляє, що в нього немає часу займатися такими «дрібницями».

1. Чи правильно адресоване звернення Застережливої М.?

2. Визначте вид звернення Застережливої М.

3. Чи має це звернення встановлені законодавством пільги при розгляді?

4. Протягом якого строку необхідно розглянути звернення Застережливої М.?

5. Чи потребує вказане звернення додаткового вивчення?

Ситуація 4. Директор закладу освіти Далекоглядний В. звернувся до Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини з листом. Він вказав, що працює в школі, де навчання дітей організоване у дві зміни: з 8.00 до 19.40. У найближчий час кількість дітей, які проживають у навколишньому мікрорайоні, збільшиться. Поряд зі школою є майданчик, на якому можна побудувати приміщення, але в міському й обласному бюджетах коштів немає. Навчання в дві зміни - це порушення прав дітей. Далекоглядний В. просить допомогти добудувати приміщення. Через деякий час до школи приїхала комісія в складі заступника голови облдержадміністрації і начальника обласного управління освіти, які заявили, що їхня мета - розглянути скаргу до Уповноваженої Верховної Ради.

1. Чи правильно адресоване звернення Далекоглядного В.?

2. Визначте вид звернення Далекоглядного В.

3. Чи має звернення пільги, встановлені законодавством, при розгляді?

4. Протягом якого строку необхідно розглянути звернення?

5. Чи потребує вказане звернення додаткового вивчення?

Виконайте онлайн-вправу «Звернення громадян»

https://cutt.ly/gRvWEkq

З’ясуйте, до якої галузі права належать поняття, зазначені у схемі. Укажіть назву нормативно-правового акта, що регулює вказані відносини. Заповніть схему.

Обговоріть з батьками тему уроку й підготуйте звернення до місцевих органів влади з пропозиціями щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, удосконалення соціально-культурної та інших сфер життя вашого міста (села, селища).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ

І. Дайте відповіді на запитання.

1. Які механізми захисту прав і свобод людини та громадянина ви знаєте?

2. Дайте визначення поняттям: «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «конституція», «права і свободи людини», «конституційні обов’язки».

3. Назвіть і схарактеризуйте види конституційних прав і свобод людини та громадянина.

4. Які органи державної влади ви знаєте? Дайте коротку характеристику кожній гілці влади.

5. Що таке місцеве самоврядування?

6. Схарактеризуйте підстави набуття та припинення громадянства України.

ІІ. Виконайте тестові завдання.

1. Орган держаної влади, який вирішує питання відповідності Конституції України законів та інших правових актів, - це

А Президент України В Верховний Суд

Б Верховна Рада України Г Конституційний Суд України

2. Поняття «громадянин» розкрито в такому визначенні

А Людина як носій свідомості, що відзначається неповторною сукупністю соціально значущих якостей, способом існування якої є її розвиток і діяльність.

Б Людина, що має стійкий правовий зв’язок з конкретною державою, що проявляється у взаємних правах та обов’язках.

В Суб’єкт правовідносин.

Г Конкретна людина, що біологічно й соціально вирізняється з-поміж інших людей, має індивідуально виражені психофізичні якості.

3. Громадянство України припиняється внаслідок

А Втрати громадянства В Встановлення батьківства

Б Усиновлення Г Видворення з території України

4. Не є обставиною, за якої особа автоматично втрачає громадянство

А Добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави.

Б Набуття особою громадянства України внаслідок обману.

В Перебування протягом семи років в іншій країні за трудовим договором.

Г Добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов’язком.

5. Право людини на свободу світогляду та віросповідання належить до

А Особистих прав В Соціально-економічних прав

Б Політичних прав Г Культурних прав

6. Який державний орган влади має повноваження затверджувати Державний бюджет України та вносити до нього зміни?

А Кабінет Міністрів України В Міністерство фінансів України Б Верховний Суд Г Верховна Рада України

7. Укажіть форму власності територіальної громади.

А Приватна В Державна

Б Комунальна Г Власність українського народу

8. Поняття «територіальна громада» охоплює

А Жителів району, області Б Село, селище, місто

В Об’єднання людей за політичними уподобаннями Г Жителів села, селища, міста

9. Визначте поняття, що характеризується як об’єктивно обумовлена вимога держави до особи діяти чітко визначеним у законі чином або утримуватися від здійснення певних дій.

А Право Б Свобода В Гарантія Г Обов’язок

10. Який державний орган за Конституцією України є гарантом додержання прав і свобод людини та громадянина?

А Верховна Рада України Б Президент України

В Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Г Конституційний Суд України

ІІІ. Знайдіть і виправте в тексті помилки.

Неспокійний Іван подав скаргу до директора місцевого магазину з порадою поліпшити асортимент цукерок у ввіреному йому закладі. До скарги він додав примірник Закону України «Про звернення громадян». У зверненні зазначив своє прізвище, ім’я, місце роботи, партійну приналежність та свій вік.

Директор магазину на п’ятий день повернув поштою звернення до місця роботи Неспокійного Івана, зазначивши, що він не буде розглядати скаргу через відсутність дати подачі та те, що звернення було написане з граматичними помилками.

Іван сказав сусідам, що за умови відсутності відповіді протягом 5 днів буде подавати скаргу до прокуратури щодо невиконання вимог посадовою особою місцевої влади Закону України.

Відповідь оформіть у вигляді такої таблиці:

Помилка в тексті

Виправлення помилки відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

     

IV. Розв’яжіть юридичну ситуацію.

Громадянин Велеречивий звернувся до Конституційного Суду України зі скаргою на порушення його конституційного права діями та рішеннями міського голови щодо неправомірно встановлених тарифів за надані комунальні послуги. У скарзі він вказував на необхідність перевірити законність встановлення підвищених тарифів і примусити органи місцевого самоврядування відмінити їх. Але Конституційний Суд України відмовив Велеречивому в прийнятті скарги.

Чи правомірна відмова в прийнятті скарги? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Філіпенко, Сутковий 2022

 
Попередня сторінка:  13. Органи державної влади та місцеве с...
Наступна сторінка:   15. Цивільна правоздатність і дієздатн...^