Інформація про новину
  • Переглядів: 172
  • Дата: 6-07-2022, 23:17
6-07-2022, 23:17

Завдання для самоперевірки до курсу "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Могорита

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  25. Громадяни/громадянки й держава. Дем...
Наступна сторінка:   1. Для чого вивчають історію і громадян...

Пригадати матеріал, опрацьований на уроках упродовж навчального року, вам допоможе гра «Коловорот історії».

Об’єднайтеся в команди по 4-1 учнів та учениць. Придумайте назву своїй команді, а також сло-ган. Виконуйте послідовно всі завдання і не забувайте, що ваша робота повинна бути командною. Основне гасло нашої гри: «Гра — не змагання, гра — дружня співпраця всіх з усіма». Хай щастить!

Завдання 1. Таємничі назви

Сформулюйте запитання до кросворда. Пам’ятайте, що запитання повинні розкривати ознаки слова-відповіді.

Прочитайте вислів, зашифрований у ребусі. Поясніть, як його розумієте.

Завдання 2. Події в історії

Які події вітчизняної історії «заховалися» у «хмарі» слів? Складіть коротку розповідь про одну з них (на вибір).

Розмістіть назви держав у хронологічній послідовності їхнього виникнення. Доберіть із попереднього завдання дати подій, що відбулися в період існування кожної з них.

Історичний процес — це ланцюжок подій і явищ, пов’язаних між собою причинно-наслідковими зв’язками. Скориставшись поданою схемою, розкажіть про історичні події, зосередивши увагу на причинно-наслідкових зв’язках.

Події: 1) Запровадження християнства князем Володимиром як державної релігії в 988 р.; 2) Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині XVII ст.

Завдання 3. Історія та математика

Розв’яжіть хронологічні задачі.

1. Друкар І. Федорович у 1574 р. у м. Львові надрукував «Абетку», що складалася з абетки, граматичних складів і короткої читанки. Донині зберігся єдиний примірник цього видання, знайдений у м. Римі (Італія) у 1927 р. Він знаходиться в університетській бібліотеці одного з університетів США. Скільки років минуло із часу виходу у світ цієї навчальної книжки? Скільки років це видання доступне для дослідників?

2. Найдавнішою вітчизняною рукописною книгою на пергаменті, що збереглася до наших днів, є Остромирове Євангеліє, написане в 1056 р. за князювання Ізяслава Ярославича. Скільки років минуло із часу написання книги?

3. Першу школу для хлопців було створено з наказу князя Володимира. Натомість перша школа для дівчат з’явилася в 1086 р. при Андріївському монастирі з ініціативи княгині Анни Всеволодівни. На який рік після запровадження хрис-

тиянства як державної релігії на Русі відчинила свої двері для навчання перша школа для дівчат?

Завдання 4. Пам’ять і пам’ятники

Що таке пам’ятник? Розгляньте подані світлини пам’ятників. Яким історичним особам чи подіям вони присвячені? Розкажіть коротко про діяльність будь-якої із цих історичних осіб (на вибір).

Завдання 5. Події у фотодокументах

Які події зафіксовано на поданих світлинах? Як правильно розмістити світлини, щоб дотриматися хронологічної

послідовності зображених подій? Підготуйте коротку розповідь про одну з подій (на вибір).

Виконайте завдання в тестовій формі

1. Невід’ємне право людини, що базується на моральному розумінні цінності кожної особистості, — це

А розум людини Б гідність людини В совість людини

2. Наука про минуле людини та суспільства — це А історія

Б соціологія В археологія

3. Життя суспільства базується на А діяльності винахідників

Б взаємодії людей

В тільки на досягненнях відомих людей

4. На формування етнічної належності людини впливає А стиль одягу

Б шкільна освіта В мова, якою розмовляють у сім’ї

5. Особистість, у якої злагоджені внутрішні відчуття та здібності й зовнішній світ, іменують

А досконалою Б гармонійно розвиненою В ідеальною

6. Особливо важливе для людини, своєрідна мотивація до дій — це

А пріоритет Б першочерговість В цінність

7. Усталені інструкції з поведінки, яких дотримуються всі члени родини, — це сімейні

А правила Б цінності В традиції

8. Сімейних обов’язків НЕ стосується

А щотижневе генеральне прибирання помешкання Б щоденні відвідини крамниці для купівлі хліба В зустрічі з друзями

9. Святкування національних і релігійних свят, збереження національної кухні належать до А сімейних традицій Б сімейних обов’язків В сімейних правил

10. Науку, що досліджує порядок подій у часі, називають А археологією

Б хронологією В нумізматикою

11. Великий відрізок історичного часу, певний етап розвитку людства — це

А тисячоліття Б ера В епоха

12. Середовище, у якому відбувається активна людська діяльність, — це простір

А географічний Б історичний В локальний

13. Історична карта відображає

А рельєф місцевості, поклади корисних копалин Б процес розвитку суспільства на певній території та в певний час

В особливості природного середовища

14. Легенда карти — це

А умовні позначення, використані для створення карти Б інформація про фахівців, які укладали карту В опис історичного періоду, відображеного на карті

15. Україна межує на суходолі із А п’ятьма країнами

Б шістьма країнами В сімома країнами

16. Найзахідніший історико-географічний регіон України — це

А Галичина Б Закарпаття В Буковина

17. Найсхідніший історико-географічний регіон України — це А Запорожжя

Б Наддніпрянщина В Слобожанщина

18. Найпівденніший історико-географічний регіон України — це

А Таврія Б Волинь В Поділля

19. Найбільша річка України — це А Дніпро

Б Дністер

В Сіверський Донець

20. Державний кордон визначає територію А громад

Б історико-географічних регіонів В держав

21. Держави, які існували на українських землях, розміщені в правильній хронологічній послідовності в рядку А Русь-Україна, Гетьманщина, Українська Народна Республіка

Б Королівство Руське, Західноукраїнська Народна Республіка, Русь-Україна

В Русь-Україна, Гетьманщина, Королівство Руське

22. Масмедіа — це

А різновид засобів масової інформації, який одночасно передає інформацію великим групам людей Б засоби інформації з обмеженим доступом В різновид засобів інформації, що поступово зникають

23. Документи й інші об’єкти, створені в досліджувану епоху, належать до джерел

А писемних Б первинних В вторинних

24. Пам’ятки матеріальної культури, зокрема знаряддя виробництва, предмети побуту, архітектурні пам’ятки, житло, посуд, одяг, належать до джерел

А писемних Б мовних В речових

25. Фольклор, народні пісні, історичні думи, перекази й легенди, прислів’я та приказки, казки належать до джерел

А писемних Б усних В мовних

26. Для збирання усних історичних джерел організовують А археологічні розвідки

Б польові етнографічні експедиції В геологічні експедиції

27. Науку, що описує минуле на основі речових пам’яток, називають

А археологією Б історією В етнографією

28. Установа, яка приймає, описує та зберігає документи, — це

А архів Б музей В бібліотека

29. Установа, де зберігають та експонують речові джерела й пам’ятки мистецтва, — це

А архів Б музей В бібліотека

30. «Цифрова ідентичність» — це

А документи, створені за допомогою комп’ютерної техніки

Б рекламні пропозиції, автоматично надіслані користувачам інтернету

В уся інформація, яку залишає про себе в мережі користувач

31. Різновид пам’яток культури, пов’язаних із важливими історичними подіями, називають

А пам’ятками історії Б пам’ятниками В монументами

32. Різниця між натуральним і ринковим господарством полягає в тому, що

А натуральне господарство базується на виготовленні натуральної продукції, а ринкове — ні Б у натуральному господарстві продукти праці виробляють для задоволення власних потреб, а в ринковому — для продажу

В у натуральному господарстві використовують примітивні знаряддя праці, а в ринковому — обов’язково застосовують технічні пристрої

33. Сучасний навчальний заклад, який надає вищу освіту, — це

А колегіум Б гімназія В університет

34. Писемне джерело, у якому описано перебіг подій у хронологічній послідовності, — це

А літопис Б мемуари В спогад

35. Князь, який започаткував династію Рюриковичів у Києві та розширив землі Русі-України аж до Балтійського моря, — це

А Кий Б Олег В Ігор

35. Княгиня Ольга здійснила дипломатичну подорож до А Візантії

Б Священної Римської імперії В Хозарського каганату

36. Християнство як державну релігію запровадив князь А Олег

Б Володимир Святославич В Ярослав Володимирович

37. Першим із правителів на Русі отримав титул короля А Володимир Святославич

Б Ярослав Володимирович В Данило Романович

38. Об’єднані українські та литовські війська розбили монгольську армію в 1362 р. біля річки

А Сині Води Б Жовті Води В Калка

39. Першим із-поміж українців отримав учене звання доктора

А Костянтин Острозький Б Юрій Дрогобич В Іван Сушик

40. Місто, у якому друкар І. Федорович надрукував Біблію, — це

А Острог Б Львів В Пересопниця

41. Засновником Острозької академії, у якій могли здобути освіту вихідці з усіх слов’янських земель, був

А Юрій Дрогобич Б Костянтин Острозький В Ярослав Мудрий

42. Козацькі господарства в межах Дикого поля називали А вольностями

Б слобідками В зимівниками

43. Засновником Січі-фортеці вважають А Дмитра Вишневецького

Б Богдана Хмельницького В короля Сигізмунда

44. За формою правління Запорозька Січ була А монархією

Б республікою В виборною монархією

45. Національно-визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої очолив

А Дмитро Вишневецький Б Костянтин Острозький В Богдан Хмельницький

46. Козацька держава, яка утворилась у результаті національно-визвольних змагань українського народу проти Речі Посполитої, — це

А Військо Запорозьке Б Козацька держава В Україна

47. Автором «Енеїди», першого твору, написаного українською літературною мовою, був/була

А Тарас Шевченко Б Іван Котляревський В Марко Вовчок

48. Літературний гурток, який організували М. Шашке-вич, І. Вагилевич та Я. Головацький, — це

А «Руська трійця»

Б Кирило-Мефодіївське товариство В «Соборність»

49. Найдавнішим університетом України був університет А Київський

Б Львівський В Харківський

50. Навчальні заклади, які з’явилися на українських землях у середині ХІХ ст. і були розраховані на здобуття початкової освіти насамперед дорослими, — це

А недільні школи Б колегіуми В професійні школи

51. Центральну Раду, яка виникла в 1917 р., очолив А Володимир Винниченко

Б Михайло Грушевський В Симон Петлюра

52. День об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки ввійшов в історію як

А День Соборності України Б День Єднання В День Незалежності

53. Молодих і прогресивних людей, які відчайдушно боролися за права та свободи громадян у Радянському Союзі в другій половині ХХ ст., називали

А інтелігенцією Б шістдесятниками В протестувальниками

54. Перший референдум в Україні, який підтвердив усенародну підтримку проголошення незалежності нашої держави, відбувся в

А серпні 1991 р.

Б грудні 1991 р.

В червні 1996 р.

55. Свято, установлене на честь події, яка має виняткове історичне значення, — це свято

А державне Б традиційне В професійне

56. Особа, яка користується всіма правами та свободами, виконує покладені на неї обов’язки, перебуває під захистом держави, — це

А мешканець/мешканка Б правозахисник/правозахисниця В громадянин/громадянка

57. Повага, сприйняття та розуміння національного, культурного й релігійного різноманіття світу — це

А вихованість Б стриманість В толерантність

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Могорита

 
Попередня сторінка:  25. Громадяни/громадянки й держава. Дем...
Наступна сторінка:   1. Для чого вивчають історію і громадян...^