Інформація про новину
  • Переглядів: 162
  • Дата: 1-07-2022, 22:11
1-07-2022, 22:11

Термінологічний словник до курсу "Історія України та громадянська освіта" 5 клас Мокрогуз

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  34. Узагальнення теми 5 «Історія Україн...
Наступна сторінка:   Підручник "Вступ до історії України т...

Авдіовізуальне джерело інформації — матеріальний носій, що містить зображувальну та звукову інформацію, яку відтворюють за допомогою спеціального обладнання.

Архів — установа, яка приймає, описує та зберігає документи для подальших досліджень.

Бібліотека — установа, що збирає, систематизує і надає читачам друковані та рукописні джерела, а також доступ до електронних джерел.

Гідність — визнання цінності людини для суспільства і визнання людиною власної цінності в житті.

Господарство — виробництво, розподіл, обмін та споживання товарів і послуг задля задоволення потреб.

Громада — мешканці поселень, об’єднані для спільного розв’язання проблем.

Громадський простір — територія, будівлі та споруди, призначені для задоволення потреб громадян.

Громадянська освіта — набуття знань, умінь і навичок співжиття в демократичному суспільстві.

Демократія — процес прийняття важливих для суспільства рішень волею більшості зі збереженням прав меншості.

Державний кордон — межі сухопутної, водної території держави та її повітряного простору.

Державні свята — встановлені спеціальним законом святкові дні.

Джерело інформації — людина чи предмет, що зберігає інформацію.

Дискримінація — позбавлення або обмеження прав людини на підставі будь-якої ознаки.

Дозвілля — час, вільний від обов’язкових занять.

Експонат — річ для огляду в музеї чи на виставці.

Ера — найбільша одиниця поділу історії; початок літочислення; система літочислення.

Етнографічне джерело інформації — пам’ятки, які зберігають відомості про побут, культуру, звичаї народу.

Закон — загальнообов’язкове правило (правила), яке має найвищу силу.

Значення події — її історична вага, роль, важливість.

Інтерв’ю — бесіда, що побудована за планом із обов’язковою фіксацією відповідей.

Інформація — дані про навколишній світ.

Історико-етнографічний регіон — частина території розселення народу, що має особливості історії, мови, побуту, культури.

Історична карта — карта, що відображає події, які відбувалися на конкретній території в конкретний час.

Історична особа — видатний діяч/діячка, які відчутно вплинули на перебіг історичних подій.

Історична пам’ятка — місця та об’єкти, пов’язані з важливими історичними подіями.

Історична пам’ять — пам’ять народу про своє минуле.

Історична хронологія — послідовність історичних подій у часі.

Історія — наука, яка вивчає розвиток людства та закономірності цього процесу.

Календар — система відліку часу, спосіб підрахунку днів у році.

Карта — зображення території земної поверхні, що побудоване в певному масштабі та виконане за допомогою умовних знаків.

Конституція (устрій, порядок) — основний закон держави, який визначає особливості держави, органів влади, виборчої системи, права й обов’язки держави, суспільства та громадян.

Контурні карти — карти, що фіксують контури географічних об’єктів.

Лінгвістичне джерело інформації — пам’ятки мови, що містять цінні для історії відомості.

Літописи — літературні твори історичного змісту з викладом подій у часовій послідовності.

Місто — поселення, мешканці якого зайняті переважно поза сільським господарством.

Музей — установа, яка збирає, досліджує та демонструє пам’ятки природи, матеріальної і духовної культури.

Наслідок — результат дії причини.

Натуральне господарство — діяльність для задоволення власних потреб, а не для продажу.

Ознака — властивість кого-небудь або чого-небудь.

Особливість — властивість, яка вирізняє подію, процес чи явище із ряду подібних.

Пам’ятник — архітектурна або скульптурна споруда в пам’ять про важливі події, на честь видатних осіб.

Пам’ять — закріплення, збереження та відтворення минулого досвіду.

Патріотизм — любов до своєї батьківщини, відданість їй, служіння їй на благо.

Період — проміжок часу, впродовж якого тривають якісь події.

Періодизація історії — поділ історії на періоди.

Писемне джерело — предмет, на якому записано інформацію.

Побут — звичаї проживання.

Подія — факт суспільного або особистого життя, що вже відбувся.

Поняття — називання об’єкта через розкриття його істотних ознак.

Потреба — відчуття нестачі чогось і прагнення досягти цього.

Правило — вимоги, яких дотримуються люди в конкретній діяльності.

Привід — справжня чи вигадана підстава для дій або вчинків.

Промисловість — сукупність підприємств (фабрик, заводів, електростанцій, шахт тощо), які виробляють знаряддя праці, предмети споживання та інші блага.

Процес — послідовна, закономірна зміна подій та станів.

Речове джерело інформації — предмет, що зберігає дані про минуле і відображає діяльність людей.

Ринкове господарство — господарство, яке виробляє продукти для продажу.

Рід — група людей, що походять від одного предка.

Різноманітність — сукупність різних речей або людей.

Родина — велика група людей, які поєднані родинними зв’язками.

Родовідне дерево — схема родинних зв’язків.

Самоврядування — право територіальних громад створювати виборні органи влади для вирішення важливих питань.

Свято — день або кілька днів урочистого відзначення видатних подій чи знаменних дат.

Село — населений пункт, жителі якого займаються переважно обробітком землі.

Літочислення — система відліку часу від обраної події.

Сільське господарство — вирощування рослин і свійських тварин.

Сім’я — група людей, які спільно проживають, господарюють, мають взаємні права та обов’язки.

Січ — укріплення (фортеця), адміністративний і військовий центр козацтва.

Судження — думка, твердження про предмети, події та явища.

Суспільство — організована спільність людей.

Територіальна громада — жителі села, селища, міста, а також добровільне об’єднання жителів кількох населених пунктів.

Термін — слово або словосполучення, яке виражає одне значення.

Торгівля — обмін товарів або послуг.

Умови — обставини, особливості реальної дійсності, за яких відбувається або здійснюється що-небудь.

Усна історія — інформація про людей, сім’ї, повсякденне життя і пов’язані з ними події.

Факт — подія, достовірність якої доведена.

Фейк — неправдива інформація.

Фольклор — усна народна творчість, яка виражає вірування, фантазії, думки, уявлення, почуття і переживання народу.

Хронологічна таблиця — послідовний перелік історичних подій та їх часових меж.

Явище — сукупність подій, які мають спільні ознаки.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 
Попередня сторінка:  34. Узагальнення теми 5 «Історія Україн...
Наступна сторінка:   Підручник "Вступ до історії України т...^