Інформація про новину
  • Переглядів: 225
  • Дата: 30-06-2022, 23:35
30-06-2022, 23:35

15. Назва «Україна» впродовж століть

Категорія: Україна і світ





Попередня сторінка:  14. Як люди усвідомлювали себе в різні ч...
Наступна сторінка:   16. Історична топоніміка

Коли вперше з’являється назва «Україна»? Що означає назва «Україна»?

Коли слово «Україна» стало назвою держави?

Обговорення

Доберіть якомога більше слів, з якими у вас пов'язана назва «Україна». Представте ці слова та поясніть свій вибір. Запишіть на дошці чи на аркуші паперу десять слів, які б підтримали усі учні та учениці у класі.

Коли вперше з'являється назва «Україна»?

Формування назви «Україна» мало тривалу історію. Важливою складовою минулого будь-якого народу та його держави є самоназва й те, як їх називають інші народи, вважається, що назва «Україна» виникла саме серед місцевого населення. Спочатку так називали певні території місцеві жителі, а потім цю назву почали використовувати іноземці. Назва «Україна» почала вживатися у часи існування на цих теренах держави наших пращурів - Русі-України, або Київської держави.

Вперше назву «Україна» згадано в Київському літописі. Літопис створено наприкінці ХІІ століття. Але до наших днів зберігся лише його варіант, переписаний на початку XV століття. У ньому під 1187 роком літописець розповідає про Переяславського князя Володимира Глібо-вича, який помер під час військового походу.

«І плакали по ньому всі переяславці... За ним же Україна багато потужила».

Згадка України в Київському літописі

У ХІІІ столітті назва «Україна» зустрічається в Галицько-Волинському літописі. Утім, його текст було переписано дещо пізніше, і ми не знаємо, чи вживалося слово «Україна» у первісних варіантах. Проте науковці припускають, що саме ця назва могла існувати вже у х-хІ століттях, адже будь-яка давня самоназва народу спочатку вживалася в його розмовній мові, а вже

потім потрапляла на сторінки писемної літератури. На місцеве походження назви також вказує дві форми, які використовували в писемних джерелах: «україна» і «вкраїна». Чергування початкових літер «у» та «в» є характерною особливістю української мови.

Коли українці не мали власної державності, назвою «україна» позначали території, заселені українцями. Сьогодні цим терміном позначають нашу незалежну державу - Україну.

Європа у 1190 році

1. Пригадайте, у яких іще словах української мови на початку слова чергуються літери «у» та «в». Чи змінюється від цього зміст цих слів?

Що означає назва «Україна»?

Давньоруські князівства від середини ХІІ до середини ХІІІ століття

Походження назви «Україна» має кілька версій. За однією з них, слова «україна» або «оукраї-на» утворилися від поєднання прийменника «у» (в значенні «біля») з іменником «край». Так позначали прикордонні землі Київського та Переяславського князівств. За ними розпочинався великий степ, де чатувала постійна небезпека набігів кочових народів. Населенню прикордонних земель відводилася важлива роль у захисті Русі-України від кочовиків, адже саме вони мали дати першу відсіч у разі нападу.

терміном «оукраїна» також називали землі Галицько-Волинського князівства, які знаходилися на пограниччі з Польщею. Пізніше цей

термін вживався в літописах і щодо інших по-граничних земель Русі-України.

За іншою версією, назва «Україна» походить від іменника «край» або «країна», який вживався місцевими мешканцями на позначення території їх проживання. У такому разі цю назву застосовували як синонім рідного краю, свого краю, території, заселеної своїм народом, батьківщини.

Походження назви «Україна» також пов’язують із дієсловом «украяти», що вживалося у значенні «відрізати» або «відокремити». Вважається, що так позначали певні території, відрізані (украяні) від чогось цілого, що згодом стали окремою країною.

Незважаючи на першопочаткове значення, з другої половини XVI століття назвою «Україна» позначають території Середньої Наддніпрянщини, хоча зустрічається і використання назви для інших територій.

2. В Україні є прислів'я «Моя хата з краю -першим ворога стрічаю!». Як ви його розумієте? Як за допомогою цього прислів'я можна підтвердити одну з теорій походження назви «Україна»?

Середня Наддніпрянщина на карті України

Коли слово «Україна» стало назвою держави?

Вже у середині XVII століття назву «Україна» використовували як синонім назви козацької держави - війська Запорозького, про це зберігаються згадки в багатьох тогочасних документах. Проте в цей час і надалі використовують також назви «Русь» та «Мала Русь» на позначення тих самих територій, які позначали назвою «Україна».

Вживання назви «Україна» остаточно ствердилося вже у ХІХ столітті. Нею послуговувалися в літературі та політичній діяльності. У 1862 році Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна», який швидко став популярним у середовищі патріотів. Тоді ж почали активно використовувати утворений від слова «Україна» прикметник - «український».

Карта Радзивілла - перше картографічне джерело, де вжито назву «Україна». Перше видання карти було здійснене у 1613 році

У 1917 р. назва «Україна» набула нового значення: нею почали називати самостійну державу - Українську Народну Республіку. Цей етап став важливим не лише у становленні назви «Україна». Він відіграв важливу роль у боротьбі українців за самостійну й незалежну державу.

Універсал Української Центральної Ради про проголошення Української Народної Республіки.

7 листопада 1917 року

У роки панування радянської влади назву «Україна» також використовували як складові назви тогочасної держави - Української Радянської Соціалістичної Республіки. У 1991 році постала самостійна та незалежна держава - Україна.

Так назва «Україна» пройшла шлях від самоназви певної території до назви великої європейської держави.

3. Розгляньте карту на с. 63, карту на с. 66 та сучасну карту України на форзаці підручника. Чому Україною у різні часи називали різні території? Як змінювалися ці території з часом?

ПІДСУМОВУЄМО

1. Як би ви пояснили іноземцю, що означає назва нашої країни? Складіть схему «Значення назви "Україна"».

2. Намалюйте лінію часу й позначте на ній дати, про які йдеться в параграфі. Визначте, скільки часу минуло від першої писемної згадки слова «Україна» до проголошення Української Народної Республіки; до проголошення незалежності України; до сьогодні.

3. Яке значення для сучасності має таке давнє використання назви «Україна»? Відповідь оформіть у вигляді есе.

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Панарін 2022

 




Попередня сторінка:  14. Як люди усвідомлювали себе в різні ч...
Наступна сторінка:   16. Історична топоніміка



^