Інформація про новину
  • Переглядів: 616
  • Дата: 2-02-2022, 08:50
2-02-2022, 08:50

29. Поняття одновимірного масиву. Списки в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  28. Звіти в Access
Наступна сторінка:   30. Функції та методи списків в Python

Ви вже стикались із необхідністю зберігання наборів значень, об’єднаних за певною ознакою. Наприклад, у комп’ютерній грі можуть зберігатися координати персонажів на екрані, таблиці рекордів, ведення рахунку тощо. В обчислювальних програмах виникає потреба зберігати набори чисел: значення середньодобових температур за тиждень, відстаней між об’єктами, кількісних показників певного процесу тощо. Як вам вже відомо, для збереження сукупностей даних у програмуванні існують структуровані типи, або контейнери. Контейнер можна порівняти з картотекою — він зберігає набір значень у певному порядку.

Складені або структуровані типи — це типи даних, які мають внутрішню структуру та можуть бути сконструйовані з простих типів даних. Змінна або константа структурованого типу має декілька компонент, об’єднаних спільним ім’ям.

Створення списку

Список (list) — це упорядкований набір об’єктів різних типів

(чисел, рядків, списків тощо), який можна змінювати.

Значення списку вкладаються у квадратні дужки [ ] та відокремлюються одне від одного за допомогою коми. У мові Python списки використовуються для зберігання масивів даних.

Одновимірний масив — це пронумерована послідовність значень одного типу, що мають спільне ім’я.

Хоча Python дозволяє зберігати у списку елементи різних типів, наша мета — навчитися опрацьовувати масиви даних, тобто сукупності однотипних значень, об’єднаних за певною ознакою.

Створити порожній список можна двома способами:

• за допомогою функції

• використовуючи квадратні дужки:

ПРИКЛАД 1. Створити об’єкт аnimal типу список і надати йому значення:

Перевірити, чи є в списку певний елемент, допоможе ключове слово in.

ПРИКЛАД 2. Визначити, чи є в списку letters елемент ’a’:

Додати елемент до списку можна так:

за допомогою методу append()

Додати до списку a = [2, 6,4] елемент 10:

за допомогою операції об’єднання

Заповнити список числами від 0 до 4:

ПРИКЛАД 3. Створення списку з 5 цілих чисел, що вводяться з клавіатури.

ПРИКЛАД 4. Заповнення списку 5 випадковими числами.

Результат роботи програми може бути таким: [9, 1, 6, 3, 8]

Г енератори списків

Генератор списків — це синтаксична конструкція, що

призначена для створення списків і заповнення їх значеннями за певними правилами.

Синтаксис генератора списків:

де х — значення, які вибираються з послідовності iterable, <вираз> — вираз, що обчислюється для кожного значення х і використовується як елемент

списку list_variable. Конструкція береться у квадратні дужки, що означає, що результатом роботи генератора є список.

ПРИКЛАД 5. Створити список з перших 10 натуральних чисел.

ПРИКЛАД 6. Створити список а з квадратів елементів списку b.

ПРИКЛАД 7. Створити список а з перших літер елементів списку animal.

Доступ до елементів списку

Доступ до елемента списку можна отримати за його індексом (номером у списку). Нумерація елементів починається з нуля.

Завдяки нумерації можна визначати довжину списку (кількість елементів у списку), робити зрізи.

ПРИКЛАД 8. Дано список а = [2, 15, 3, -5, 10]. Проаналізуємо результати виконання в консолі дій зі списком.

 

 

 

Дія

Оператор

Результат

виконання

1.

Визначити довжину списку

len(a)

5

2.

Вивести елемент списку з індексом 3

а[3]

-5

3.

Вивести перші 3 елементи списку

а[0: 3]

[2, 15, 3]

4.

Вивести елементи списку, починаючи з елемента з номером 3 і до кінця

а[3:]

[-5, 10]

5.

Вивести зріз списку довжиною 1 елемент

а[3: 4]

[-5]

 

ПРИКЛАД 9. Замінити нулями перші 3 елементи списку а:

# Буде виведено [0, 0, 0, -5, 10]

Отже, списки є гнучким і потужним інструментом для збереження сукупностей даних у певному порядку.

Питання для самоперевірки

1. Обговоріть спільні ознаки та відмінності між рядками та списками.

2. У змінній letters міститься список [’a’, ’b’, ’c’, ’d’]. Обчисліть значення виразів:

3. Створено список a = [2, 15, 3, -5, 10]. Визначте вміст списку а після виконання операторів:

4. Збережіть імена кількох своїх друзів у списку з ім’ям names. Виведіть ім’я кожного друга, звернувшись до кожного елемента списку.

5. За допомогою генератора списків заповніть список квадратами перших 10 натуральних чисел.

6. За допомогою генератора списків заповніть список а непарними числами в діапазоні від 1 до 20.

Вправа 29

Створити програму опрацювання списку рядкових даних.

1) Завантажте середовище PyCharm. Створіть Python file з назвою Список назв. Поміркуйте над тим, яку інформацію можна було б зберігати у

списку. Створіть список nazva з 6 рядкових величин: назв професій, видів спорту, назв країн, видів рослин тощо.

2) Змінній а надайте значення третього елемента списку nazva. Виведіть значення а на екран.

3) Виведіть на екран перші 3 елементи списку nazva.

4) Програмно додайте до списку nazva ще два значення. Виведіть список на екран.

5) Вставте на 3-тє місце в списку nazva елемент Нове значення.

6) За допомогою генератора списків створіть список letters із перших літер елементів списку nazva. Виведіть список letters на екран.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 29 з автоматичною перевіркою результату.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  28. Звіти в Access
Наступна сторінка:   30. Функції та методи списків в Python^