Інформація про новину
  • Переглядів: 237
  • Дата: 17-02-2022, 16:34
17-02-2022, 16:34

10. Поняття Основного закону держави

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  9. Обставини, що виключають шкідливіст...
Наступна сторінка:   11. Правова характеристика понять «люд...

Філософ і правознавець ХІХ - початку ХХ ст. Б. Кістяківський: «Сучасна держава заснована на компромісі, і конституція кожної окремої держави є компромісом, що примирює різні погляди найбільш впливових соціальних груп в конкретній державі».

Чи є Конституція України політичним компромісом? Відповідь обґрунтуйте. Яке значення має Конституція України для життя кожного громадянина?

1. Поняття Основного закону держави. Термін «конституція» у різні часи використовувався в різних значеннях. Вважається, що слово constitution уперше почали вживати в актах Давнього Риму (вони починалися зі словосполучення «Rem Publicus Constituere...», що означає - «Римський народ установлює...».

З історії стародавнього світу залишилося багато прикладів уживання терміна «конституція» (давньогрецька назва - «політія») для позначення актів важливого державного значення. Зокрема, до наших днів дійшла «Афінська політія». У середньовічній Європі конституціями називали акти, у яких закріплювалися привілеї та вольності феодалів (наприклад, Велика хартія вольностей 1215 р. в Англії). Утім, ні в античному світі, ні в середні віки конституції в її сучасному розумінні не існувало.

«Батьком» нормативно-правового терміна «конституція» у його сучасному значенні був французький мислитель Шарль Монтеск’є (16891755), який, зокрема, використовував його для характеристики державного ладу тогочасної Великої Британії.

Конституція - Основний закон держави, нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили, що ухвалюється в особливому порядку та регулює найважливіші суспільні відносини.

Конституціоналізм в Україні має давні традиції, а час його зародження пов’язується з Гетьманською державою (середина XVII - кінець XVIII ст.).

В Україні перший документ, що містив у назві слово «конституція», підписав !ван Виговський 1658 р. - відомий як Гадяцький трактат. Цей документ написаний латиною. Буквальний переклад назви - «устрій», тобто конституція. Відома Конституція Пилипа Орлика, ухвалена 5 квітня 1710 р., як договір - зобов’язання гетьмана перед козацтвом у разі обрання його на найвищу посаду. Цей документ, повна назва якого - «Пакти та Конституції законів і вольностей Війська Запорозького», наголошував на неприпустимості чинити здирництва та пригнічення, ураховував інтереси козацьких удів та сиріт.

Конституція характеризується такими властивостями:

ХХ ст. стало найпліднішим на шляху створення Основного закону. Незалежність Української Народної Республіки в 1918 р. проголошувалася ІУ Універсалом Центральної Ради.

Початок сучасного конституційного процесу пов’язується з проголошенням Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., де утверджувалося здійснення українським народом його невід’ємного права на самовизначення та проголошувалися принципи правового статусу людини і громадянина.

Сучасну Конституцію України ухвалено 28 червня 1996 р.

2. Структура Конституції України. Конституція України 1996 р. за

своєю структурою складається з преамбули та п’ятнадцяти розділів.

Розділ І. Загальні засади. Цим розділом визначаються засади конституційного ладу України. До них належать народовладдя; державний суверенітет і незалежність України; визнання людини як найвищої соціальної цінності, утвердження і забезпечення її прав і свобод; статус української мови як державної; поділ влади та інші засади.

Розділ ІІ. Права, свободи та обов’язки людини й громадянина. Другий розділ Конституції України закріплює правовий статус людини і громадянина, системоутворюючим елементом якого є права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

Розділ ІІІ. Вибори, референдум. Конституція України визначає дві форми народовладдя - безпосередня (пряма) і представницька демократія. При цьому пріоритетною формою визнається безпосередня демократія, яку можна визначити як пряме волевиявлення народу України.

Розділи Конституції України

3. Повноваження Конституційного Суду України. У ХІІ розділі Конституції України йдеться про Конституційний Суд України. Це незалежний від законодавчої та виконавчої гілок влади спеціальний судовий орган, який здійснює перевірку нормативних актів щодо їхньої відповідності Конституції України способом конституційного судочинства.

І. Виконайте онлайн-вправу «Розділи Конституції України»

https://cutt.ly/wRvWtMR

II. Виконайте тестові завдання.

1. У якому розділі Конституції України потрібно шукати таку статтю: «Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою»?

А У розділі «Президент України»

Б У розділі «Місцеве самоврядування»

В У розділі «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина»

Г У розділі «Загальні засади»

2. Яка з ознак нормативно-правового акта НЕ є ознакою Конституції?

А Має найвищу юридичну силу Б Є базою поточного законодавства В Має установчий характер Г Ухвалюється на підставі й відповідно до Закону

3. Укажіть, у якому випадку справу буде розглядати Конституційний Суд України.

А Справу за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроєкту «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів» вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Б Справу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

В Справу про визнання договору дійсним і визнання права власності на квартиру.

Г Справу щодо адміністративного позову фізичної особи до Управління Пенсійного фонду України в Маріїнському районі про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії.

III. Підготуйте тези для захисту своєї позиції в дискусії за одним з трьох висловів відомих мислителів чи історичних діячів.

1. «Пишіть коротко й незрозуміло» (з настанови Наполеона І авторам Конституції Франції). Тема дискусії: «Чи повинна Конституція бути зрозумілою громадянам?».

2. «Щоб вона була ще гіршою, Конституцію потрібно постійно поліпшувати» (Мечислав Шарган). Тема дискусії: «Чи потрібно вносити зміни до Основного закону держави?».

3. «Конституція держави повинна бути такою, щоб не порушувати конституцію громадянина» (Станіслав Єжі Лец). Тема дискусії: «Що є більш пріоритетним: інтереси держави чи права громадянина?».

IV. Запитання для самоперевірки. 1. Назвіть основні ознаки Конституції. 2. Дайте визначення поняття «конституція». 3. Які повноваження має Конституційний Суд України? 4. Яке значення для конкретної людини і суспільства в цілому має Конституція України?

 

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Філіпенко, Сутковий 2022

 
Попередня сторінка:  9. Обставини, що виключають шкідливіст...
Наступна сторінка:   11. Правова характеристика понять «люд...^