Інформація про новину
  • Переглядів: 283
  • Дата: 17-02-2022, 16:35
17-02-2022, 16:35

11. Правова характеристика понять «людина», «особа», «громадянин». Громадянство України

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  10. Поняття Основного закону держави
Наступна сторінка:   12. Конституційні права, свободи та обо...

Г. Сковорода про людину та особистість:

«Вода без риби, повітря без пташок, час без людей бути не можуть». «Не тіло, а душа є людиною».

Яка різниця між поняттями «людина», «особистість», «особа», «громадянин»? Що поєднує ці поняття?

1. Правова характеристика понять «людина», «особа», «громадянин». Теорія держави і права як наука вивчає окрему людину, особу, громадянина, розглядає взаємини людини і суспільства, людини і держави. У повсякденному вжитку ці слова звучать як рівнозначні, але в юридичній мові за цими термінами закріплено різні значення.

Людина - жива розумна істота, яка має волю, дар мислення, здатна виробляти знаряддя праці та може свідомо користуватися ними.

Кожна людина має зв’язок із суспільством, у якому вона живе. Люди рівні у правах, але це не означає, що вони однакові або схожі один на одного з точки зору фізичних чи розумових здібностей, талантів. Проте лише біологічне в людині не визначає її як особистість.

Особистість - людина, що вирізняється неповторною сукупністю соціально значущих якостей, способом існування якої є її розвиток і діяльність.

Поняття «особистість» включає в себе характеристику суспільної діяльності людини і тих мотивів, якими вона керується у своїх учинках. Особистість має свій стиль мислення, переживань і поведінки.

Поняттям «особа» позначається суб’єкт правовідносин. У правовій системі суспільства місце і роль особи характеризуються через правовий статус. Відомі різні визначення правового статусу особи. У най-ширшому значенні під правовим статусом особи розуміють її юридично закріплене становище в суспільстві. Ядром загального правового статусу є суб’єктивні права, свободи, законні інтереси та обов’язки особи.

Крім того, особа тісно взаємозв’язана з державою. Держава визнає особу, її життя, недоторканність, честь і гідність найвищими соціальними цінностями. Головний обов’язок держави - забезпечення особі відповідних умов для здійснення прав і свобод, виконання обов’язків. Держава відповідальна перед особою і суспільством за свою діяльність. За допомогою права держава закріплює відповідний правовий статус особи, забезпечує кожній особі рівні можливості в користуванні суб’єктивними правами й виконанні обов’язків.

Цей взаємозв’язок особи з конкретною державою позначається поняттям «громадянство».

Г ромадянин - людина, яка має стійкий правовий зв’язок з конкретною державою, що проявляється у взаємних правах та обов’язках.

Поняття «громадянин» висвітлює здебільшого юридичні або політи-ко-юридичні характеристики особистості.

2. Громадянство України.

Громадянство України - стійкий, необмежений у просторі правовий зв’язок фізичної особи з Українською державою, заснований на юридичному визнанні

державою цієї особи громадянином України, унаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов’язків в обсязі, передбаченому Конституцією та законами України.

Поняття «громадянство» у сучасному значенні виникло в Давній Греції: у її містах - державах-полісах. Появу інституту громадянства пов’язують з французькою революцією 17 ст. Концепція «вільного громадянства» замінила інститут підданства, який за часів феодалізму визначав васальні відносини залежності окремої людини від держави в особі монарха. Основні права та свободи людини і громадянина було викладено в Декларації прав людини і громадянина, яку ухвалено 1789 р. у Франції. Цей документ діє й сьогодні як частина Конституції Франції.

Відповідно до Закону України «Про громадянство України» громадянами України визнаються особи, які набули громадянства України за цим Законом. Які ж є підстави набуття громадянства?

Набуття громадянства України за народженням (філіація) є основним способом набуття громадянства України. При цьому громадянство набувається на основі принципів «права крові» або «права ґрунту». У першому випадку дитина набуває громадянства батьків (одного з батьків), незалежно від місця народження, у другому - дитина стає громадянином тієї держави, на території якої вона народилася, незалежно від громадянства батьків.

Набуття громадянства України за територіальним походженням відбувається шляхом реєстрації. Прийняття до громадянства України (натуралізація) за заявою передбачає подання в письмовій формі відповідної заяви на ім’я Президента України.

Законом України «Про громадянство України» передбачено такі підстави припинення громадянства України:

Унаслідок виходу з громадянства України.

Громадянин України, який відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням, яке подається на ім’я Президента України. Передбачено випадки, коли вихід із громадянства України не допускається - якщо особу, яка клопоче про вихід із громадянства України, притягнуто як обвинувачену в кримінальній справі або щодо якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності й підлягає виконанню.

Під втратою громадянства розуміють автоматичне припинення громадянства за таких обставин:

добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття;

•набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

•добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов’язком чи альтернативною службою.

За підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Такими обставинами можуть бути, наприклад, оптація (вільний вибір громадянства тієї чи іншої держави в разі переходу частини території від однієї держави до іншої) або трансферт (перехід частини території супроводжується зміною громадянства без права вибору).

І. Візьміть участь в інтелектуальній онлайн-вікторині «Правова характеристика понять»

https://cutt.ly/rRvWjns

ІІ. Виконайте тестові завдання.

1. Визначте підставу набуття громадянства в такій ситуації: «Одесит Гершензон Я. в 1992 р. виїхав до Ізраїлю та набув іноземне громадянство. У 2007 р. він повернувся в Україну на постійне проживання та подав заяву, у якій зобов’язався припинити іноземне громадянство».

А За народженням В Унаслідок прийняття до громадянства

Б Унаслідок усиновлення Г Унаслідок поновлення у громадянстві

2. З’ясуйте підставу припинення громадянства в такій ситуації: «19-річний мешканець Тернополя Безрідний О. добровільно вступив на військову службу до Збройних сил Польської Республіки».

А Вихід з громадянства України Б Втрата громадянства України

В Підстави, передбачені міжнародними договорами України Г Позбавлення громадянства

3. Укажіть умови прийняття до громадянства України.

А Володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування

Б Перебування у шлюбі з громадянином України В Визначні заслуги перед Україною Г Наявність законних джерел існування

Д Зобов’язання припинити іноземне громадянство або відсутність іноземного громадянства

Е Безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх трьох років

III. Порівняйте пари понять.

1. Підстави набуття громадянства - підстави припинення громадянства.

2. Набуття громадянства за народженням - прийняття до громадянства.

IV. Робота з документом. Ознайомтеся з текстом Закону України «Про громадянство України». Прочитайте ситуацію, знайдіть правові помилки та випишіть їх у першу колонку таблички. У другу колонку занотуйте свій коментар відповідно до чинного законодавства України.

Іноземець Безбатченко О. (36 років) працює фермером на власній землі сільськогосподарського призначення площею 20 га. Він не платить податки, тому що був обраний два роки тому головою сільської ради.

Рік тому він подав заяву про отримання громадянства України. Нещодавно йому повідомили, що до оформлення цієї процедури залишилося декілька днів. Дата отримання громадянства має збігтися з річницею одруження з громадянкою України, і саме тому йому скорочують необхідний для отримання громадянства строк проживання в Україні до одного року.

Безбатченко О. разом з дружиною планували всиновити дитину з Хорватії (його батьківщини), але прочитали в газеті, що дитина не зможе найближчим часом отримати громадянство України, оскільки для усиновлених дітей термін проживання в Україні для отримання громадянства - 20 років. Майбутні батьки ознайомилися з переліком прав дитини, що викладений у Загальній декларації прав дитини, і мають намір опротестувати у Верховній Раді України положення українського законодавства, що не збігається з міжнародним.

V. Розв’яжіть ситуацію.

Громадяни України, сім’я Нерідних (чоловік, жінка, дочка 17 років та син 13 років), переїхали до Кракова (Польща) на постійне місце проживання. Батьки вирішили, що сім’я повинна прийняти громадянство Польщі. Діти були проти рішення батьків і хотіли залишитися в Україні з бабусею.

Дайте правову оцінку ситуації, спираючися на законодавство України.

 

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Філіпенко, Сутковий 2022

 
Попередня сторінка:  10. Поняття Основного закону держави
Наступна сторінка:   12. Конституційні права, свободи та обо...^