Інформація про новину
  • Переглядів: 440
  • Дата: 25-12-2021, 02:06
25-12-2021, 02:06

58. Захист та збереження біосфери

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  57. Біосфера як цілісна система
Наступна сторінка:   59. Природні зони України

Поміркуйте

Чому видам бажано жити в умовах біологічного оптимуму?

Згадайте

Як живі організми екосистем пов’язані між собою?

Які чинники можуть упливати на стабільність екосистеми?

Біорізноманіття

За визначенням, що запропонував Усесвітній фонд дикої природи (1989), біологічне різноманіття — це «вся різноманітність форм життя на Землі, мільйонів видів рослин, тварин, мікроорганізмів з їхніми наборами генів і складних екосистем, що утворюють живу природу».

Таким чином, біологічне різноманіття слід розглядати на трьох рівнях. Біологічне різноманіття на видовому рівні охоплює всю сукупність видів на Землі. У меншому масштабі біологічним різноманіттям можна вважати генетичну різноманітність видів, утворену як географічно віддаленими популяціями, так і особинами всередині однієї й тієї самої популяції. Біологічне різноманіття — це також розмаїття біологічних угруповань та екосистем, сформованих ними, і взаємодії між цими рівнями.

Значення біологічного різноманіття

Видове різноманіття є для людини джерелом усіляких природних ресурсів. Наприклад, вологі тропічні ліси з їхнім найбагатшим комплексом видів являють собою чудову різноманітність рослинних і тваринних продуктів, які можуть споживатися, використовуватися на будівництві та в медицині.

Г енетична різноманітність необхідна будь-якому виду для збереження репродуктивної життєздатності, стійкості до захворювань, здатності до адаптації в умовах, що змінюються. Генетична різноманітність домашніх тварин і культурних рослин є особливо цінною для тих, хто працює над селекційними програмами з підтримки й поліпшення сучасних сільськогосподарських видів.

Тварини, занесені до Червоної книги України: чорний лелека, степовий байбак, зубр

Рослини, занесені до Червоної книги України: шафран весняний, валеріана дводомна, арніка гірська

Способи захисту та збереження біосфери

Для захисту й збереження біосфери використовують багато технологій. Для цього на різних рівнях (науковому, законодавчому, господарському тощо) уживають цілу низку заходів зі збереження як окремих видів, так і цілих екосистем. Проводять активну громадську роботу. Створюють переліки видів та угруповань, які потребують охорони.

Збереження біосфери неможливо забезпечити зусиллями лише однієї країни або кількох країн. Біосфера охоплює всю планету, порушення її в одному місці можуть мати тяжкі наслідки для різних регіонів. Наприклад, перелітні птахи можуть гніздуватися на території Європи, а зимувати на території Африки. Якщо забезпечувати їх охорону виключно в місцях гніздування, то це не дасть ніяких результатів у випадку, коли птахи будуть знищуватися на території Африки або під час перельотів між місцями гніздування та зимівлі.

Важкими можуть бути наслідки екологічних катастроф у морських екосистемах. Забруднення океанічних вод у районі, наприклад, Мексиканської затоки може поширюватися із течією Г ольфстрім аж до узбережжя Європи. А викидання пластикових відходів на території Азії й Америки створює велетенські сміттєві плями посередині Тихого океану.

Важливою проблемою для сучасного людства є забруднення атмосферного повітря викидами парникових газів. Ці гази (зокрема,

вуглекислий газ і метан) є наслідком спалювання та розкладання органічних речовин або відходами промислових процесів. І підвищення їх концентрації в атмосфері створює небезпеку для всіх екосистем планети через суттєві зміни клімату в результаті глобального потепління.

Для збереження біосфери необхідна координація дій на міжнародному рівні. Її здійснюють багато міжнародних організацій. Скажімо, Міжнародний союз охорони природи (МСОП) створений для збереження природних ресурсів.

Ключова ідея

Біологічне різноманіття — це вся різноманітність форм життя на Землі, мільйонів видів рослин, тварин, мікроорганізмів із їхніми наборами генів і складних екосистем, що утворюють живу природу.Видове різноманіття є для людини джерелом усіляких природних ресурсів. Існування людства є неможливим без збереження біорізноманіття.

Перевірте свої знання

1. Що таке біорізноманіття? 2. Навіщо охороняти біорізноманіття? 3. Яким чином екологічні проблеми одного регіону можуть вплинути на інші регіони планети? 4*. Чому проблема глобального потепління набула актуальності саме у ХХ столітті?

Назва закону

Автор

Основні тези

Закон піраміди енергій, правило екологічної піраміди, правило 10%

Р. Ліндеман

З одного

трофічного

рівня

екологічної

піраміди

переходить на інший її рівень в середньому не більше 10 % енергії

Закон взаємодії екологічних чинників

О. Мітчерліх

У природі один екологічний чинник може впливати на інший, тому успіх виду в довкіллі залежить від взаємодії чинників

Закон

обмежувального

чинника

Ю. Лібіх

айбільшу лімітуючу дію на організм, популяцію або угруповання справляють ті життєво важливі чинники зовнішнього середовища, кількість (концентрація) яких близька до мінімального критичного рівня

Закон біогенної міграції атомів

В. Вернадський

Міграція хімічних елементів на земній поверхні і в

біосфері

в цілому здійснюється або при безпосередній участі

живої речовини

(біогенна міграція), або ж відбувається в середовищі зумовлені живою речовиною

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ 1. Розподіліть наведені приклади екологічних факторів на три

групи.Відшукайте в повсякденному житті приклади, що ілюструють вплив екологічних факторів на людину.

1) вирубка лісів

2) середньорічна температура повітря

3) чисельність хижаків

4) забруднення води побутовими стоками

5) кислотність ґрунту

6) швидкість течії річки

7) склад рослинності

8) обробка полів гербіцидами

9) чисельність проміжних хазяїв гельмінтів

10) розорювання угідь

11) спалювання сухостою

2. Використовуючи мережу Інтернет та за допомогою технології SWOT-аналізу, промоніторте сильні та слабкі сторони, можливості та загрози Екологічних програм ООН.

Сильні сторони

SWOT- аналіз Екологічних програм ООН

Слабкі сторони

Можливості

Загрози

3. Давньогрецький філософ, учений-енциклопедист Аристотель у свій час мовив: «Надлишок і нестача згубні для розважливості й мужності, а володіння серединою благотворне». Поясніть, як ви розумієте думку Арістотеля? Чи згодні ви з ним?

4. Учені-біологи встановили, що в балтійській трісці на 1 кг маси вміст ртуті подекуди сягає 800 мг. Отже, якщо зїсти 5-6 таких рибин, людина одержить стільки ртуті, скільки вміщується в медичному термометрі. До яких екологічних факторів можна віднести вплив ртуті на організм? Які ознаки отруєння ртуттю? Яку домедичну допомогу потрібно надати постраждалому в разі отруєння ртуттю?

5. Джеральд Даррелл — британський зоолог, засновник Джерсійського тресту збереження диких тварин у своїх наукових працях писав: «Тварини й рослини -своєрідний барометр. Якщо раптово виявляється, що тварини й рослини зникають, то це попередження: з екосистемою негаразд». Чи погоджуєтеся ви з думкою науковця? Наведіть приклади на основі ланцюгів живлення.

6. Проаналізуйте текст і дайте відповіді на запитання.

У 1991 році в пустельному районі штату Аризона було споруджено комплекс ізольованих від зовнішнього середовища приміщень зі скляним дахом і стінами. У середині будівлі було вкомпактовано п’ять з’єднаних між собою екосистем: вологий тропічний ліс, савана, пустеля, болото й море (басейн завглибшки 8 м із живим кораловим рифом). Сюди ж було переселено 3800 представників тваринного та рослинного світу. Так розпочався найбільший штучний експеримент, що отримав назву «Біосфера - 2». Метою експерименту було створення мінібіосфери, що нагадувала б живу оболонку Землі й підтримувала сталість основних життєво важливих чинників.

• Дослідіть, як закінчився експеримент?

• Чи можуть комп’ютерні технології скерувати збалансовані процеси Землі?

• Які висновки можна зробити на основі отриманих результатів експерименту «Біосфера -2»

• Чому вислів Дж. Неймана: «Організація системи нижче від певного мінімального рівня призводить до погіршення її якості» вдало підкреслює висновки експерименту?

7. Порівняйте між собою екосистеми Африки.

Назва екосистеми

Пустеля

Вологі екваторіальні ліси

Місце розташування

   

Видове біорізноманіття

   

Особливості клімату

   

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  57. Біосфера як цілісна система
Наступна сторінка:   59. Природні зони України^