Інформація про новину
  • Переглядів: 743
  • Дата: 25-12-2021, 02:14
25-12-2021, 02:14

60. Червона та Зелена Книги України

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  59. Природні зони України
Наступна сторінка:   61. Природно-заповідний фонд України. О...

Поміркуйте

Як люди можуть дізнатися про те, який вид є рідкісним і його не можна, наприклад, збирати на букети, або заготовляти як лікарську сировину?

Згадайте

Дайте визначення поняття «антропогенні фактори» і згадайте якомога більше таких факторів.

Проблема впливу людини на навколишнє середовище

В останнє століття господарська діяльність людини значною мірою урізноманітнилася, а її вплив на природні екосистеми постійно зростає. Існує багато факторів негативного впливу людини на природні екосистеми: розорювання, перевипасання, зміна гідрологічного режиму, викидання хімічних відходів, заготівля деревини, збір грибів, полювання, розпилювання інсектицидів, меліорація, залісення степових схилів тощо. Необхідно зауважити, що негативний вплив людської діяльності може бути не лише прямим, а й опосередкованим. Усі фактори впливу можна певним чином розділити на три основні групи (мал. 60.1).

Однією зі складових політики України є збереження і раціональне використання природних ресурсів, запобігання руйнації природних екосистем, охорона найбільш цінних природних комплексів. Природоохоронна діяльності керується Конституцією України, законами України «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про Червону книгу України», і іншими нормативними документами

Червона книга України

Червона книга має таку структуру. Кожному виду присвячена окрема стаття. Стаття починається з української і латинської (наукової) назв виду (за потреби також можуть наводитися синонімічні назви, що використовуються в наукових і науково-популярних виданнях). Кожна стаття містить стислий опис виду і його світлину, щоб читач міг скласти певне уявлення про цей вид, висвітлено аспекти практичного використання. У статті представлена інформація про наукове значення виду; загальний ареал і ареал у межах України; дані щодо чисельності і структури популяцій. Для кожного виду надається також аналіз причин, чому він зник, зникає або просто потребує охорони; описано режим збереження і можливі заходи охорони; наводиться природоохоронний статус виду: зниклий, зниклий у природі, зникаючий, вразливий, рідкісний, неоцінений, недостатньо відомий.

Зниклими вважаються види, про які відсутня будь-яка інформація про їх наявність у природному середовищі або штучних умовах. Відповідно, зниклими в природі вважаються види, що більше не зустрічаються в природному середовищі в Україні, але вирощуються у спеціально створених умовах. У випадку, коли спостерігається скорочення ареалу виду або зниження його чисельності, тобто існує пряма загроза зникнення, вид є

зникаючим. Вразливими є такі види, для яких наразі відсутня пряма загроза зникнення, але є висока вірогідність того, що їхні популяції в майбутньому скоротять чисельність під дією негативних факторів.

Рідкісними вважаються види, для яких відомо лише невелике число місцезнаходжень, де популяції хоча і відносно стабільні, але з певних причин малочисельні. Види, про стан популяцій яких недостатньо інформації, розподіляються за двома групами: неоцінені і недостатньо відомі.

Усі статті розподілені за розділами, сформованими за систематичним принципом, що об’єднують види різних відділів, класів чи інших одиниць високих таксономічних рангів. Роди в межах родин і види в межах родів розміщені в алфавітній послідовності. Виявлення місць концентрації видів із Червоної книги України та територій, що характеризуються найбільшим біорізноманіттям, дозволяє складати наукові обґрунтування для створення нових об’єктів природно-заповідного фонду.

Зелена книга України

Зелена книга України теж є одним з офіційних природоохоронних документів. На відміну від Червоної книги, вона акцентує увагу не на охорону окремих видів, а на збереження біологічного різноманіття в цілому в межах певного рослинного угруповання.

У Зеленій книзі надані відомості не лише про сучасний стан рідкісних і тих, що знаходяться під загрозою зникнення рослинних угруповань, які вимагають особливого режиму їх використання, але і типових природних угруповань, які теж повинні охоронятися. Охорона цих угруповань передбачає збереження їх природної структури, підтримання на відповідному рівні стану популяцій рідкісних видів рослин і умов їхнього середовища існування. Зелена книга України містить 126 рідкісних і типових рослинних угруповань, що потребують охорони.

Перше видання книги відбулося в 1987 році , друге — у 2002 році, третє — у 2009-му.

Основними критеріями категоризації рідкісних, унікальних і типових фітоценозів є такі: історичний вік фітоценотипів, характер їх географічного поширення і динаміки ареалів у сучасних кліматичних умовах, потенціальна здатність фітоценозів до природного відновлення і їх ценотична стабільність, рідкісність видового складу і морфоструктури та їх екологічної приуроченості, наукове значення для вирішення фітоісторичних, ботаніко-географічних та інших наукових завдань, еталонне значення для лісового, сільського та інших галузей народного господарства.

Ключова ідея

Червона книга України і Зелена книга України є офіційними державними документами. Перша містить інформацію про окремі види рослин, грибів, тварин, які потребують охорони на державному рівні. На відміну від Червоної книги, Зелена книга звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних рослинних угруповань, що знаходяться під загрозою зникнення, є рідкісними або типовими, але всі вони підлягають охороні. Червона книга України і Зелена книга України є основою для розробки охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання занесених до неї відповідних об’єктів охорони.

Перевірте свої знання

1. Поясніть, чому Червона книга України час від часу перевидається і чим різняться ці видання. 2. Пошукайте в інтернеті короткі відео, які ілюструють приклади позитивного і негативного впливу людської діяльності на стан і сталість екосистем, окремі види і їх угруповання. Проаналізуйте відеоматеріал і зробіть висновки стосовно того, як та чи інша людська діяльність впливає на природне біорізноманіття.

Цікаво знати

Перше однотомне видання Червоної книги України було у 1980 р. Воно містило всього 85 видів тварин і 151 вид судинних рослин. Друге видання було вже двотомним: перший том «Тваринний світ» вийшов у 1994 р., другий том «Рослинний світ» — у 1996 р., і містили вони, відповідно, 382 і 541 вид, що потребував охорони. Третє видання (2009 р.) теж двотомне і містить уже 542 види тварин і 826 видів рослин і грибів.

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  59. Природні зони України
Наступна сторінка:   61. Природно-заповідний фонд України. О...^