Інформація про новину
  • Переглядів: 364
  • Дата: 17-02-2022, 16:24
17-02-2022, 16:24

1. Вступ до курсу основ правознавства

Категорія: Правознавство





Попередня сторінка:  33. Урок узагальнення знань № 4 із теми ...
Наступна сторінка:   2. Причини виникнення держави. Поняття ...

Гоигорій Сковорода про шлях подолання труднощів: «Що потрібне - легке, непотрібне ж - важке!».

Як ви розумієте закон, сформульований українським філософом? Чи потрібна людині правова грамотність?

1. Право і закони в житті людини і суспільства. Життя кожної людини пов’язане із суспільством. Суспільство - складна система, що включає різноманітні соціальні групи, стани, класи тощо, які мають стійкі соціальні зв’язки, суспільні відносини.

Суспільні відносини регулюються за допомогою соціальних норм, серед яких норми права відіграють одну з головних ролей. Вони поширюються практично на всі сфери суспільного життя. Як і інші соціальні норми (звичай, мораль тощо), право має загальнообов’язковий характер. У той самий час воно має специфічні риси, що відрізняють його від інших норм.

Норми права додали в життя суспільства основи домовленості, діалогу. Право поєднало в собі одночасно два змістовних розуміння. Перше розуміння пов’язане з поняттям «правити», «управляти», «регулювати». За допомогою норм права здійснюється управління суспільними відносинами, державою. Якщо хтось порушує створений за допомогою норм права порядок, то до нього застосовують засоби впливу, тобто змушують рахуватися зі встановленими нормами.

Друге розуміння права пов’язане зі справедливістю, з правдою. Не випадково перші правові документи середньовічної Європи так і називалися - «Руська правда», «Салічна правда», «Саксонська правда».

Право закріплюється державою в законах. Але право і закон не тотожні поняття. Право включає в себе систему суспільних правил поведінки, реалізація яких охороняється суспільством від порушень, а закон є лише одним зі способів зовнішнього існування цих правил. Отже, право становить зміст закону, а закон є форма, у якій це право закріплено.

2. Мета, завдання та структура курсу. Одним з найважливіших завдань українського суспільства на сучасному етапі є будівництво демократичної, соціальної, правової держави, у якій буде панувати верховенство права та дотримання прав і свобод людини і громадянина.

Події останнього часу, ті корінні зміни, що відбуваються в політичному, економічному та соціальному житті як в Україні, так і в усьому світі, обумовлюють необхідність у першу чергу утвердження в суспільстві таких цінностей, як людина, її права і свободи.

Великого значення набувають правова освіта і правове виховання, які сприяють формуванню правової культури та правової свідомості. Програма навчального курсу «Основи правознавства» спрямована на

отримання знань, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій, потрібних для ефективного соціального функціонування, реалізації їх життєвих цілей і завдань.

3. Побудова підручника. У підручнику навчальний матеріал структу-рований за послідовністю введення найважливіших понять юридичної науки і містить: основи теорії держави і права, основні права і свободи людини, основи різноманітних галузей права, способи реалізації та захисту людиною і громадянином своїх прав і свобод. У виданні подано правову інформацію практичного характеру, що ознайомлює з типовими для учнів 9 класу соціально-правовими проблемами і способами їх розв’язання, спираючись на конкретні норми законодавства України.

Підручник складається з таких розділів:

Вступ.

Розділ І. Вступ до теорії держави і права.

Розділ ІІ. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність.

Розділ ІІІ. Взаємозв’язок людини і держави.

Розділ IV. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин.

Розділ V. Юристи в нашому житті.

Матеріал поділено на приблизно рівні за обсягом параграфи за принципом: один урок - один параграф.

Орієнтуватися в структурі підручника допоможуть піктограми.

Поміркуйте!

Пропонується замислитися над висловом, який акцентує увагу на головному в темі, що вивчається, та дати відповідь на запитання, які допоможуть виокремити головну проблему уроку.

Норма закону

Пропонується вивчити поняття, що є обов’язковими за програмними вимогами.

Для допитливих

Рубрика може містити дослівний переклад терміна, історію його появи, цікаві подробиці.

Витяги з нормативно-правових документів

Розв’яжіть ситуацію

Рубрика передбачає розв’язання певної ситуації, використання запропонованого алгоритму дії.

Запитання та завдання

Рубрика пропонує запитання для самоперевірки й завдання, які можна виконати колективно на уроці.

Домашнє завдання

Уміщено завдання для виконання вдома.

Робота в групах

Пропонується виконати завдання в невеликій групі (4-6 осіб). Обов’язково враховуйте думку кожного. Результати роботи презентуйте класному колективу.

Працюємо самостійно

Передбачається, що учні повинні організувати свою роботу індивідуально.

Працюємо в інтернет-мережі

У цій рубриці інтерактивні завдання, створені в сервісі LearningApps, деякі документи, а також відеоматеріали. Для виконання таких завдань слід перейти за вказаним коротким посиланням або скористатися смартфоном - зчитати QR-код.

Сподіваємося, що підручник стане вашим помічником у складних життєвих ситуаціях і допоможе порадою та корисною інформацією. Надихаючи вас на навчання, автори бажають успіхів і нагадують відомий афоризм: «Шлях здолає той, хто йде!».

4. Додаткова навчальна література та електронні інтернет-ресурси.

У наш час видається велика кількість правознавчої літератури - наукової, науково-популярної та художньої, а також документальних і художніх фільмів.

Для поліпшення організації навчально-освітньої діяльності пропонуємо такі електронні ресурси (інтернет-сайти).

www.president.gov.ua

Президент України

www.rada.gov.ua

Верховна Рада України

www.kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України

www.ccu.gov.ua

Конституційний Суд України

www.scourt.gov.ua

Верховний Суд

www.ombudsman.kiev.ua

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

www.minjust.gov.ua

Міністерство юстиції України

www.mvs.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ України

www.mon.gov.ua

Міністерство освіти і науки України

https://hcj.gov.ua

Вища рада правосуддя

www.nplu.org.ua

Національна парламентська бібліотека України

www.helsinki.org.ua

Українська Гельсінська спілка з прав людини

1. Яку роль право відіграє в житті суспільства? 2. Які найдавніші правові пам’ятки історії людства ви знаєте? 3. Згадайте, чи використовували раніше, розв’язуючи певні проблеми, норми права.

 

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Філіпенко, Сутковий 2022

 




Попередня сторінка:  33. Урок узагальнення знань № 4 із теми ...
Наступна сторінка:   2. Причини виникнення держави. Поняття ...



^