Інформація про новину
  • Переглядів: 163
  • Дата: 1-07-2022, 20:38
1-07-2022, 20:38

18. Періодизація історії

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  17. Час і календар
Наступна сторінка:   19. Історичні карти

Пригадай зміст понять «явище» та «процес».

1. Періодизація в житті людини

У твоєму житті, як і в житті кожної людини, відбуваються різні події. Тривалість кожної з них є періодом твого життя.

Період — проміжок часу, впродовж якого тривають якісь події.

Наприклад, урок у школі є навчальним часом, а вільним — перерви між уроками. У такий спосіб здійснюють періодизацію — поділ часу на періоди.

1. Чому деякі ігри поділяють на періоди?

2. Чи є розпорядок дня періодизацією?

Усі люди долають у своєму розвитку однакові етапи. У періодизації їхнього життя є багато спільного. Тіло людини найшвидше росте протягом першого року життя і в підлітковому віці (11 —15 років). У 2—3 роки діти починають розмовляти, до 18 років людина має сформовану систему м’язів. На основі багатьох закономірностей учені встановили вікову періодизацію розвитку людини.

Період життя

Роки життя

1

2

Раннє дитинство

1—4

Перше дитинство

5—8

Друге дитинство

8—11

Продовження таблиці

1

2

Підлітковий період

12—16

Юнацький вік

16—20

Ранній дорослий вік

о

1

о

Середній дорослий вік

0

1

05

о

Пізній дорослий вік

більше 60

1. Розглянувши таблицю, з’ясуй, у якому періоді ти перебуваєш. Які періоди життя вже пройдено?

2. У якому періоді перебувають твої батьки, опікуни та інші родичі?

3. Чому вікові періоди не можуть мати чітких меж?

До речі, теперішній етап твого життя дуже сприятливий для навчання і розвитку самостійності. Важливе значення має в цьому віці думка ровесників/ровесниць. А демонстрування вмінь, які цінують у суспільстві, допомагають самоутверджуватися серед однолітків і дорослих.

ЦІКАВО ЗНАТИ

У давні часи вважали, що дорослий вік настає раніше. Дітей одягали як дорослих, і з дитинства вони працювали на рівні зі старшими. На картинах їх зображували як «зменшені» дорослі постаті.

Періодизація життя людини можлива за різними критеріями. Для тих, наприклад, хто часто змінює місце проживання, можна запропонувати періодизацію за їхніми адресами.

Запропонуй власні критерії періодизації життя людини.

1. Розглянь картину Бернардіно Ліцинія «Портрет Арріго Лі-цинія та його сім'ї». У чому проявляється дорослість зображення дітей? Чому до дітей ставилися в Середньовіччі як до дорослих?

Для того щоб твоя діяльність була вдалою, потрібно вміти планувати свій час. Чому це корисно робити: не забуватимеш, що необхідно зробити; встигатимеш зробити більше за менший проміжок часу; станеш відповідальнішим / відповідальнішою; прийматимеш найефективніші рішення, щоб здійснити заплановане.

Зазвичай планують день, тиждень, місяць, рік. На день складають розпорядок, фіксуючи час і зміст конкретних справ. У планах на тиждень, місяць і рік передбачають масштабніші завдання. Управління своїм часом — важливе вміння сучасної людини.

1. Чи є планування своєї діяльності також періодизацією?

2. Чому планувати короткі проміжки часу легше, ніж триваліші?

3. На який час дня найкраще планувати виконання домашніх завдань?

2. Періодизація в історії

Події, явища та процеси є важливими сторінками історії. На підставі назв найвизначніших із них називають проміжки часу, впродовж яких вони відбувалися. Так було запроваджено періодизацію історії.

Періодизація історії - поділ історії на періоди.

Погляд на історію як на послідовність її етапів допомагає кра ще зрозуміти події, факти й усвідомити закономірності історич ного розвитку.

Період історії обов’язково повинен мати: часові межі, які можуть бути точними або приблизними; характеристику (перелік особливостей);

назву, що зазвичай відображає його найважливішу особли вість.

Чому часові межі історичного періоду бувають приблизними?

Критерії періодизації можуть бути різними. Найчастіше ними є календарні межі: десятиліття, століття, тисячоліття, ера тощо. Поширені також періодизації на основі зміни форм господарювання, типів держав, правителів, суспільних відносин тощо. Можна встановити періоди історії на основі розвитку, наприклад, засобів зв’язку, пересування.

1. Які періоди історії людства виокремив автор малюнка, взявши за критерій розвиток засобів пересування?

2. Запропонуй власний критерій періодизації історії люд ства. Чим він цікавий?

Первісні люди розмежовували час на основі циклів у природі, вважаючи його повторюваним (циклічним). Періодизацію історії почали відтоді, як було утворено держави і винайдене писемність. Її першими критеріями були правління вождів, типи держав. Давньогрецький мислитель Гесіод поділив історію людства на «золотий», «срібний», «мідний», «героїчний» та «залізний» періоди. У XIV ст. було запропоновано періодизацію історії людства, якою, зі змінами, послуговуються дотепер Розуміння періодизації європейської історії увиразнює, робить конкретнішим розгляд хронологічної таблиці.

Хронологічна таблиця — послідовний перелік історичних подій та їх часових меж.

1. Про які періоди європейської історії ти вже знаєш? З яких джерел почерпнуто інформацію?

2. Поміркуй, чому пізніші в часі періоди історії значно коротші.

3. Чому періоди історії не завжди мають точні дати початку та закінчення?

3. Періодизація історії України

Періодизація історії України відповідає європейській, її особливості зумовлені становленням та розвитком людського суспільства на українських землях.

Межі

Назва

Особливості

1

2

3

I млн р. до н. е. — ІІІ тис. до н. е.

Первісне

суспільство

Поява людей на території сучасної України. Розвиток суспільств мисливців і землеробів-скотарів. Найвідоміша археологічна культура — трипільська. Початок поділу племен на землеробські та скотарські

ІІІ тис.

до н. е. — V ст. н. е.

Стародавній

світ

Поява перших державних утворень. Утворення грецьких поселень (полісів) у Північному Причорномор’ї. Заселення кочовими народами — кімерійцями,

Продовження таблиці

1

2

3

   

скіфами, сарматами — південної та центральної території. Існування Боспорського царства. Через територію України відбувалося Велике переселення народів

V ст. н. е. — 1492 р.

Середні

віки

Зародження та розвиток державних утворень на українських територіях: Русі, Королівства Руського, Великого князівства Литовського і Руського, Кримського ханства. Хрещення українців і прийняття ісламу кримськими татарами

1492— 1914 рр.

Новий час

Перебування українців у складі Речі Посполитої та інших держав. Утворення та ліквідація (через кілька століть) козацької держави Військо Запорозьке. Перебування у складі Російської та Австрійської імперій

1914 р. —

наш час

Новітній час або сучасна історія

Створення Української держави та її окупація більшовицькою Росією і Польщею. Перебування у складі Радянського Союзу. Проголошення незалежності і становлення сучасної України

1. Поміркуй, чому періоди історії України не завжди містять однакові події тих самих періодів історії Європи.

2. Які спільні ознаки мають періоди історії України та Європи?

3. Запропонуй піктограми для періодів історії України.

Установлюючи дати подій з історії України, їх варто синхро-нізовувати з подіями всесвітньої історії. Синхронні події — одночасні події. Синхронізація подій допомагає зрозуміти взаємовпливи в розвитку України, Європи і світу.

Назви приклади вживання слова «синхронно».

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ

1. На малюнку умовно зображено хронологію подій одного дня в житті людини. Що, на твою думку, має бути під номерами 6, 7, 8, 9?

2. З якою метою запроваджено періодизацію історії?

3. Які періоди охоплює історія Європи та України?

РОБЛЮ

1. Склади в довільній формі план підготовки проєкту з історії України на одну з тем, пов'язаних з її періодами.

2. У зошиті за поданим зразком розташуй події в хронологічній послідовності (у формі хронологічної таблиці).

Період

Дата

Подія

Первісне суспільство

   

Античність

   

Середні віки

   

Новий час

   

Новітній час

   

1187 р. — перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах.

IV — середина III тис. до н. е. — розселення племен трипільської археологічної культури на території України.

1917 р. — проголошення Української Народної Республіки.

VNІ—VІ ст. до н. е. — Велика грецька колонізація.

1632 р. — заснування Києво-Могилянського колегіуму.

До якого століття належать події, що датовані роками?

3. За допомогою інтернету знайди події поза межами України, що відбулися синхронно з подіями, зазначеними в таблиці.

ДУМАЮ

1. Чим подібні між собою історія людства та періодизація розвитку людини?

2. Прочитавши фрагмент твору Гесіода про життя людей «золотого» періоду, поміркуй, чи були реально можливими зображені в ньому картини.

Сотворили насамперед людей золоте покоління Безсмертні боги, власники осель олімпійських.

Був ще Крон-повелитель в той час володарем неба.

Жили ті люди, як боги, з спокійною і ясною душею,

Горя не знаючи, не знаючи праці. І сумна старість До них наближатися не сміла. Завжди однаково сильні Були їхні руки і ноги. У бенкетах вони життя проводили.

А вмирали, як ніби охоплені сном. Недолік

Був їм ні в чому не відомий. Великий урожай і рясний

Самі собою давали їм хлібодарні землі. Вони ж,

Скільки хотілося, працювали, спокійно збираючи статки.

3. Чому періодизація історії України тісно пов'язана з історією сусідніх країн?

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 
Попередня сторінка:  17. Час і календар
Наступна сторінка:   19. Історичні карти^