Інформація про новину
  • Переглядів: 244
  • Дата: 6-07-2022, 22:55
6-07-2022, 22:55

1. Людина, суспільство й історія

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  35. Узагальнення з курсу «Вступ до істо...
Наступна сторінка:   2. Я — людина. Ідентичність і самоідент...

На уроці ви дізнаєтеся:

  • Чому кожна людина унікальна?
  • У чому полягає цінність кожної людини?
  • Що таке гідність людини?
  • Що, на вашу думку, означає «поводитися з повагою до інших людей»?
  • Як працювати з підручником, аби досягти успіхів у навчанні?
  • Пригадайте, що ви дізналися про людину з курсу «Я досліджую світ».
  • Як пов’язані між собою людина та суспільство?
  • Що таке права й обов’язки, для чого потрібно їхдотримуватися?

1. Що визначає неповторність і гідність людини?

Людина — частина живої природи. Природа наділила її певними ознаками, як і будь-який біологічний вид. Біологічно обумовлена й тривалість періодів нашого життя (дитинство, юність, зрілість, старість). Проте людина — істота соціальна, адже людина й суспільство нерозривні.

Розгляньте схему та назвіть компоненти, що відрізняють людину від інших істот. Доповніть поданий перелік і поділіться своїми міркуваннями з однокласниками/однокласницями.

Яскравими проявами суспільного в людині можна назвати мислення та свідомість. Людина часто діє всупереч інстинктам, дотримується усталених упродовж століть норм моралі. У процесі розвитку людської спільноти сформувалася мова як засіб спілкування, мислення та передавання інформації.

Як ви вважаєте, чи можна опанувати мову поза суспільною групою? Наведіть приклади з відомих вам казок.

Люди здатні змінювати навколишній світ, аби зробити своє існування комфортним і приємним. Усі речі, що нас оточують і забезпечують життя та розвиток, також створені людиною. Тільки людина здатна реалізувати задумане, незважаючи на різноманітні перешкоди.

Так само, як не існує двох однакових листків, сніжинок чи піщинок, не буває двох однакових людей. Адже навіть у близнюків формуються різні смаки й уподобання, вони мають різні здібності, інтереси та мрії. Саме в процесі праці над собою людина стає неповторною особистістю.

Зобразіть на аркуші паперу довільний трикутник і запишіть свої мрії, розмістивши їх так, щоб на вершині трикутника опинилася найважливіша мрія. Тепер проаналізуйте їх. Чи є серед них такі, реалізація яких залежить тільки від ваших зусиль? Чи є у вас мрії на перспективу, такі, що стосуються інших людей чи мають загальний характер? Зробіть для себе відповідні висновки.

Кожний/кожна із вас певним чином сприймає себе, знає риси свого характеру. Але, напевно, усім цікаво, як сприймають вас інші, і хочеться, щоб ці сприйняття збігалися.

Почуття гідності — відчуття людини, яка високо цінує свої можливості в суспільстві, вимоглива до себе й до інших, цінує працю та надбання інших людей. Розуміння гідності людини безпосередньо пов’язане з рівноправністю людей та їхньою свободою. Про те, що людська гідність надзвичайно важлива для розвитку людини, свідчать документи, які гарантують ваші права.

Гідність людини — невід’ємне право людини, що ґрунтується на моральному розумінні цінності кожної особистості.

Прочитайте уривки з документів. Наведіть приклади гідної, на вашу думку, поведінки людини.

Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року

Стаття 1. Усі люди народжуються вільними й рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти в дусі братерства.

Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. (...)

Стаття 21. Усі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах. Права та свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Такі джерела називають юридичними актами. Опрацьовуючи їх, зверніть увагу на те, чи стосуються вони певної держави, чи є міжнародними.

Також необхідно з’ясувати дату ухвалення документа (якщо її не зазначено). Після опрацювання змісту документа потрібно проаналізувати його значення для життя людини та розвитку суспільства.

Суспільство — сукупність людей, об’єднаних культурними цінностями та виробничими відносинами.

2. Як людина змінює суспільство?

Наступного року в курсі зарубіжної літератури ви ознайомитесь із пригодницьким романом Д. Дефо «Робінзон Кру-зо», у якому описано життя головного героя на безлюдному острові та його незламне прагнення покинути острів. Цей роман — яскраве свідчення того, що людина важко переживає відсутність спілкування, бо вона — соціальна істота. Однак суспільство — це не проста сукупність людей, які проживають в одній країні. Ідеться про взаємини між людьми. Кожний/ кожна з вас упродовж життя засвоює вироблені суспільством

правила поведінки. Ви користуєтеся благами, створеними іншими людьми: відвідуєте дитячий садок, навчаєтеся в школі, користуєтеся бібліотекою тощо. Усе це результати праці дорослих членів су-спільства, що живуть нині або жили колись. Водночас кожний член суспільства не тільки користується вже наявними благами, а й допомагає створювати своєю працею нові. Отже, людина й суспільство тісно взаємопов’язані.

Суспільство, як і людина, постійно розвивається: удосконалюються наука й техніка, способи виробництва тощо. Усі ці зміни залежать від людини. З розвитком суспільства, отриманням знань про Всесвіт змінюються людські потреби та спосіб життя. Якщо в давнину людина витрачала всі сили для виживання в складних природних умовах, то сучасна людина насамперед прагне розвиватися.

Яскравим прикладом того, що одна людина може вплинути на суспільну думку, є життя українського філософа й поета Григорія Сковороди.

Григорій Сковорода (1722-1794) — український філософ, поет і педагог Значну частину свого життя він мандрував Україною. під час мандрівок багато спілкувався з різними людьми, давав приватні уроки, зокрема навчав дітей українських селян. На його могилі написано: «світ ловив мене, але не спіймав...»

Прочитайте висловлення Г. Сковороди та поміркуйте над ними. Чи можуть погляди однієї людини змінити суспільство?

« Як нерозумно випрошувати те, чого можеш досягти сам». «Не шукай щастя за морем».

«Як хто посіє в юності, так пожне в старості».

«Ні про що не турбуватися, ні за чим не турбуватися — значить, не жити».

«Не за обличчя судіть, а за серце».

3. Що пов’язує минуле, сучасне та майбутнє?

Життя кожної людини сповнене різноманітних подій. Ви охоче розповідаєте про події, свідками яких стали чи про які почули; про пригоди, які трапилися з вами чи зі знайомими. У багатьох родинах зберігають сімейні світлини, віталь-

ні листівки, важливі листи й документи. Дорослі залюбки діляться з дітьми спогадами з історії родини. Усе це разом формує історію життя дитини та життя родини.

Ви прагнете осмислити минуле, зробити з нього висновки, пишатися сьогоденням і складати плани на майбутнє. Минуле, сучасне та майбутнє пов’язує час. Кожне покоління передає накопичені знання та досвід нащадкам. Шануючи досвід предків, їхні традиції і звичаї, наступне покоління долучає до цього досвіду нові знання та вміння. Гуляючи вулицями міст, ви, певно, звертали увагу, як тісно поєднані минуле й сучасність, намагалися збагнути, що поєднує старовинні та сучасні будівлі, старий трамвай із сучасним транспортом. Усі винаходи ґрунтуються на результатах праці й досвіду попередніх поколінь, закладають фундамент майбутнього. Отже, минуле — це основа й сьогодення, і майбутнього.

Людство накопичило величезний обсяг знань про навколишній світ і людину. Науковці, які працюють у різних галузях науки, аналізують набуті знання та шукають нові. Одні — фізики, біологи, хіміки — займаються вивченням і поясненням законів природи, інші вивчають, як розвивається суспільство.

Історія — наука, яка досліджує розвиток людини та суспільства. Вона тісно пов’язана з досвідом людини. Історія вивчає рішення та дії, що приймали та вчиняли люди, як ці рішення впливали на їхнє життя та життя наступних поколінь. Слово історія має грецьке походження та означає «оповідь», «переказ про відоме минуле».

Історичне минуле нашого народу ви вивчатимете на уроках історії України. Однак минувшину одного народу не можна відокремити від історії всього людства.

Історія кожного народу поєднана з історією сусідніх народів, а часто й доволі далеких. Так повелося здавна, із часом цей взаємовплив тільки посилювався. Наша історія тісно переплелася з історією європейських та азійських народів.

Досвід — сукупність знань і вмінь, засвоєних упродовж життя.

Історія — наука, що вивчає діяльність людини, досліджує різноманітні події, установлює, чому людське життя змінювалося саме так і набуло сучасних ознак.

Ми сповідуємо спільні цінності щодо людини, співпрацюємо задля спільного майбутнього.

Історія навколо нас. Кам’яні статуї (баби, боввани) на теренах України пов’язані з історією життя кочових народів — скіфів і половців, відігравали роль ідолів-оберегів або намогильних статуй.

Найдавнішими з них є скіфські скульптури, які з’явилися понад 6 тис. років тому.

Подібні кам’яні статуї (моаї) знайдено також на острові Пас-хи (Чилі). На думку вчених, вони створені майже 1000 років тому.

Науковці не дійшли спільної думки щодо їхнього «призначення».

Історія окремого села чи міста, краю є частиною історії нашої Батьківщини — України. На думку Г. Сковороди, кожній людині необхідно пізнати свій край, свій рід і себе. Тож долучайтеся до вивчення історії, розпочавши зі свого родоводу й історії свого населеного пункту.

У початковій школі ви отримали певні знання про людину, суспільство та їхню взаємодію. Надалі ви вивчатимете принципи залучення кожної людини в процеси, які відбуваються в суспільстві. Навчання такої взаємодії людини й суспільства, що забезпечить реалізацію здібностей кожної людини, називають громадянською освітою.

4. Як працювати з підручником?

Підручник — це одне з джерел інформації і засіб формування ваших умінь із навчального предмета. Тому важливо грамотно працювати з підручником, щоб досягти успіху. Насамперед перегляньте запитання до уроку на початку параграфа, аби не проґавити найважливіше, а потім пригадайте вже вивчене й відтворіть у пам’яті здобутий досвід.

Навчальний текст у параграфі поділений на пункти. Працюючи над кожним пунктом, виконуйте завдання, які передбачають групову роботу

і роботу в парі

Збагнути

таємниці історії та суспільства допоможе матеріал рубрики «Історія навколо нас», а завдяки матеріалам рубрики «Історична особистість»

ви збагнете, як непересічна людина здатна сприяти розвиткові суспільства. Відчути себе дослідниками/дослідницями допоможе рубрика «Мовою джерел»

, а завдання «Працюємо творчо»

передбачають творчий підхід до їхнього виконання. Наприкінці параграфа подано висновки. Завдання та запитання допоможуть вам з’ясувати, чого ви навчилися впродовж уроку. Також тут розміщено завдання, які потрібно виконати вдома

Пояснення виділених у тексті понять подано

в словнику

внизу сторінки.

висновки

Людина поєднує біологічне та соціальне, що відрізняє її від інших живих істот на планеті. Людині притаманне почуття гідності, яке ґрунтується на розумінні рівності всіх людей, їхньої свободи. Гідність людини — основа розвитку суспільства. Громадянська освіта сприяє залученню людини до участі в суспільному житті.

Минуле, сьогодення та майбутнє тісно пов’язані між собою завдяки накопиченому досвіду, який передається з покоління в покоління. Дослідженням людського досвіду в часі займається історична наука. Усі народи в пошуках власного шляху розвитку здійснювали потужний вплив один на одного.

Запитання та завдання

1. Розгляньте «хмару» слів. Прочитайте афоризм давньогрецького мислителя Арістотеля про людину, поясніть, як ви його розумієте.

2. Чому так важливо охороняти гідність і права людини?

3. складіть 2-3 речення зі словами людина та суспільство. Запишіть їх у зошит.

4. прочитайте висловлення видатних людей про зв’язок минулого, сьогодення та майбутнього. Висловте свої міркування щодо важливості вивчення історії свого народу та збереження пам’яті про минуле.

«Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього» (Максим Рильський, український поет).

«Людина — не тільки нащадок минулого, а й батько майбутнього» (Герберт Спенсер, англійський філософ). «Майбутнє не можна передбачити, його можна винайти» (Денеш Габор, угорський фізик).

5. Подумайте, чому історичні процеси різних народів і держав взаємопов’язані.

6. За допомогою QR-коду (рекомендовано для використання в школі) прочитайте «Казку про щастя» С. Мельника. Дайте відповіді на запитання.

Чому люди розуміють щастя по-різному?

Чи може одна людина почуватися щасливою, якщо поряд із нею нещасливі люди?

Чи правильно розуміли щастя перший і другий брати?

Що таке щастя для третього брата?

Що потрібно для того, аби почуватися щасливою людиною в сучасному світі? Запропонуйте власний рецепт щастя.

7. Підготуйте до наступного уроку коротке повідомлення про певну історичну подію (на вибір).

8. Знайдіть в інтернеті зображення історичних об’єктів, споруджених у різних кінцях світу, які свідчать про подібність розвитку суспільства в різних народів і зробіть висновки. За потреби зверніться по допомогу до дорослих.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Могорита

 
Попередня сторінка:  35. Узагальнення з курсу «Вступ до істо...
Наступна сторінка:   2. Я — людина. Ідентичність і самоідент...^