Інформація про новину
  • Переглядів: 1334
  • Дата: 3-01-2022, 22:15
3-01-2022, 22:15

3—4. Поняття та види соціальних норм

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  2. Форма держави
Наступна сторінка:   5. Правовідносини

• Висловте свою думку щодо врегулювання взаємин між людьми в ситуаціях, зображених на ілюстраціях.

1. Соціальні норми

Кожний/кожна з вас знає різні правила, які регулюють взаємини між людьми. На дорогах діють Правила дорожнього руху, на хокейному майданчику — спортивні правила (правила змагань).

Правила (норми) загального характеру, які регулюють відносини в людському суспільстві та встановлені державою, суспільством, об’єднаннями громадян/громадянок тощо, називають соціальними нормами.

Соціальні норми дуже різноманітні. Їх можна розрізняти за змістом, сферою регулювання — політичні норми, норми культури, естетичні норми, технічні норми тощо. Соціальні норми можна розрізняти за суб’єктами їхнього установлення та охорони, за способами закріплення тощо (див. схему 7, с. 22).

Схема 7

Протягом багатьох десятиліть, а іноді й століть формуються звичаї та традиції. Саме завдяки традиціям ми святкуємо день народження чи Новий рік, за звичаями відзначаємо весілля або ювілеї. Звичаї та традиції суттєво відрізняються в різних державах, різних народів та етнічних групах. Ці соціальні норми закріплено здебільшого у свідомості людей. Людина самостійно вирішує, чи дотримуватися тих чи інших традицій та звичаїв, і в разі їхнього недотримання її в деяких випадках чекає лише громадський осуд.

• Наведіть приклади традицій і звичаїв, притаманних українському народу й іншим народам, відомих із власного досвіду та з повідомлень засобів масової інформації.

З появою релігії та вірувань з’являються й відповідні релігійні норми. Їх установлено відповідно до священних книг, рішень вищих органів релігійних конфесій. Ці норми вважають похідними від вищих сил — Бога. Вони є дійсними лише для прихильників тієї чи іншої релігії, а в разі недотримання релігійних норм людину можуть відлучити від церкви, піддати анафемі (прокляттю), застосувати інші релігійні заходи впливу.

• Які релігії та релігійні норми вам відомі? Пригадайте, які священні книги різних конфесій ви знаєте.

Нині в державі існує багато різних громадських організацій та об’єднань, які мають регулювати своє внутрішнє життя, взаємини між членами колективу. Вони визначають порядок прийому до об’єднання

громадян, порядок формування керівних органів та їхньої діяльності, інші внутрішні норми таких об’єднань. Зрозуміло, що ці норми стосуються лише тих, хто є членами відповідних об’єднань громадян. Такі норми називають корпоративними нормами. До них належать норми статутів політичних партій, громадських організацій тощо.

Досить часто в житті ви використовуєте норми моралі. Мораль — це норми, засновані на співвідношенні критеріїв добра і зла, порядності й непорядності, людяності і жорстокості. Норми моралі підтримує суспільство, за їхнє порушення настає моральний і громадський осуд.

2. Поняття та ознаки права

Серед багатьох правил, які існують у людському суспільстві, є особливі, які встановлює держава. Такі правила отримали назву норми права.

Що таке право? Це слово має два значення. З одного боку, право розуміють як можливість для людини щось робити: кожний із вас має право безоплатно навчатися, лікуватися, звертатися до державних органів для захисту своїх інтересів. Ваші батьки мають право на власність, зокрема на житло, своєчасне отримання заробітної плати, ваші дідусь і бабуся мають право отримувати пенсію. Можливість особи задовольняти свої потреби законним шляхом називають суб’єктивним правом.

З іншого боку, право має ще одне, ширше, значення.

Об’єктивним правом називають систему загальнообов’язкових, формально визначених норм, правил поведінки, що встановлюються й охороняються державою та регулюють важливі суспільні відносини.

Саме це право вивчає наука «правознавство».

На основі наведеного терміна можна визначити певні ознаки, притаманні саме праву та його нормам (див. схему 8). На відміну від багатьох інших правил, норми права є загальнообов’язковими для всіх, хто перебуває на території держави, яка їх прийняла, незалежно від бажання, ставлення до права й держави. Ще одна важлива ознака норм права — їхня формальна визначеність. Це означає, що норми права закріплюють у чітких нормах і правилах поведінки, викладених здебільшого в спеціальних документах.

Схема 8

Право регулює найзагальніші, найважливіші взаємини між людьми, відносини між установами, організаціями, їхні відносини з державою. Право — вияв волі держави, правові норми встановлює тільки держава. Вона не лише запроваджує правові норми, а й забезпечує їхнє дотримання, використовуючи для цього, за потреби, апарат примусу, тобто саме держава гарантує дотримання норм права.

Важливо зазначити, що норми права мають системний характер, це — система норм. Норми, закріплені в різних правових актах, не існують незалежно одна від одної, вони узгоджуються між собою, не можуть суперечити одна одній, а, навпаки, повинні взаємодоповнюватися.

У світі існує чимало кумедних законів. Чи не найбільше їх у США. Ось лише деякі з них.

В окрузі Моухейв, штат Арізона, людина, яка вкрала мило, зобов’язана митися ним доти, поки воно повністю не буде використане.

За правилами, прийнятими в Данвіллі, штат Пенсильванія, стан пожежних шлангів підлягає перевірці за годину ... до початку пожежі.

У Холіоні, штат Массачусетс, людину покарають, якщо вона буде поливати галявину перед будинком під час дощу.

Один із міських декретів Сан-Франциско забороняє піднімати розкидані конфетті з метою їх повторного використання.

3. Джерела права

Як відомо, право — це система норм. Як з’являються та як закріплюються правові норми? Способи, форми вираження й закріплення правових норм називають джерелами права (див. схему 9).

Схема 9

Мабуть, найдавнішим із них є правовий звичай. Звичаї формуються протягом багатьох років, навіть століть, закріплюються у свідомості більшості людей, а потім визнаються державою або навіть світовим співтовариством. Раніше правовий звичай мав важливе значення, нині він здебільшого його втратив. Чимало правових звичаїв стали нормами пра-

вових актів. Так, правовий звичай недоторканності посланців, навіть ворогуючої держави, що існував у середньовіччі, у ХХ ст. було визнано більшістю держав світу, а пізніше закріплено в міжнародній угоді про недоторканність дипломатів.

Отже, правові звичаї — це соціальні норми, правила поведінки, що утворилися під час їхнього фактичного застосування протягом тривалого часу, а потім були санкціоновані державою.

В окремих державах, наприклад у США, Великій Британії, важливе значення має таке джерело права, як правовий прецедент. Суть його полягає в тому, що рішення з конкретної справи, прийняте судом чи державним органом, визнається зразком — прецедентом — для розв’язання подібних справ надалі. Здебільшого він застосовується тоді, коли є прогалина в праві й вона заповнюється цим рішенням.

Правовий прецедент (з латин. praecedens, praecedentis — той, що передує) — рішення компетентного органу держави для врегулювання конкретної життєвої ситуації, визнане загальнообов’язковим для врегулювання аналогічних життєвих ситуацій у майбутньому.

Серед правових прецедентів і звичаїв, які нині діють у Великій Британії, є дуже різноманітні за змістом і значенням. Так, саме звичаєм визначено, що прем’єр-міністром країни стає лідер партії, яка перемогла на виборах до парламенту. Це не записано в жодному законі, але такого порядку дотримуються вже кількасот років. Також звичаєм установлено, що голова палати лордів — лорд-канцлер — сидить на мішку з вовною; що парламентарі голосують не підняттям рук, а проходячи крізь різні двері.

Жодним законом у Великій Британії не визначено, як мають проводити мітинги та демонстрації, але ще на початку XIX ст. один з англійських судів прийняв рішення, яким установив порядок проведення зборів, мітингів і демонстрацій, що застосовується і тепер як прецедент.

Певне місце в системі джерел права посідає нормативно-правовий договір, суть якого полягає в тому, що правова норма є наслідком угоди або домовленості між різними органами чи посадовими особами. Прикладом такого документа є Конституційний договір, укладений у червні 1995 р. між Президентом України і Верховною Радою України; угоди, які укладають між Урядом України, профспілками й об’єднаннями роботодавців тощо.

Останнім часом зростає значення міжнародно-правових актів — договорів, що укладають між державами й визнаються ними як обов’язкові. Нині в Україні міжнародні договори стають складовою частиною внутрішнього законодавства, якщо Верховна Рада України дасть згоду на обов’язковість таких договорів. У цьому випадку вони діють на території України разом із законами України.

Іноді виокремлюють релігійно-правові норми (норми церкви, які держава визнає загальнообов’язковими, наприклад обмеження участі жінок у суспільному житті в деяких ісламських країнах).

Згідно з кримінальним кодексом Ірану, який ґрунтується на законах шаріату — законах ісламу, — упійманого вперше крадія карають ампутацією чотирьох пальців правої руки. Злочинця, крадія, упійманого вдруге, позбавляють усіх пальців на лівій нозі. Упійманого втретє чекає довічне позбавлення волі.

Основним джерелом права в більшості країн світу є нормативно-правовий акт — офіційний документ, прийнятий (виданий) уповноваженим на це суб’єктом у визначених законом формі та порядку, який установлює норми для невизначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування.

Спільною особливістю всіх джерел, об’єднаних цим поняттям, є те, що нормативно-правовий акт видають органи держави, яким надано таке право. Він має точне формулювання, чітко й недвозначно визначає юридичні норми. Основними видами нормативно-правових актів є закони й підзаконні акти. Це джерело права є основним і в нашій державі.

4. Поняття та елементи системи права

Надзвичайно широке коло суспільних відносин регулюють правові норми, тому не дивно, що право має певну внутрішню структуру (див. схему 10).

Схема 10

Кістяківський Богдан

(1868-1920) — видатний український філософ і правознавець, доктор права, академік Української академії наук. Викладач, декан юридичного факультету Київського університету. Досліджував проблеми теорії держави та права, філософію права. Один із перших вітчизняних правознавців, який розробляв теорію правової держави.

Норми права регулюють відносини майже в усіх сферах суспільного життя. Саме правові норми визначають порядок улаштування на роботу та звільнення, відносини покупця з магазином, порядок спадкування, порядок укладання та припинення шлюбу, порядок притягнення до відповідальності злочинця й порядок отримання землі в оренду. Зрозуміло, що норми, які регулюють надзвичайно різні відносини, суттєво відрізняються.

Норми, які регулюють відносини в певній сфері суспільного життя, об’єднують у групи. З одного боку, їх об’єднує те, що вони

регулюють (одні норми стосуються праці людини, інші — сім’ї, треті — відносин щодо землі), — об’єкт правового регулювання. З іншого — ці групи відрізняються методом (способом), за допомогою якого правові норми регулюють відносини.

Якщо людина купує продукти в магазині чи на ринку, вона домовляється про придбання товару з продавцем. Діючи в межах закону, людина має певний вибір у діях (домовляється про ціну, кількість та якість товару тощо). Так само мають вибір у діях особи, які укладають шлюб. Учасники відносин рівні між собою. У цих випадках право дає вибір учасникам відносин. Такий метод регулювання називають диспозитивним, таким, що дає право вибору. А от коли йдеться про покарання злочинця — убивці, крадія, грабіжника, ніхто не дає злочинцеві вибір — відбувати покарання чи ні, так само ніхто не погоджує з людиною необхідність сплати податків. У цьому випадку правова норма не залишає людині вибору, навіть передбачає можливість застосування сили з боку держави, один з учасників має можливість нав’язувати свою волю іншому — ідеться про імперативний метод регулювання відносин.

Сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини в певній сфері суспільного життя за допомогою специфічного методу правового регулювання, називають галуззю права.

В Україні існує чимало галузей права.

• Користуючись ілюстраціями-підказками (с. 27), висловте свою думку щодо того, які відносини регулює кожна із зазначених галузей права.

Серед галузей права розрізняють: конституційне (або державне, яке встановлює основні норми існування та діяльності держави), трудове (регулює відносини, що виникають між працівником і роботодавцем або власником підприємства), кримінальне (установлює відповідальність за найбільш небезпечні порушення закону), цивільне (його норми регулюють деякі особисті, немайнові і майнові відносини), сімейне (регулює відносини, які стосуються створення сім’ї, стосунки між подружжям, а також між батьками та дітьми) і чимало інших.

До системи права належать також правові інститути. Правовий інститут, як правило, має більш вузький характер, ніж галузь, він об’єднує юридичні норми, що стосуються певного, чітко відокремленого виду суспільних відносин. Таким, наприклад, є інститут виборів, інститут власності, інститут необхідної оборони тощо. Інститут права може об’єднувати норми однієї галузі права — інститут купівлі-про-дажу (цивільне право), громадянства (конституціне право) або кількох галузей права (у цьому випадку говорять про міжгалузевий інститут права, наприклад інститут власності, що поєднує норми конституціно-го, цивільного та кримінального права).

Початковим елементом усієї правової системи є норми права — обов’язкові правила поведінки, що встановлені та підтримуються державою. Саме з них, як із «цеглин», складається «будинок» і правового інституту, і галузі права, і вся система права в цілому.

У штаті Флорида існує закон, згідно з яким злочинець зобов’язаний усно чи письмово попереджати жертву про майбутній злочин за 24 год до його скоєння. Порушення цього правила враховується судом як обтяжуюча обставина.

У Новому Орлеані не можна прив’язувати крокодила до пожежного гідранта на вулиці, а в Атланті — жирафа до телефонного стовпа.

У Балтиморі ви порушите закон, якщо візьмете із собою в театр... лева.

У штаті Техас заборонено стріляти з другого поверху готелю в бізонів.

На Алясці заборонено будити ведмедів, щоб їх сфотографувати.

Отже, відносини між людьми регулюються різноманітними соціальними нормами. Особливе місце серед них мають норми права, що регулюють найважливіші відносини між людьми, визначаються та підтримуються державою. Право регулює відносини між людьми, захищає їхні права й інтереси.

Джерелами права є нормативно-правові акти, правові звичаї, прецеденти, нормативно-правові договори, міжнародно-правові акти й релігійно-правові норми.

Система права включає галузі права, правові інститути та норми права. Правові норми — ті «цеглинки», з яких «будується» уся система права.

Запам’ятайте: соціальні норми, право, галузь права, норма права, джерела права.

Запитання та завдання

1. Що таке соціальні норми? Які види соціальних норм ви знаєте?

2. Поясніть поняття: «право», «галузь права», «інститут права», «норма права», «система права», «правовий прецедент».

3. Які ознаки об’єктивного права?

4. Назвіть відомі вам джерела (форми) права.

5*. Висловте свою думку щодо того, яку роль відіграє право в житті суспільства.

6. Чим право відрізняється від інших соціальних норм?

7. Наведіть приклади моральних норм, які підкріплені чинними нормами права.

8*. Висловте свою думку щодо можливості функціонування держави без правових норм.

9*. Порівняйте різні джерела права й проаналізуйте їхні недоліки та переваги.

10. Наведіть приклади норм, що належать до різних галузей права, а також випадки, коли ви чи ваші знайомі, герої фільмів або літературних творів були учасниками соціальних відносин, у яких діяли різні соціальні норми.

Практичне заняття 1

Соціальні норми в житті людей

(Указівки щодо використання цього матеріалу вам надасть учитель/учителька.)

1. Використовуючи знання з історії, літератури й інших предметів, порівняйте відомі вам види соціальних норм. Заповніть таблицю в зошиті.

2. Визначте, які соціальні норми порушено в наведених нижче прикладах.

а) Школяр не прийшов на зустріч, про яку завчасно домовився з однокласником, хоча мав змогу це зробити;

б) християнин уживав м’ясо під час Великого посту;

в) футболіст перед матчем ужив заборонений препарат — допінг;

г) учень не придбав квиток, коли сідав в електричку;

ґ) на прохання бабусі допомогти їй онук відмовився і пішов гуляти;

д) член партії відмовився сплатити членські внески;

е) громадянка загубила свій паспорт.

3. Проаналізуйте подані ситуації. Визначте, які види соціальних норм діють у

кожній із цих ситуацій, хто є учасником відносин, які виникають, чи порушено

соціальні норми.

а) 15-річний дев’ятикласник уранці пішов до школи. Перейшовши вулицю на пішохідному переході, хлопець побачив на дорозі бездомне цуценя. Він вирішив погодувати його й купив у магазині булочку. Однак, захопившись грою із собакою, хлопець запізнився на перший урок.

б) Дівчина запросила своїх друзів на день народження. Запрошені порадилися між собою та вирішили зробити спільний подарунок — замовили іменинниці великий торт і купили фотоапарат. Свято пройшло дуже добре, усі залишилися задоволені.

в) Побачивши плакати однієї з політичних партій, юнак прийшов на мітинг щодо захисту лісового масиву, де планувалася забудова. Невдовзі хлопець написав заяву про вступ до цієї партії, яка після сплати ним вступного внеску була розглянута на зборах первинного осередку партії.

г) Під час чемпіонату України з футболу сталося зіткнення двох гравців. Унаслідок цього один із них отримав складний перелом ноги. Незадоволені глядачі, уболівальники команди, у якій грав «потерпілий», улаштували бійку з персоналом стадіону, у яку втрутилася поліція.

ґ) Готуючись до святкування Нового року, подружня пара купила ялинку, яку прикрасила у власній квартирі. Під час святкування їхній малолітній онук запалив бенгальську свічку, від якої ялинка спалахнула. Пожежу вдалося загасити рятівникам, яких викликали сусіди.

д) Під час відвідування зоопарку школярі, за пропозицією екскурсовода, кинули тваринам шматок м’яса, а потім спостерігали за ними.

4. Уявіть, що ви — учасники певних соціальних відносин, у яких діють різні соціальні норми. Зімітуйте ці ситуації, проаналізуйте їх і визначте, як ви маєте в них діяти.

Перевірте себе

1. Пригадайте, що означають слова: закон, мораль, право.

2. Порівняйте різні види соціальних норм, різні джерела права.

3. Поясніть, чим норми права відрізняються від інших правил чи соціальних норм.

4. Наведіть приклади різних видів соціальних норм.

5. Визначте, про який вид джерела права йдеться в кожному з наведених прикладів.

А Верховна Рада України схвалила Закон України «Про залізничний транспорт»

Б Суд Великої Британії при вирішенні справи послався на рішення, прийняте королівським судом в подібній справі в 1876 р.

В Іранський суд прийняв рішення про покарання громадянина, використовуючи норми, викладені в Корані (святій книзі мусульман)

Г Президент України видав Указ «Про святкування ювілею м. Львова»

Д Президенти України та Словаччини підписали договір про спрощення візового режиму

Е Кабінет Міністрів України, об’єднання роботодавців України та Федерація профспілок України підписали Генеральну угоду на 2008 р. (про умови роботи найманих працівників)

Тестові завдання

1. Визначте, яке з поданих визначень відповідає поняттю «соціальні норми»

А правила (норми) загального характеру, які регулюють відносини в людському суспільстві та встановлені державою, суспільством або об’єднаннями громадян

Б загальнообов’язкові формально визначені норми чи правила, які встановлені та підтримуються державою, регулюють найважливіші суспільні відносини, за порушення яких настає юридична відповідальність В правила, які надають можливість фізичній або юридичній особі власними діями створювати, змінювати чи припиняти права й обов’язки громадян

2. Визначте, яка із зазначених ознак не є обов’язковою для держави А наявність кордонів

Б наявність державних символів В наявність системи права Г наявність податкової системи Д наявність території

3. Визначте, який із видів влади може використовувати примус А сімейна

Б економічна В духовна (релігійна)

Г державна Д ідеологічна

4. Яка із зазначених функцій не притаманна сучасній державі А забезпечення соціального захисту громадян

Б налагодження та розвиток міжнародних відносин з іншими державами В захист територіальної цілісності та недоторканності території держави Г підтримання панівного становища окремих верств населення Д захист прав і свобод людини

5. Визначте, яка із зазначених ознак не є характерною для об’єктивного права А системний характер

Б закріплення у свідомості більшості членів суспільства В формальна визначеність норм Г юридична відповідальність за порушення норм Д загальна обов’язковість норм

6. Визначте, яке джерело права не діє в Україні А нормативно-правовий акт

Б нормативно-правовий договір В міжнародно-правовий договір Г релігійно-правовий акт

7. Визначте, яка із зазначених дій є виконанням внутрішніх функцій держави А громадянин К. замовив фотографії в лабораторії «Kodak»

Б посол України в США провів переговори з представником Державного департаменту щодо угоди про обмеження озброєнь В співробітники поліції затримали озброєного злочинця, який зробив спробу пограбувати банк

Г громадська організація «Міжнародна амністія» опублікувала звіт про порушення прав людини в країнах світу за минулий рік Д об’єднання профспілок України й об’єднання приватних роботодавців провели переговори щодо змісту генеральної угоди на наступний рік

8. Визначте, які із зазначених понять є формою державного устрою А демократія

Б диктатура В імперія Г монархія

9. Прочитайте ситуацію та виконайте завдання. Країна розділена на 14 департаментів, на чолі яких — призначені королем глава департаменту та рада, яку обирає населення. Глава держави — король, котрий править 49 років. Він призначає та звільняє міністрів за поданням партії, яка перемогла на виборах, в окремих випадках може розпустити парламент. Король передає владу в спадок. Парламент обирають на загальних виборах строком на чотири роки. Він приймає закони, визначає політику, може висловити недовіру уряду. Повноваження рад у департаментів обмежуються суто місцевими проблемами.

1. Визначте форму правління цієї держави A абсолютна монархія

Б обмежена монархія В парламентська республіка Г президентська республіка

2. Визначте форму державного устрою цієї держави A імперія

Б конфедерація В унітарна держава Г федерація

3. Визначте державно-політичний режим цієї держави A авторитаризм

Б демократія В диктатура Г тоталітаризм

 

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Наровлянський 2022

 
Попередня сторінка:  2. Форма держави
Наступна сторінка:   5. Правовідносини^